Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Email Tisk PDF

Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Odborné zaměření: dějiny středověku a raného novověku

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracoviště: Ústav historických věd

Vzdělání:

1999–2004: Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie a muzeologie

2004–2008: Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Praxe:

2008: Archaia Olomouc o.p.s.

2008–2009: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

2008­–dosud: Zemský archiv v Opavě (odborný pracovník – archivář)

2009–dosud: Slezské zemské muzeum (výzkumný a vývojový pracovník)

2015–dosud: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, odborný asistent

Studium a stáže v zahraničí:

2003 (1.– 30. 11.): Uniwersytet Wrocławski (Polsko), program: stipendium Akademické informační agentury.

2005–2006 (1. 10. 2005 – 25. 9. 2006): Universität Regensburg (Německo), postgraduální studium, školitel Prof. Dr. phil. Hans-Henning Kortüm, program: Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa.

2006–2007 (1. 10. 2006 – 14. 2. 2007): Uniwersytet Wrocławski (Polsko), program: Erasmus/Socrates, studentské mobility.

2007 (1.– 31. 12.): Herder-Institut Marburg (Německo), program: stipendium Herderova institutu.

Samostatně řešené či spoluřešené výzkumné projekty a granty:

· 2012: Memorabilia conventus sancti Wenceslai Oppaviensis fratrum ordinis praedicatorum (kritická edice pramene). Ministerstvo kultury v rámci  institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (Slezské zemské muzeum DKRVO, MK000100595, projekt č. 3IGS1210, spoluřešitel.

· 2011–2013: Kritická komentovaná edice dvorských účtů Zikmunda Jagellonského, prince polského a vévody hlohovského a opavského, z let 1493–1507. Grantová agentura České republiky, projekt č. P405/11/P509, řešitel.

· 2011–2015: Slezsko: Paměť – identita – region. Ministerstvo kultury, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, projekt č.  DF11P01OVV018, spoluřešitel.

Publikační činnost:

Knihy (monografie a edice pramenů):

· KOZÁK, Petr: Zrod stavovského Hlohovska. Mocenská uskupení ve slezském pozdním středověku, Opava 2008, 394 s.

· KOZÁK, Petr: Zemská hotovost Opavského knížectví z roku 1608, Opava 2010, 252 s.

· KOZÁK, Petr – PRIX, Dalibor – ZEZULA, Michal a kol.: Kostel sv. Martina v Bohušově, Bohušov – Ostrava 2011, 525 s.

· KOUŘILOVÁ, Markéta – KOZÁK, Petr: Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století, Opava 2013, 184 s.

· KOZÁK, Petr: Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014, 808 s.

Studie v kolektivních dílech:

· KOZÁK, Petr: Dvůr a rezidence Bernarda ze Žerotína a z Fulneka ve světle testamentu z 23. 7. 1532. Alternativa zaniklého zeměpanského dvora pro opavskou nobilitu?, In: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu III, Edd. Lenka Bobková, Jana Konvičná, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. IV, Praha 2007, s. 217–231.

· KOZÁK, Petr: Konfliktní soužití. Zeměpanská moc, šlechta a obec Velkého Hlohova na sklonku středověku, In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku, Edd. Martin Nodl, Martin Wihoda, Brno 2008, s. 225–254.

· KOZÁK, Petr: „Dědictví“ Zikmunda Jagellonského. Emancipační zápas stavů Opavského a Hlohovského vévodství se zeměpanskou mocí na sklonku středověku, In: Slezsko, země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740. Díl A, Edd. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008, s. 177–188.

· KOZÁK, Petr: Dějiny tzv. Nového hřbitova. Příspěvek k raně novověké topografii města Opavy, In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2009. Opavsko: památky – historie – osobnosti, Ed. Dana Kouřilová, Ostrava 2009, s. 93–111.

· KOZÁK, Petr: Prameny a možnosti jejich využití při výzkumu mocenských uskupení na Hlohovsku a Opavsku podzimu středověku, In: Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec Źródła – teoria i praktyka, Edd. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska, Poznań 2009, s. 277–292.

· KOZÁK, Petr: Hans Rechenberg († 1537). Slezský válečník, diplomat a stoupenec luterství, In: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu IV, Edd. Lenka Bobková a Jana Konvičná, Praha 2009, s. 572–588.

· KOZÁK, Petr: Politik, Macht, Rituale. Landeseliten des Herzogtums Glogau im ausgehenden Mittelalter, In: Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, Hrsg. von Anne Klammt und Sébastien Rossignol, Göttingen 2009, s. 105–123.

