Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Tradice bádání ke slezským dějinám

Email Tisk PDF

Dosavadní podíl vykonavatele a řešitelského týmu na výzkumu, který je předmětem řešení výzkumného záměru, v národním a mezinárodním kontextu

 

Pracoviště řešitelského týmu, Ústav historických věd (dříve Katedra historie, Ústav historie a muzeologie) vzniklo počátkem 90. let spolu se Slezskou univerzitou a její Filozoficko-přírodovědeckou fakultou. V rámci možností se členové řešitelského týmu v rámci možností (např. při výzkumu dějin průmyslových oblastí, jež byl hlavním vědeckým úkolem někdejšího Slezského ústavu ČSAV v Opavě) se otázkami slezských dějin zabývali již dříve, ne však systematicky a komplexně.

Od počátku 90. let klíčoví členové výzkumného týmu výzkumného záměru usilují o politickými hledisky nezatížené syntetické zpracování dějin Slezska, zvláště jeho české části, a o jeho zařazení ho širšího kontextu vývoje českých zemí a zemí střední Evropy. Pracovní shrnutí „Slezsko v dějinách českého státu. Stav a úkoly výzkumu“ z roku 1991 především posloužilo jako odrazový můstek pro řadu dílčích výzkumů, které zvláště pro novodobé dějiny umožnila polistopadová doba. Vyvrcholením této přípravné fáze bylo uspořádání konference „Dějiny českého Slezska“, pořádané společně pracovníky Ústavu historie a muzeologie FPF SU a SZM v Opavě (GA ČR č. 404/98/1406; SZM, spoluřešitel Z. Jirásek) spojené s vydáním publikace Slezsko v dějinách českého státu. Opava 1998. Konference bilancovala dosavadní výsledky bádání o dějinách Slezska a stanovila výzkumný program v zájmu hlubšího poznání celostátních dějin jako dějin českých zemí. Z pracovníků ústavu se na konferenci zásadními referáty podíleli J. Bakala, M. Gawrecká, D. Gawrecki, Z. Jirásek, I. Korbelářová, R. Žáček, P. Šopák, K. Boženek. Další úsilí o moderní syntézu dějin českého Slezska se zaměřilo na novodobé dějiny a je spjato s řešením grantového projektu „Dějiny českého Slezska 1742–2000“ (GA ČR, č. 409/99/1375; řešitel D. Gawrecki, účastníci: J. Bakala, K. Boženek, R. Fukala, M. Gawrecká, Z. Jirásek, I. Korbelářová, P. Šopák, P. Vojtal, R. Žáček) a vydáním stejnojmenné publikace ve dvou svazcích. Tento grant byl ukončen v roce 2003 a nabídl odborné veřejnosti syntézu pojatou jako český příspěvek pro řešení mezinárodního projektu řešeného ve spolupráci s polskými a německými historiky Dějiny Horního Slezska, Geschichte Oberschlesiens, Dzieje Górnego Śląska 1740–1989, který byl realizován ve spolupráci ústavů Herder-Institut Marburg (Eduard Mühle), PIN IŚ Opole (Wiesław Lesiuk), ÚHM FPF SU Opava (D. Gawrecki).

Pracovníci řešitelského týmu výzkumného záměru z hlediska svého zaměření pokrývají z chronologického hlediska celé dějinné období od prehistorie až po dobu nejnovější.Převážná většina z nich se problematice věnuje řadu let, což se projevuje na jejich publikačních výsledcích v České republice i v zahraničí. I v konfrontaci se zahraničními výsledky (německými, polskými) zaujímá produkce pracovníků ústavu významné místo. Na mezinárodních konferencích a projektech se slezskou tematikou se ústav projevuje dominantně, příspěvky mimoopavských pracovníků nejsou výsledkem koncepčnějšího záměru. Z hlediska vědecké profilace nejen fakulty, ale celé Slezské univerzity je slezská problematika výraznou složkou, do značné míry vyjadřující její vědeckou specifiku.

