Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Aktuality pro studenty

Workshop

Email Tisk PDF

Drobné stavby v urbánní krajině 19. století a dnešek

Slezská univerzita má unikátní postavení tím, že pečuje o budovy, spjaté s politickými, hospodářskými a kulturními dějinami Země slezské v 19. a v první polovině 20. století: užívá někdejší sídla zemské vlády (Masarykova třída 37), zemského ředitelství pošt a telegrafů (Bezručovo náměstí 13), zemského finančního ředitelství (Bezručovo náměstí 14) a vojenské administrativní budovy (Na Rybníčku 1). Spektrum uzavírají budovy městské tělocvičny (Hauerova 1), jež byla dějištěm slezských hospodářských výstav v 19. století, a pavilonu Prvního slezského spolku pro chov ryb. A právě nejmenší z těchto historických objektů představuje téma workshopu, který je věnován ochraně a adekvátnímu využití a současně integraci na první pohled banálních, přehlížených či dokonce z památkového hlediska marginalizovaných objektů do života dnešní společnosti, staveb, bez jejichž existence by obraz českých, moravských a slezských měst byl významně ochuzen.


Aktualizováno Neděle, 01 Červen 2014 21:07
 

CHERCHEZ LA FEMME - Za vším hledej ženu!

Email Tisk PDF

CHERCHEZ LA FEMME

(Za vším hledej ženu!)

Inovativní seminář

úterý 22. dubna 2014
H3, Hradecká, 13,05 – 14,40
Karla VYMĚTALOVÁ (Opava): Kleopatra stokrát jinak.
Jan JANOUŠEK (Olomouc): Matka hledá dceru – babička se raduje. (Démétér, Koré a Gé v řeckých posvátných tradicích)

M10, Masarykova, 17,15-18,50 
Jiří ŠUBRT (Olomouc): Meretric speciosa aneb tortura ženou. Sexuální motivy v Jeronýmově díle Vita Pauli primi eremitae.
Lubor KYSUČAN (Olomouc): Ženy a politika v antickém světě.


středa 23. dubna 2014 
M3, Masarykova, 15,35 – 18,00
Nicol SIPEKIOVÁ (Trnava): Galla Placidia – žena dvoch mužov.
Alexandra OSTERTAGOVÁ (Bratislava): Z cirkusu na tron. (Profil byzantskej cisárovny Theodory)
Marta SENDEKOVÁ (Košice): Postavenie žien v rímskom antickom náboženstve.


čtvrtek 24. dubna 2014
M5, 8,00 – 9,30
Tomáš KLOKNER (Bratislava): Livia Augusta – gravis in rem publicam mater, gravis domui Caesarum noverca.
Katarína KARABOVÁ (Trnava): Muzy ako inšpirátorky starovekej slovesnosti alebo ako pol´ahky zostupuju Muzy do diel básnikov.
před pracovnou dr- Hochela, Masarykova, 17,00 – 18,30
Erika JURIKOVÁ (Trnava): Žena – matka, panovníčka. Obraz Márie Terézie v barokovej literature.

Aktualizováno Pátek, 02 Květen 2014 17:49
 

Archive über Grenzen - Quellen zur Geschichte der böhmischen Ländern

Email Tisk PDF

Workshop – Slezská univerzita, 24. dubna 2014, 10:00 - 12:00

Masarykova třída 37, Opava - učebna M6

Archive über Grenzen

Quellen zur Geschichte der böhmischen Ländern


Dr. PhDr. Richard Nemec (Universität Bern):

Der Kunsthistoriker im Archiv... Ein hoffnungsloser Fall?

Zum Projekt „Unter dem Reichsadler. Architektur Troppau, Reichenberg, Aussig und Karlsbad 1938–1945“

Dr. Stefanie Jost – (Lastenausgleichsarchiv Bayreuth):

Unter der Luppe – Ein Streifzug durch die Bestände des Lastenausgleichsarchivs am Beispiel des ehemaligen Kreises Troppau / Opava

Edith Wagner-Hufnagl (Lastenausgleichsarchiv Bayreuth):

Guido Hampel – ein ehemaliger Schwansdorfer / Svatoňovice

Dr. Miroslaw Węcki (Archiwum państwowe w Katowicach):

Quellen zu Erforschung der NS-Etappe in Oberschlesien. Der Fall der Biographie des Gauleiters Fritz Brachtl aus Kattowitz

Mgr. Branislav Dorko, Ph.D. (Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově):

Kreisleitung der NSDAP in Krnov / Jägerndorf – ein außerordentlich vollständig erhaltener Bestand der NSDAP in der Tschechischen Republik

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě):

Die Bestände des Bundesarchivs in Berlin für tschechische Benutzer

Aktualizováno Pátek, 02 Květen 2014 17:49
 

Výzkumná centra ÚHV FPF SU v Opavě

Email Tisk PDF

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)

Složení týmu:

Vedoucí:

Prof. PhDr. Rudolf  Žáček, Dr.

