Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Doktorské studium českých a československých dějin

Email Tisk PDF

1. Název studijního oboru:

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

2. Adresa pracoviště zabezpečujícího studium

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Slezské univerzity, Masarykova 37, 746 01 Opava (tel. 553 684 479)

3. Oborová rada a školitelé:

 • Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. - Jihočeská univerzita České Budějovice
 • Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. - ÚHV FPF SU
 • Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. - ÚHV FPF SU
 • Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. - ÚHV FPF SU
 • Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha
 • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - ÚHV FPF SU
 • Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. - FF Masarykova Univerzita Brno
 • Prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. - FF Masarykova Univerzita Brno
 • Prof. dr. hab Stanislav Senft - PIN SI Opole
 • PhDr. Oldřich Tůma - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha
 • Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. - ÚHV FPF SU Opava
 • Prof. PhDr. Vladimír Wolf - VŠP Univerzita Hradec Králové
 • Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. - ÚHV FPF SU

4. Pomocní školitelé:

 • Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. - ÚVSRP FPF SU
 • Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. - ÚVSRP FPF SU
 • Doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové

Případně mohou být se souhlasem oborové rady a vzhledem k zaměření tématu disertační práce ustanoveni školiteli další odborníci.

5. Organizace studia:

Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě.

Podmínkou přijetí je absolvování magisterského studia historie, výsledek přijímací zkoušky z českých (československých) dějin, posouzení předpokladů k odborné práci na základě kvality magisterské práce, jiných písemných prací uchazeče a publikovaných výsledků.

Standardní doba studia je tři roky. U doktorandů, kteří budou studovat při zaměstnání, se předpokládá možnost pětileté doby studia. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů.

Doktorské studium bude zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu českých a československých dějin, zejména ve vztahu k problematice Slezska a jejích evropských souvislostí.

Závazným dokumentem pro organizaci studia je individuální studijní program schválený oborovou radou. Individuální studijní program sestavuje ve spolupráci se studentem školitel, který vede studenta po odborné stránce a kontroluje plnění programu. Individuální studijní programy budou respektovat potřeby vědeckého výzkumu, budoucí předpokládané uplatnění frekventantů s přihlédnutím k jejich individuálním zájmům. Vzhledem k poměrně rozsáhlým stykům s domácími a zahraničními pracovišti mohou být zajištěny kvalitní konzultace s odborníky i mimo Slezskou univerzitu. Vzhledem k tematice a potřebám výzkumu je možno zajistit stáže na zahraničních pracovištích (Vratislav, Opole, Marburg, Würzburg).

Hlavní směr přípravy mladých vědeckých pracovníků bude spočívat v jejich samostatné vědecké aktivitě (samostatné studium, heuristika a koncipování disertační práce).

Studium bude zaměřeno na starší a novější české dějiny. Teoretická a metodologická stránka přípravy bude spočívat ve studiu dějin historiografie, teoretických a metodologických otázek historické vědy obecně a v jednotlivých dějinných obdobích zvláště. K základům bude patřit i prohloubené studium pomocných věd historických, metod a technik práce s prameny, zejména v souvislosti s příslušnou specializací. Druhou složku přípravy bude tvořit studium českých dějin a studium vztahující se k odborné specializaci a jejích obecných souvislostí.

Součástí přípravy bude povinné studium dvou cizích jazyků (němčina, angličtina, případně - vzhledem k specializaci - latina, polština nebo francouzština). Předpokládané rozvržení zkoušek (požadavky a konkretizace termínů bude součástí individuálního studijního programu).

Vedle základních povinností mohou být doktorandovi v přiměřené míře určeny další povinnosti, které souvisejí s charakterem jeho vědecké přípravy (např. podíl na pedagogické činnosti, přípravě výstav ap.

Vědecká příprava bude dokončena státní doktorskou závěrečnou zkouškou, zpracováním a obhajobou doktorské disertační práce, jejíž rozsah bude dán povahou řešené problematiky (nejméně však 200 str. rkp.) Disertační práce musí obsahovat původní poznatky, které obohatí dosavadní stav výzkumu problematiky, předpokládá se, že její výsledky budou publikovány nebo přijaty k otištění.

Při státních doktorských závěrečných zkouškách posuzuje výsledky doktoranda nejméně čtyřčlenná komise, nejméně dva její členové jsou členy oborové rady. Komise pro obhajobu doktorské disertační práce je nejméně šestičlenná, oborová rada je v ní zastoupena nejméně třemi členy. Počítá se s tím, že členy komisí a oponenty budou přední odborníci z jiných vysokých škol, ústavů AV ČR, případně jiných prestižních domácích nebo i zahraničních historických pracovišť.

6. Přijímací řízení pro zahájení studia od 1. 10. 2008 - II. KOLO

Podmínky přijetí:

 • ukončené VŠ vzdělání v oboru historie (dějepis) resp. v oborech příbuzných
 • předpoklady k odborné práci
 • výsledek přijímací zkoušky z českých (československých) dějin

Zájemci o studium obdrží na vyžádání na OVZS formulář přihlášky. Vyplněnou přihlášku doplněnou životopisem, seznamem publikační činnosti a přehledem dosavadní praxe zašlou na Oddělení pro vědu a zahraniční styky FPF SU. Zájemci budou k přijímací zkoušce pozváni písemně.

Termín podání přihlášky: 30. 8. 2008

Termín přijímacího řízení: 30.9.2008

Přihláška písemná: 600,- Kč

Přihláška elektronická: 540,- Kč

Kontakt a podrobné informace: Oddělení pro vědu a zahraniční styky FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava, tel. +420 553 684 252, e-mail: eva.jakubcova (at) fpf.slu.cz,

nebo Ústav historických věd, tel. +420 553 684 479, e-mail: zuzana.bergrova (at) fpf.slu.cz

Aktualizováno Pondělí, 12 Prosinec 2011 12:59  

hledat