· KOZÁK, Petr: Úřad zemského hejtmana v proměnách středověkého Opavska, In: Lenka Bobková – Martin Čapský – Irena Korbelářová a kol., Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009, s. 126–149.

· KOZÁK, Petr: Omnium ducum Glogoviensium de stirpe Hedwigis ultimus. Kníže Jindřich XI. (1467–1476) a jeho časy, In: Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, Edd. Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 2010, s. 87–98.

· BARCIAK, Antoni – MÜLLER, Karel a kol.: Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Svazek II (1401–1450), Opava – Opole – Katowice 2011, 346 s. (autorský podíl: regesty č. 1, 17, 34, 50, 73, 92, 129, 139, 145, 146, 156, 159, 162, 180, 202, 207, 213, 218, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 255, 324, 326, 356, 374, 399, 403, 436, 445, 458, 466, 469, 476, 477, 479, 483, 484, 489, 495, 496, 497, 505, 507, 513, 531, 540, 544, 566, 571, 573, 594, 597, 610, 622 plus s. 236–340).

· KOZÁK, Petr: „Dem Vaterland ist man Danckbarkeit schuldig!“ Joachim Cureus (1532–1573) und der „Sinn“ der schlesischen Geschichte, In: Geschichte, Erinnerung, Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in der Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert. Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates V, Edd. Lenka Bobková und Jan Zdichynec, Prag 2011, s. 416–430.

· KOZÁK, Petr: Kníže na cestách. Sonda do života dvora hlohovského a opavského vládce Zikmunda Jagellonského, In: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Ed. Antoni Barciak, Kultura Europy Środkowej Tom XIV, Katowice – Zabrze 2011, s. 153–182.

· KOZÁK, Petr: Z dolnoslezské Olešnice do hlavního města Českého království. Pozoruhodný život opavského zemského hejtmana Bernarda Bírky z Násilé († 1483), In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), Edd. Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Nobilitas in historia moderna Tomus V, Katowice – Ostrava 2011, s. 107–130, 538–539.

· ŠOPÁK, Pavel a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, Opava 2011 (autorský podíl: hesla na s. 70–71, 72–73, 74–75, 86–87, 88–89, 92–93, 94–95, 96–97, 134, 321–322, 328, 329).

· ŠOPÁK, Pavel a kol.: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012 (autorský podíl: hesla na s. 144–145, 307).

· KOZÁK, Petr: Itinerář prince Zikmunda Jagellonského, knížete hlohovského (1499–1508) a opavského (1501–1511), místodržitele Slezska a Lužic (1504–1506), In: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, Edd. Jan Martínek a Jiří Šmeral, Brno 2012, s. 73–79.

· KOZÁK, Petr: Feind und Faszinationsobjekt zugleich. „Der Türke“ in den Augen des polnischen Prinzen Sigismund während seines Aufenthaltes im Königreich Ungarn und in den böhmischen Ländern (1498–1506), In: Slovakia and Croatia. Historical Parallels and Connections (until 1780), Red. Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak, Bratislava – Zagreb 2013, s. 350–358.

· KOZÁK, Petr – ZEZULA, Michal: Mlýnský náhon a fortenský mlýn, In: Opavské hradby, Red. František Kolář, Opava – Ostrava 2013, s. 154–163.

· KOZÁK, Petr – ZEZULA, Michal: Nový hřbitov, In: Opavské hradby, Red. František Kolář, Opava – Ostrava 2013, s. 164–173.

· ŠOPÁK, Pavel a kol.: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2013 (autorský podíl: hesla na s. 72–73, 324–325, 408–409, 410–411, 414, 419–420, 422–423, 443, 492).

· MATEJKO-PETERKA, Ilona a kol.: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Opava 2014 (autorský podíl: hesla a úvodní texty na s. 42–43, 54, 106–107, 128–129, 144–145, 155–156, 312–315, 455–456).

· ŠÍL Jiří a kol.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska, Opava 2014 (autorský podíl ve spolupráci s Barborou Honkovou: heslo na s. 409).

Studie v časopisech:

· KOZÁK, Petr: Muzeum a společnost, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 2002, č. 3, s. 17–19.

· KOZÁK, Petr: Ano, muzea jsou i sbírky, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 2003, č. 3, s. 21–22.

· KOZÁK, Petr: Vzestup rodu Žerotínů. Život a odkaz Jana staršího ze Žerotína a z Fulneka, Časopis Matice Moravské 124, 2005, s. 47–81.