Zástupce vedoucího centra:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Výzkumný tým:

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Dr. Phil. Klara Hübner

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

PhDr. Dalibor  Prix, CSc.

PhDr. et  PhDr.  Markéta Tymonová, Ph.D.  (ÚA FPF)

Prof. PhDr. Rudolf  Žáček, Dr.

Spolupracovníci výzkumného týmu:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (KLJ FPF)

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (rodičovská dovolená)

Zaměření výzkumu:

Kulturní dějiny středověku a raného novověku se zaměřením na oblast Slezska a střední Evropy. Výzkum se soustředí na vybrané problémy jedince a společnosti napříč sociální osou (šlechta, městská a venkovská societa, duchovenstvo;  politické, ekonomické a intelektuální elity, okrajové vrstvy a specifické menšinové skupiny obyvatel), s akcentem na proměny sociálních a rodinných struktur, na každodennost, mentality, jednací vzorce a genderové pozice. Výzkum bude navazovat na poznatky z politických, hospodářských, právních, správních a církevní dějin, probíhat bude s respektováním standardních historických postupů a metod, s vědomím interakcí mezi centry a periférií a procesů kulturního transferu.

V duchu jednoho z vlivných proudů kulturních dějin hlásícího se k sémiotickému pojetí kultury (k historické podmíněnosti konstruování a interpretace znakových systémů) byly jako jeden ze směrů výzkumu vybrány tři vzájemně provázané koncepty – komunikace-paměť-konstrukce, jež spojuje zájem o dějiny předmoderních médií a jejich rolí při zprostředkování významů, zájem o paměťová studia opírající se o koncept paměti spojené vždy s určitým sociálním rámcem a nakonec o socio-kulturní konstrukci historických jevů, o nichž dnes historická věda nepochybuje.

Takto vymezené přístupy umožňují hledání nových interpretačních modelů při výzkumu tradičních témat, mezi něž lze počítat mj. studium zemských dějin (např. při vymezení země coby komunikujícího společenství či země jako mentálního konstruktu s odpovídajícími body referenční paměti). Rozpracovávány budou rovněž narativní strategie využívané při konstruování (ne)spravedlivého panovníka či přítele/nepřítele a také sama sféra jazyka coby média i nástroje kulturního transferu.

Výstupy:

Vědecké monografie s akcentem na vydávání v renomovaných nakladatelstvích, studie a příspěvky v recenzovaných časopisech a sbornících, mezinárodní konference a workshopy, disertační a diplomové práce.

Program 2014:

Organizace:

Vytvoření výzkumných týmů, stanovení jejich výzkumných programů.

Výzkumná činnosti:

Zahájení výzkumů navazujících těsně či volněji na dosavadní aktivity členů týmů, zejména proměny každodennosti a festivit šlechtických, měšťanských a venkovských elit: odívání, bydlení etc.

OPVK Historizace střední Evropy (závěrečné kolokvium sekce ke kulturním dějinám; workshop na téma středověká mýta a cla; publikace - monografie, kolektivní monografie).


Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800-2000)

Složení týmu:

Vedoucí:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Zástupce vedoucího:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Výzkumný tým:

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

PhDr. Karla Vymětalová

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Spolupracovníci výzkumného týmu:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (KLJ FPF)

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (rodičovská dovolená)

Zaměření výzkumu:

Výzkum bude navazovat na dosavadní výsledky a metodiku uplatňované při plnění výzkumného úkolu Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy a na nyní plněný program OPVK Historizace střední Evropy. Půjde především o tyto základní moduly:

A) Historie 18. – 20. století

Výzkumy se budou dotýkat politických i hospodářských dějin a interetnických vztahů s určitým zřetelem ke Slezsku a česko-německému, či česko-polskému pohraničí. Silný akcent bude rovněž položen na výzkum životního stylu a každodennosti především ve 20. století.

B) Kulturní dědictví

Půjde především o sledování problematiky dějin umění se zvláštním zřetelem ke Slezsku a k severní Moravě. Dále pak o sledování některých aspektů kulturního vývoje v Československu, především po druhé světové válce. Dále i na doplňování sbírky a dokumentaci některých typů historických pramenů převážně k dějinám českého Slezska.  Pozornost bude věnována i orální historii.

