Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Věda

Email Tisk PDF

Ústav historických věd FPF SU se významně podílí na výzkumu dějin Slezska, zejména při zkoumání role Slezska v dějinách českého státu, čímž naplňuje dlouhodobý záměr i statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě; spolupracuje při tom s řadou vědeckých pracovišť v České republice i zahraničí. V této souvislosti pracovníci ústavu realizují výzkumný záměr MSM4781305905 „Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy“ (2007 – 2001). Ústav má aktivní vědecké styky s univerzitami ve Würzburku, Vratislavi, Opolí a Krakově.

Vědecký výzkum pracovníků oddělení historie se kromě slezských témat zaměřuje také na další problémy z českých i obecných dějin od počátků středověku až po dobu nejnovější, mezi nimi dominuje především zpracovávání témat z kulturních a sociálních dějin.

oddělení památkové péče a muzeologie se vědecko-výzkumná činnost ústavu soustředí na problematiku teorie dokumentace a ochrany kulturního dědictví, na dokumentaci a prezentaci muzejních a památkových objektů, dále hodnocení vlivu látek znečišťujících ovzduší (oxidu siřičitého a polétavého prachu) na ekosystémy a materiály kulturních a historických památek ve vybraných lokalitách Slezska a severní Moravy. V oblasti muzejní konzervace a restaurování je tradičně věnována pozornost komplexní analýze systému ochrany sbírek v muzeu. V rámci různých projektů jsou řešeny otázky z oblasti dějin konzervace a restaurování, teorie a metodiky moderního konzervátorsko-restaurátorského zásahu, či postupy vedoucí k reálnému zvyšování efektivity při ochraně sbírek v muzeích - včetně participace na vývoji nových metod ochrany sbírkových předmětů. Oddělení rovněž pořádá tradiční mezinárodní konferenci Muzea, památky a konzervace - Museums, Monuments and Conservation a spolupodílí se na přípravě odborných setkání a činnosti profesionálních sdružení.

 


Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)

Složení týmu:

Vedoucí:

Prof. PhDr. Rudolf  Žáček, Dr.

Zástupce vedoucího centra:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Výzkumný tým:

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Dr. Phil. Klara Hübner

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

PhDr. Dalibor  Prix, CSc.

PhDr. et  PhDr.  Markéta Tymonová, Ph.D.  (ÚA FPF)

Prof. PhDr. Rudolf  Žáček, Dr.

Spolupracovníci výzkumného týmu:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (KLJ FPF)

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (rodičovská dovolená)

 

Zaměření výzkumu:

Kulturní dějiny středověku a raného novověku se zaměřením na oblast Slezska a střední Evropy. Výzkum se soustředí na vybrané problémy jedince a společnosti napříč sociální osou (šlechta, městská a venkovská societa, duchovenstvo;  politické, ekonomické a intelektuální elity, okrajové vrstvy a specifické menšinové skupiny obyvatel), s akcentem na proměny sociálních a rodinných struktur, na každodennost, mentality, jednací vzorce a genderové pozice. Výzkum bude navazovat na poznatky z politických, hospodářských, právních, správních a církevní dějin, probíhat bude s respektováním standardních historických postupů a metod, s vědomím interakcí mezi centry a periférií a procesů kulturního transferu.

V duchu jednoho z vlivných proudů kulturních dějin hlásícího se k sémiotickému pojetí kultury (k historické podmíněnosti konstruování a interpretace znakových systémů) byly jako jeden ze směrů výzkumu vybrány tři vzájemně provázané koncepty – komunikace-paměť-konstrukce, jež spojuje zájem o dějiny předmoderních médií a jejich rolí při zprostředkování významů, zájem o paměťová studia opírající se o koncept paměti spojené vždy s určitým sociálním rámcem a nakonec o socio-kulturní konstrukci historických jevů, o nichž dnes historická věda nepochybuje.

Takto vymezené přístupy umožňují hledání nových interpretačních modelů při výzkumu tradičních témat, mezi něž lze počítat mj. studium zemských dějin (např. při vymezení země coby komunikujícího společenství či země jako mentálního konstruktu s odpovídajícími body referenční paměti). Rozpracovávány budou rovněž narativní strategie využívané při konstruování (ne)spravedlivého panovníka či přítele/nepřítele a také sama sféra jazyka coby média i nástroje kulturního transferu.

Výstupy:

Vědecké monografie s akcentem na vydávání v renomovaných nakladatelstvích, studie a příspěvky v recenzovaných časopisech a sbornících, mezinárodní konference a workshopy, disertační a diplomové práce.

Program 2014:

Organizace:

Vytvoření výzkumných týmů, stanovení jejich výzkumných programů.

Výzkumná činnosti:

Zahájení výzkumů navazujících těsně či volněji na dosavadní aktivity členů týmů, zejména proměny každodennosti a festivit šlechtických, měšťanských a venkovských elit: odívání, bydlení etc.