 

Výzkumná kontinuita je zcela evidentní. Od svého vzniku ústav uspořádal nebo se organizačně a obsahově spolupodílel na uspořádání řady mezinárodních a celostátních konferencí, jejichž tematika se vztahuje k výzkumnému záměru: K 250. výročí vratislavského míru. Opava 9. 6. 1992 (společně se SÚ ČSAV); K problematice vývoje Československa v letech 1945–1953. Opava 10. 2. 1992 (společně se SÚ ČSAV); Dějiny Rakouského Slezska. Hradec nad Moravicí 19.-21. 10. 1992 společně s Historische Kommission für Schlesien /Mohuč/ a Gerhard Möbus Institut der Universität in Würzburg); K problematice dějin Československa v letech 1945–1953. Opava 10. 2. 1992 (společně se SÚ ČSAV); Rozpad Rakousko–Uherska a fenomén versailleského systému ve Střední Evropě. Opava 17. – 18. 11. 1993 (společně s Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut); Měnové systémy na území českých zemí 1892 – 1993. Opava 22. a 23. 3. 1994 (spolu s Českou národní bankou); Současný stav a perspektivy výzkumu středověkých fortifikací v českých zemích. Opava 14.–15. 12. 1995; Slezsko – evropský region budoucnosti. Opava 27. – 28. 5. 1996 (SU spolu s nadacemi B. Bolzana a K. Adenauera); Region Opava – Ratiboř. Historie a perspektivy Evropské unie (SU spolu s PIN IŚ Opole a Wissenschaftliche Arbeitsgruppe Schlesien –Śląsk – Slezsko); Vývoj muzeologie v českých zemích po roce 1945. Opava 18. – 19. 3. 1997; Mlado- a pozdněhradištní fortifikace v českých zemích. Opava 24. – 25. 4. 1997; Česko-rakousko-polské sympózium Literatura a umění v Rakousku, českých zemích a v Haliči 1890–1918 (SU, Aktion ČR-Rakousko, Österreichisches Kulturinstitut Praha, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Slovanský ústav ČSAV); Slezsko v dějinách českého státu. Opava 12. – 13. 11. 1998 (spolu s SÚ SZM); Śląsk w państwie Habsburgów, Opole 19. – 20. 3. 1999 (s PIN IŚ Opole, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien); IV. sympozium o období popelnicových polí a halštatu. Šlapanice, 28.–30. 9. 1999 (s MU Brno, Moravským zemským muzeum Brno, Archeologickým centrem Olomouc), XV. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Kravsko 12.–14. 10. 1999 (s Vlastivědným muzeem Olomouc), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec nad Moravicí 17.–20. 9. 2002 (s Ústavem archeologické památkové péče Brno). Ve spolupráci s Maticí slezskou pořádal ÚHM již pět ročníků konference k dějinám města Opavy (Dějiny Opavy I–V; 10.–11. 9. 1997, 13. 9. 1999, 15. 11. 2001, 5. 11. 2003, 6. 10. 2005). Beskydský projekt a průzkum okrajových sídelních území ve střední Evropě, 10. 2. 2004, Frýdek - Místek, spolu s regionálními muzei). Mährische Enklaven in der Geschichte Schlesiens. 30.11.-1.12.2005 (Opava, spolu se Zemským archívem Opava a Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaften und Kunst v Mnichově). Kromě toho pracovníci týmu se zúčastnili stovek akcí vztahujících se k výzkumnému záměru v cizině i v České republice.

