Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Ústav historických věd

Email Tisk PDF

Adresa ÚHV:

Masarykova třída 37, 746 01 Opava

Web:

www.uhv.cz

www.fpf.slu.cz

Budova Slezské univerzity v Opavě, Masarykova třída 37, sídlo Ústavu historických věd

Ústav historických věd se řadí mezi odborná pracoviště, která vznikla až po roce 1989 a jeho počátky jsou pevně spojené s podporou ze strany Masarykovy univerzity v Brně. Už na podzim roku 1990 byly pod její záštitou otevřeny první studijní obory a vznikla také Katedra historie rozšířená v březnu 1992 na Ústav historie a muzeologie.

O další tři roky vznikl v jeho rámci i Archeologický seminář postupně přetvořený na samostatné oddělení. Těsný kontakt příbuzných oborů se přirozeně odrazil ve specifické náplni studijních oborů akreditovaných na Slezské univerzitě, ve kterých je kladen důraz na interdisciplinární spolupráci jednotlivých vědních disciplín a projevuje se i v badatelské profilaci ústavu. Vedle dlouhodobé výzkumné orientace na slezské dějiny, zohledněné v současné době řešením příslušného Výzkumného záměru MŠMT, se velmi dynamicky rozvíjí výzkum ovlivněný přístupy kulturních dějin, zaměření na moderní dějiny i na oblast ochrany kulturního dědictví a jeho prezentace.

Od roku 2008 ústav přijal název Ústav historických věd a jeho vnitřní struktura byla tvořena Oddělením historie, Oddělením muzeologie a památkové péče a Oddělením archeologie. V současné době je Ústav historických věd plně akreditovaným pracovištěm s právem konat rigorózní, habilitační i profesorská řízení v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Poslední změnou, která postihla Ústav historických věd je osamostatnění Oddělení archeologie, z něhož na počátku roku 2009 vzniká Ústav archeologie.

Kontakty k jednotlivým pracovníkům Ústavu historických věd ZDE!


 

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)

Složení týmu:

Vedoucí:

Prof. PhDr. Rudolf  Žáček, Dr.

Zástupce vedoucího centra:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Výzkumný tým:

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Dr. Phil. Klara Hübner

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

PhDr. Dalibor  Prix, CSc.

PhDr. et  PhDr.  Markéta Tymonová, Ph.D.  (ÚA FPF)

Prof. PhDr. Rudolf  Žáček, Dr.

Spolupracovníci výzkumného týmu:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (KLJ FPF)

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (rodičovská dovolená)

 

Zaměření výzkumu:

Kulturní dějiny středověku a raného novověku se zaměřením na oblast Slezska a střední Evropy. Výzkum se soustředí na vybrané problémy jedince a společnosti napříč sociální osou (šlechta, městská a venkovská societa, duchovenstvo;  politické, ekonomické a intelektuální elity, okrajové vrstvy a specifické menšinové skupiny obyvatel), s akcentem na proměny sociálních a rodinných struktur, na každodennost, mentality, jednací vzorce a genderové pozice. Výzkum bude navazovat na poznatky z politických, hospodářských, právních, správních a církevní dějin, probíhat bude s respektováním standardních historických postupů a metod, s vědomím interakcí mezi centry a periférií a procesů kulturního transferu.

V duchu jednoho z vlivných proudů kulturních dějin hlásícího se k sémiotickému pojetí kultury (k historické podmíněnosti konstruování a interpretace znakových systémů) byly jako jeden ze směrů výzkumu vybrány tři vzájemně provázané koncepty – komunikace-paměť-konstrukce, jež spojuje zájem o dějiny předmoderních médií a jejich rolí při zprostředkování významů, zájem o paměťová studia opírající se o koncept paměti spojené vždy s určitým sociálním rámcem a nakonec o socio-kulturní konstrukci historických jevů, o nichž dnes historická věda nepochybuje.

Takto vymezené přístupy umožňují hledání nových interpretačních modelů při výzkumu tradičních témat, mezi něž lze počítat mj. studium zemských dějin (např. při vymezení země coby komunikujícího společenství či země jako mentálního konstruktu s odpovídajícími body referenční paměti). Rozpracovávány budou rovněž narativní strategie využívané při konstruování (ne)spravedlivého panovníka či přítele/nepřítele a také sama sféra jazyka coby média i nástroje kulturního transferu.

Výstupy:

Vědecké monografie s akcentem na vydávání v renomovaných nakladatelstvích, studie a příspěvky v recenzovaných časopisech a sbornících, mezinárodní konference a workshopy, disertační a diplomové práce.

Program 2014:

Organizace:

Vytvoření výzkumných týmů, stanovení jejich výzkumných programů.

Výzkumná činnosti:

Zahájení výzkumů navazujících těsně či volněji na dosavadní aktivity členů týmů, zejména proměny každodennosti a festivit šlechtických, měšťanských a venkovských elit: odívání, bydlení etc.

OPVK Historizace střední Evropy (závěrečné kolokvium sekce ke kulturním dějinám; workshop na téma středověká mýta a cla; publikace - monografie, kolektivní monografie).


Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800-2000)

Složení týmu:

Vedoucí:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Zástupce vedoucího:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Výzkumný tým:

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

PhDr. Karla Vymětalová

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Spolupracovníci výzkumného týmu:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (KLJ FPF)

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (rodičovská dovolená)

Zaměření výzkumu:

Výzkum bude navazovat na dosavadní výsledky a metodiku uplatňované při plnění výzkumného úkolu Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy a na nyní plněný program OPVK Historizace střední Evropy. Půjde především o tyto základní moduly:

A) Historie 18. – 20. století

Výzkumy se budou dotýkat politických i hospodářských dějin a interetnických vztahů s určitým zřetelem ke Slezsku a česko-německému, či česko-polskému pohraničí. Silný akcent bude rovněž položen na výzkum životního stylu a každodennosti především ve 20. století.

B) Kulturní dědictví

Půjde především o sledování problematiky dějin umění se zvláštním zřetelem ke Slezsku a k severní Moravě. Dále pak o sledování některých aspektů kulturního vývoje v Československu, především po druhé světové válce. Dále i na doplňování sbírky a dokumentaci některých typů historických pramenů převážně k dějinám českého Slezska.  Pozornost bude věnována i orální historii.

C) Historická paměť

Výzkum se zaměří především na problematiku muzejnictví a na některé otázky ochrany památkových objektů a uměleckých artefaktů.

Poznamenejme zároveň, že se personální prostupnost jednotlivých modulů považuje za samozřejmou.

Výstupy:

Vědecké monografie, studie a články, pořádání mezinárodních konferencí a workshopů, disertační a diplomové práce.

Program na rok 2014:

Ustavení výzkumných týmů, upřesnění tvorby výstupů v cca dvouleté perspektivě, dokončení relevantních úkolů v rámci citovaného programu OPVK.

 


 

Webové stránky projektů OPVK:

Historizace střední Evropy: www.projekty.slu.cz/historizace

Popularizace histor. věd: www.projekty.slu.cz/popularizace

Inovace výuky SU, VŠB-TUO: www.projekty.slu.cz/zkvalitneni

Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 10:39  

hledat