OPVK Historizace střední Evropy (závěrečné kolokvium sekce ke kulturním dějinám; workshop na téma středověká mýta a cla; publikace - monografie, kolektivní monografie).


 

Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800-2000)

Složení týmu:

Vedoucí:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Zástupce vedoucího:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Výzkumný tým:

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

PhDr. Karla Vymětalová

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Spolupracovníci výzkumného týmu:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (KLJ FPF)

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (rodičovská dovolená)

Zaměření výzkumu:

Výzkum bude navazovat na dosavadní výsledky a metodiku uplatňované při plnění výzkumného úkolu Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy a na nyní plněný program OPVK Historizace střední Evropy. Půjde především o tyto základní moduly:

A) Historie 18. – 20. století

Výzkumy se budou dotýkat politických i hospodářských dějin a interetnických vztahů s určitým zřetelem ke Slezsku a česko-německému, či česko-polskému pohraničí. Silný akcent bude rovněž položen na výzkum životního stylu a každodennosti především ve 20. století.

B) Kulturní dědictví

Půjde především o sledování problematiky dějin umění se zvláštním zřetelem ke Slezsku a k severní Moravě. Dále pak o sledování některých aspektů kulturního vývoje v Československu, především po druhé světové válce. Dále i na doplňování sbírky a dokumentaci některých typů historických pramenů převážně k dějinám českého Slezska.  Pozornost bude věnována i orální historii.

C) Historická paměť

Výzkum se zaměří především na problematiku muzejnictví a na některé otázky ochrany památkových objektů a uměleckých artefaktů.

Poznamenejme zároveň, že se personální prostupnost jednotlivých modulů považuje za samozřejmou.

Výstupy:

Vědecké monografie, studie a články, pořádání mezinárodních konferencí a workshopů, disertační a diplomové práce.

Program na rok 2014:

Ustavení výzkumných týmů, upřesnění tvorby výstupů v cca dvouleté perspektivě, dokončení relevantních úkolů v rámci citovaného programu OPVK.


Granty a projekty řešené na Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost:

OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/20.0031 (2012-2014): "Historizace střední Evropy" jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit.

OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání, č. proj. CZ.1.07/2.2.00/28.0273 (2012-2015): Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

Výzkumné záměry:

MSM4781305905 (2007-2011), pokračující: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy - Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

GAČR (od r. 1999):

405/10/0152: Ideální panovník českého středověku - Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

405/10/0897: Ženy ve slezské měšťanské společnosti barokního období – Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

409/10/P180: Kultura a společnost v českém Slezsku v letech 1780-1848 – PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

404/09/0127: Řád servitů a rekatolizační romance - sebeprezentace církevního řádu v habsburské monarchii (1610-1790) – Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.

408/09/0122: Dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku od počátků do roku 1970 - Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

404/07/0195: Zlato v pravěku Moravy a českého Slezska - Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

409/06/0398: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 - Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

404/05/H527: Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií - Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

404/05/2764: Loštické poháry - fenomén středověké keramiky - PhDr. Vladimír Goš, CSc.

409/04/0541: František I. (II.) Konzervativní monarcha v měnícím se světě - Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

404/04/0540: Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám Slezska - Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

409/03/1146: Kulturní politika v českých zemích 1948-1956 - PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

409/03/1150: Dějiny českého Slezska 1740-1989 - Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.

404/02/1555: Přemek Opavský a husitství - Mgr. Martin Čapský

404/01/0306: Neolit a eneolit českého Slezska - PhDr. Vratislav Janák, CSc.

409/00/0510: Metternichova politika a české země (České národní obrození v kontextu rakouského státu) - Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

409/00/0726: Němci ve Slezsku 1918-1938 - PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

409/99/1375: Dějiny českého Slezska 1740-1989 - Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.

 

Mezinárodní vědecko-výzkumné projekty:

Česko-německo-polský program: Geschichte Oberschleiens – Dějiny Horního Slezska – Dzieje Górnego Śląska - Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.

Die Exkursion Niederostereich in der Vorgeschichte und Mittelalter - Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Aufklärung-Revoution-Vormarz - Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (spoluřešitel)

 

Interní grantový systém SU (od r. 2004):

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.: Muž a žena v pohřebním ritu.

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.: „Vydání sborníku Acta Historica et museologica universitatis Silesianae Opaviensis.

PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.: Památky ve Slezsku - vydání sborníku z konferencí.

Mgr. Veronika Čapská: Uhrazení cestovních nákladů spjatých se zahraničním stipendijním badatelským pobytem k dokončení disertace.

Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis sv. 7.

PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.: "Koliba II", vydání publikace.

Mgr. Antonín Šimčík: Slezská muzea 1802-1918 - vydání publikace.

Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.: Bílí Chorvati v proměnách ranně středověké Evropy. Laboratoř nepřežitého enigmatu.

Mgr. Martin Čapský: Na okraji husitského světa. Vévoda Přemek Opavský (1366-1433).

PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.: "Koliba", vydání monografie.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.: Slezsko v období mezi dvěma světovými válkami.

Aktualizováno Pátek, 29 Leden 2016 13:37  

hledat