S výzkumným záměrem korespondují granty plněné v minulosti a současnosti: GA ČR: Mechanismy mimosoudních perzekucí na Moravě a ve Slezsku po II. světové válce (1945–1954), č. 404/93/0146 (podíl Z. Jirásek); Hrady českého Slezska, č. 404/96/0711 (Wihoda); Konference Dějiny českého Slezska, 404/98/1406 (spoluřešitel Z. Jirásek); Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století, č. 404/97/1208 (podíl I. Korbelářová); GA AV ČR: Národnostní a politické poměry v Těšínském Slezsku 1918–1938, č. 92610 (Gawrecki); rozvojový projekt FR VŠ: Posílení výuky na Slezské univerzitě ve spolupráci se Slezským ústavem (Bakala). Kromě toho byly realizovány také dva projekty v rámci MŠMT, které se vztahovaly k tématu výzkumného záměru (Prezentace a grant J. Bakala – I. Fuxová: Jižní hranice Slezska ve středověku /Kulturwerk Schlesien, 1993/).

Z grantových projektů, které se úzce dotýkají problematiky výzkumného záměru, je nutno uvést: Neolit a eneolit českého Slezska, GA ČR, řešitel: V. Janák (2001–2003); Přemek Opavský a husitství, GA ČR č. 404/02/1555, řešitel M. Čapský (2002–2004); Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství, GA ČR č. 404/00/1016 – SZMO, řešitel M. Šmerda, spoluřešitelka I. Korbelářová – grant navazuje na dříve úspěšně řešený grant, který se týkal analýzy poddanských poměrů a s nimi spojených sociální hnutí ve 2. pol. 18 stol; Němci ve Slezsku 1918–1938, GA ČR, č. 409/00/0726, řešitelka: M. Gawrecká (2000–2002). Československé Slezsko mezi světovými válkami (Gawrecká, řešitelka IGS SU, č. 19/2004). Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám Slezska, Grantový projekt GA ČR 404/04/0540 (Žáček řešitel 2004 – 2006, spoluřešitelka Korbelářová), Koliba (I. svazek 2005, druhý připraven do tisku, řešitel grantu IGS SU, P. Šopák).

V roce 1999 byl řešen také institucionální grant Dějiny Slezska VZ J 10/98: 192400005 přidělený MŠMT (řešitel D. Gawrecki). Výsledkem bylo několik studií otištěných většinou ve sborníku Acta historica et museologica 4. Tento původně mnohem rozsáhleji koncipovaný záměr vyjadřoval hlavní rysy vědeckých aktivit celého ústavu. V důsledku administrativních zásahů (nezávislých na vědeckých výsledcích ústavu) však záměr nebyl v dalších letech z formálního hlediska realizován, i když faktické výsledky jsou s ním v souladu.

Širší souvislost s výzkumným záměrem mají i další grantové projety, řešené pracovníky výzkumného týmu: Metternichova politika a české země (České národní obrození v kontextu rakouského státu), GA ČR, řešitel: D. Uhlíř (2000–2000), Kulturní politika v českých zemích 1948–1956, GA ČR č. 409/03/1146, řešitel J. Knapík (2003–2005). František I (II.) - konzervativní monarcha v měnícím se světě. Grantový projekt GA ČR č. 0102/0075/04 (Uhlíř, řešitel 2004–2006).

  S tematikou výzkumného záměru korespondují rovněž granty řešené od roku 1999 řešitelským pracovištěm a rozvíjející a zkvalitňující výuku historie, muzeologie a archeologie, mj. i rozběh akreditovaného doktorského studijního programu Historie.

 

Pracovníci ústavu se podíleli, resp. podílejí na řešení několika dalších grantů a finančně garantovaných projektů, jejich řešitelským nebo spoluřešitelským pracovištěm není Slezská univerzita v Opavě (ta nemá tedy z nich bezprostřední finanční přínos, resp. náklady na výzkum jsou účastníkům hrazeny z prostředků přidělených hlavním řešitelským pracovištím). V letech 2001–2005 se pracovníci takto podíleli na 13 grantových projektech v České republice a třech zahraničních grantových projektech: Místní samospráva na Opolském Slezsku a její regionální specifika (ved. Stanislaw Malarski, Institut Ślaski Opole, účastník Z. Jirásek); Grant PAG: Ruch ludowy i antytkomunystyczny w Europie Środkowej (Uniwersytet Wrocławski, řešitel A. Małkiewicz, Z. Jirásek, účastník); MODERNE. Grant rakouské vlády, spoluřešitelské pracoviště Univerzita ve Štýrském Hradci, účastníci D. Gawrecki, P. Šopák, (od 1999). Krize komunistického systému v Československu. Grantový projekt GA ČR (prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, podíl na řešení; ved. PhDr. Jiří Pernes, PhD.) Persekuce československých občanů v bývalém SSSR v letech 1918 – 1956. (prof. PhDr. Jirásek, CSc. podíl na řešení; ved. doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc.)