· KOZÁK, Petr: Jan ze Žerotína. Příběh šlechtice z konce středověku, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 31, 2005, č. 2, s. 7–10.

· KOZÁK, Petr: Zápas o personální politiku v úřadě zemského hejtmana mezi stavy knížectví opavského a českými králi z rodu Jagellonců (1510–1528), Časopis Slezského zemského muzea – B 54, 2005, s. 193–210.

· KOZÁK, Petr: Příliš zlé krve... Pád opavského zemského komorníka Jindřicha Hukovského z Ochab, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 32, 2006, č. 2, s. 1–4.

· KOZÁK, Petr: Forschungsprojekt: Machtgruppierungen im Raum der schlesischen Länder im Spätmittelalter. Herzogtümer Troppau und Glogau im Vergleich, Silesia Newsletter. Ein Informationsangebot des Kulturreferenten für Schlesien am Schlesischen Museum zu Görlitz 12, 2006, č. 45 (http://www.schlesisches-museum.de/Nachrichten.2087.0.html)

· KOZÁK, Petr: Mocenská uskupení ve stavovské společnosti. Vzestup a pád opavského zemského komorníka Jindřicha Hukovského z Ochab († 1530), Slezský sborník 105, 2007, s. 1–19.

· KOZÁK, Petr: Jan starší ze Žerotína. Příspěvek k pozdně středověkému žoldnéřství, In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách, Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea, Tábor 2007, s. 609–634.

· KOZÁK, Petr: Zástavní pán nebo „freyer Fürst“? Několik poznámek k opavské vládě Zikmunda Jagellonského, In: Confinia Silesiae. K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka, Edd. Martin Čapský, Veronika Čapská, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 2008, s. 87–97.

· KOZÁK, Petr: Dvorská společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, In: Skladba a kultura dvorské společnosti. Dvory a rezidence ve středověku II, Edd. Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka, Mediaevalia Historica Bohemica. Supplementum 2, Praha 2008, s. 257–284.

· KOZÁK, Petr: Dvojí jagellonský mýtus. Tyranie a vzorová vláda neboli Jan Albrecht a Zikmund ve Slezsku, Slezský sborník 107, 2009, s. 313–316.

· KOZÁK, Petr: „Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi...“. Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, In: Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dvory a rezidence ve středověku III, Edd. Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka, Mediaevalia Historica Bohemica 12. Supplementum 3, Praha 2009, s. 223–239.

· KOZÁK, Petr: Páni z Fulštejna a založení tvrze ve Studénce, Vlastivědný sborník Novojičínska 59, 2009, s. 26–40.

· KOZÁK, Petr: Princ Zikmund Jagellonský hlohovským a opavským knížetem. Příspěvek k dějinám politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku, Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 2 (6), Katowice 2010, s. 215–233.

· KOZÁK, Petr – PANKOWSKÁ, Anna – PLAŠTIAKOVÁ, Miroslava – ZEZULA, Michal: Opava (k. ú. Opava-Město, okr. Opava). Areál pivovaru (tzv. horní dvůr), p.č. 128/7, 128/8. Středověk, novověk. Město. Zjišťovací výzkum, Přehled výzkumů 51, 2010, s. 458–462.

· KOZÁK, Petr: Zikmund Jagellonský. Králův bratr na opavském knížecím stolci, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 37, 2011, č. 1, s. 6–10.

· KOZÁK, Petr: „Archiv“ lehnicko-břežských knížat. Písemnosti z rukopisu sign. A 43 uloženého v pražském Národním archivu, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66, 2011, s. 79–108.

· KOZÁK, Petr: Vznik a proměny úřadu zemského hejtmana na pozdně středověkém Hlohovsku, Studia Zachodnie 13, 2011, s. 27–48.

· KOZÁK, Petr: „Pátý princ“. Kníže Zikmund mezi periferií a centrem jagellonského světa, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 4, s. 36–39.

· KOZÁK, Petr: Turek a turecký svět ve světle účtů dvora polsko-litevského prince Zikmunda za jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498–1506), Slezský sborník 110, 2012, s. 165–180.

· KOZÁK, Petr: Účet poselstva stavů knížectví opavského ke králi Ludvíkovi do Uher z roku 1523. Edice pramene, Časopis Slezského zemského muzea – B 62, 2013, s. 171–177.

· KOZÁK, Petr: Mušketýři na Rynku potřikrát radostně salve stříleli... Holdování stavů Opavského knížectví Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna 12. srpna 1632, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 40, 2014, č. 2, s. 17–19.

Aktualizováno Pátek, 06 Listopad 2015 11:51  

hledat