C) Historická paměť

Výzkum se zaměří především na problematiku muzejnictví a na některé otázky ochrany památkových objektů a uměleckých artefaktů.

Poznamenejme zároveň, že se personální prostupnost jednotlivých modulů považuje za samozřejmou.

Výstupy:

Vědecké monografie, studie a články, pořádání mezinárodních konferencí a workshopů, disertační a diplomové práce.

Program na rok 2014:

Ustavení výzkumných týmů, upřesnění tvorby výstupů v cca dvouleté perspektivě, dokončení relevantních úkolů v rámci citovaného programu OPVK.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Září 2014 12:20
 

Výběrové řízení na mobility v rámci programu ERASMUS

Email Tisk PDF

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na mobility v rámci programu ERASMUS. Novinkou je od letoška, že studenti mohou vycestovat přes Erasmus OPAKOVANĚ (jednou v rámci bc., nav. a dr. studia).
Univerzity, na které se jako studenti ÚHV můžete hlásit:

http://www.slu.cz/fpf/cz/ zahranicni-styky/erasmus/mobility

Podmínkou pro vycestování je vyplnění přihlášky (k dostání na sekretariátu a u M. Pelce), ukončení 1. ročníku studia (studenty 1. ročníku je možno přijmout podmínečně), alespoň základní znalost jazyka, ve kterém probíhá výuka.
Termín pro odevzdání přihlášek (na sekretariát ÚHV nebo přímo M. Pelcovi) je 15. 4.

Dále je možno se ucházet o krátkodobější pobyty v rámci rozvojových mobilit na tyto univerzity:

Mezifakultní smlouvy mimo Erasmus:
1 The Department of Physics (Astrophysics), University of Oxford, UK
2 Panstwony Instytut Naukowy - Instytut Slaski w Opolu, OPOLE, PL
3 Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego, OPOLE, PL
4 Wydział Nauk Historicznych Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, TORUŃ, PL
5 Fen-Edebiyat Fakültesi, Canakkale Onsekiz Mart University, CANAKKALE, TR
6 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě , BRATISLAVA, SK
7 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, BRATISLAVA, SK
8 Fakulta humanitných vied Unierzity Mateja Béla v Banské Bystrici, BÁNSKÁ BYSTRICA, SK
9 Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, PREŠOV, SK
10 Fakulta humanitných vied Unierzity Mateja Béla v Banské Bystrici, BÁNSKÁ BYSTRICA, SK
11 Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela , BÁNSKÁ BYSTRICA, SK
12 Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, KOŠICE, SK
13 Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza-Università di Roma, Roma, IT
14 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste, IT

Meziuniverzitní smlouvy mimo Erasmus
1 Obirin University in Tokio, Tokio, Japan

2 The Lajos Kossuth University of Debrecen, Debrecen, Hungary

3 Technical University of Dresden, Dresden, Germany

4 Julius-Maximilians-University of Würzburg, Würzburg, Germany

5 University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

6 University of Economics in Katowice, Katowice, Poland

7 Katowice School of Economics, Katowice, Poland

8 Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, Poland

9 Opole University, Opole, Poland

10 Higher School of Direction and Administration in Opole, Opole, Poland

11 Academy of Fine Arts in Poznań, Poznań, Poland

12 PWSZ in Racibórz, Racibórz, Poland

13 University of Warsaw, Warszawa, Poland

14 University of Wrocław, Wrocław, Poland

15 St. Petersburg State University of Economics and Finance in St. Petersburg, St. Petersburg, Russia

16 Matej Bel University in Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovakia

17 Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia

18 St. Elizabeth University of Health and Social Science in Bratislava, Bratislava, Slovakia

19 Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia

20 Constantine The Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia

21 University of Prešov in Prešov, Prešov, Slovakia

22 University of Alexander Dubček in Trenčín, Trenčín Slovakia

23 Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey

24 Kocaeli University, Kocaeli,Turkey

25 Donetsk State University of Management, Donetsk, Ukraine

26 Hochiminh City University of Pedagogy, Ho Chi Minh City, Vietnam

27 University of Social Science and Humanities in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

28 PROGRES3 Consortium Trenčín / Žilina / Bielsko-Biała / Gliwice / Katowice / Opole / Ostrava, Slovakia/Poland/Czech Republic

Aktualizováno Úterý, 22 Duben 2014 12:47
 


Strana 7 z 27

hledat