Ústav vydal od roku 1992 sedm svazků sborníku Acta historica et museologica, několik sborníků z konferencí, pracovníci napsali k tématu více než 13 vědeckých knižních monografií, více než 350 odborných studií, řadu popularizačních článků, recenzí, zpráv o literatuře, byly zpracovávány odborné posudky atd.

 

Výzkumný směr je součástí základních výzkumných cílů vyjádřených ve statutu FPF Slezské univerzity a celé univerzity, zohledňuje jej také akreditované doktorské studium na Ústavu historie a muzeologie. Studenti a mladí absolventi se jako jediní z České republiky účastnili každoročních setkání německých, polských a českých mladých historiků dějin Slezska, která se pořádají v Krzyżowé (Kreisau) u Vratislavi, byla zahájena výměna studentů historie s univerzitou ve Vratislavi. To platí i o zaměření doktorského studia českých a československých dějin, které od roku 1999 ústav zabezpečuje. Výrazným dokladem přípravy mladé generace na vědeckou dráhu je skutečnost, že 2 studenti ústavu (J. Knapík, J. Friedl) byli oceněni prestižní cenou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

Stručně k podílu ostatních pracovišť, s podílem jejichž pracovníků se v projektu počítá:

 

Oblast výzkumu Ústavu bohemistiky a knihovnictví

Česká literatura po roce 1945: V letech 2001–2005 výsledky výzkumu byly prezentovány jednak v pracích individuálních, jednak v kolektivních publikacích komparatistického zaměření. V tomto česko-polsko-slovenském a dalším mezinárodním kontextu a spolupráci jsou sledovány i problémy vývoje literatury ve slezském regionu. Jako příklad uvádíme knižní monografie: 2002 Jiří Urbanec, Střídavý čas naděje (K české literatuře po roce 1945), 2003 Jiří Urbanec, Čtení o A. C. Norovi (Život a dílo 1903 – 1986), připravuje knihu Česká poezie šedesátých let. Ústav bohemistiky plnil řadu vědeckých úkolů a byl pořadatelem řady vědeckých konferencí o vývoji literatury ve Slezsku v kontextu česko-polsko-německých literárních vztahů.

 

Oblast výzkumu Ústavu veřejné správy a regionální politiky

Z široké škály problematiky, která se váže k výzkumnému záměru a je řešena v tuzemském i mezinárodním kontextu a spolupráci patří zejména vývoj slezského a severomoravského regionu po roce 1938, včetně současných otázek příhraniční a přeshraniční spolupráce a vztahů slezské problematiky k otázkám evropské integrace. Z metodického hlediska je důležité, že zmiňované problémy se řeší v mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě i to, že pracovníci tohoto ústavu pro výzkumný záměr mají kvalifikaci v oboru historie. Ústav veřejné správy a regionální politiky v posledních letech každoročně spolu s Opolskou univerzitou pořádá konference o současných vztazích mezi polským a českým Slezskem, které jsou posuzovány na pozadí složitých problémů současné evropské integrace. Tato problematika je v současnosti předmětem řešení několika grantů, např. polského grantu „Samorząd lokalny na Śląsku Opolskim“ a mezinárodního projekt česko-polské VTS „Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů“ (z členů řešitelů VZ se na nich podílí hlavně D. Janák, částečně z ÚHM Z. Jirásek, R. Žáček, I. Korbelářová aj.).

Aktualizováno Úterý, 23 Září 2008 16:25  

hledat