Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Email Tisk PDF

 Vedoucí Oddělení archeologie Ústavu historických věd

Vědecké zaměření: archeologie a dějiny mladší a pozdní doby kamenné ve střední Evropě, archeologie a pravěk českého Slezska, problematika archeologie jako historické vědy

E-mail:

telefon:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

553 684 474       

Pracoviště: Ústav historických věd

Vzdělání:

l975 absolutorium na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně Brno
l981 PhDr.
l990

CSc.

2006       docent, Masarykova univerzita Brno

Zaměstnání v oboru:

1975 - 1982 archeolog Muzea Vyškovska ve Vyškově (l980 - 1982 vedoucí odborného oddělení)
1982 - 1991 pracovník Archeologického ústavu ČSAV Brno, Expozitura Opava
od 1991 pracovník Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě (1994 - 1996 vedoucí odd. historie, od l. l. 1995 vedoucí Archeologického semináře)

Významnější terénní archeologické výzkumy :

Vyškov - Opatovice, okr. Vyškov ( 1978 ); Drysice, okr. Vyškov ( 1979 ); Bučovice, okr. Vyškov ( 1980 ); Vyškov - Dědice, okr. Vyškov ( 1981 ); Velké Hoštice, okr. Opava ( 1982 - 1987, 1990 ); Hradec nad Moravicí, okr. Opava ( 1985 - 1986, 1988 ); Služovice/Hněvošice, okr. Opava ( 1986 ); Opava - Palhanec, okr. Opava ( 1989 ); Slavkov, okr. Opava ( 1995 ).

Výstavy a muzejní expozice :

Život nejstarších zemědělců ve světle archeologických výzkumů na Vyškovsku, Vyškov 1980

(libreto, scénář, realizace výstavy)

Pravěk Vyškovska,Vyškov 1982 (libreto expozice)

Pravěk Novojičínska, Nový Jičín 1987 (spolupráce na libretu a scénáři expozice)

Na okraji keltského světa, Nový Jičín – Příbor – Bílovec - Vsetín 2000 - 2001 (spolupráce na libretu a scénáři výstavy)

Počátky dějin hlučínské obce /archeologický výzkum ve Velkých Hošticích 1982 – 1983/, Kravaře – Velké Hoštice 2001 (libreto, scénář, realizace výstavy)

Členství v odborných grémiích:

Vědecký redaktor české části sborníku „Badania archeologiczne na Górnym Ślasku i ziemiach pogranicznych - Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí“, Katowice (od 1997); člen redakční rady „Archeologických rozhledů“, Praha (1998 – 2000); člen redakční rady „Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis“, Opava (od 1999); člen redakční rady „Acta archaeologica Opaviensia“, Opava (od 2003); člen (od 1987) a předseda (od 2001) Vědecké rady Muzea Novojičínska; člen výboru Moravskoslezského archeologického klubu (od 1995), člen Hlavního výboru ČAS (2003 - 2006), předseda Regionální archeologické komise Moravskoslezského kraje (od 2005), člen Českého národního komitétu archeologického (od 2006); člen Oborové rady č. 8 (Historické vědy) Grantové agentury AV ČR (od 2006). Člen Komise pro doktorandské studium archeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Bibliografie:

Publikace v zahraničí

Pozůstatky řemeslné výroby z Radslavic, okr. Vyškov, ČSSR, Archeologia Polski 27, 1982, 395 - 415

Die Lengyel - Kultur in Oberschlesien, in: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (J. Pavúk ed.) 2, Bratislava 1993, 553 – 556

Záchranný archeologický výzkum ve Slavkově, okres Opava, Badania archeologiczne na Górnym Ślasku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku - Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v roce 1995, Katowice 1998, 24 - 27

Stav výzkumu doby bronzové a halštatské v horním Poodří. In: Rola Odry i Łaby w przemianach kulturovych epoki brązu i epoki źelaza (Gediga, B. – Horwat, J. – Przybył, G - Recław, D. eds.), Wrocław - Gliwice 1997, 41 – 49

Archeologie českého Slezska, in: „Czlowiek i środowisko w Sudetach“ (streszcenia komunikatów i referatów ), Wrocław 1998,5 - 8

Předběžné poznámky k neolitu a eneolitu českého Slezska. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 1998 (Kuzma, I. ed.), Nitra 1999, 95 – 109

Problémy archeologického poznání českého Slezska. In: XI. Śląskie Spotkania Archeologiczne (streszcenia komunikatów i referatów), Karlów 1999 , 25 – 28 (s P. Kouřilem)

Archeologie českého Slezska, in: Czlowiek i środowisko w Sudetach (Boguszewicz, M. – Boguszewicz, A. – Wiśniewska, D. eds.), Wrocław 2000, 67 – 79

Le Néolithique et l´Enéolithique de la Silésie tchèque, in: Pré – actes/Pre – prints, XIV Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 2 – 8 septembre 2001, Liège-Belgique, Liège 2001, 228 – 229

Zpráva o povrchovém průzkumu české části Pobeskydí, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1999 - 2000 roku – Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v roce 1999 - 2000, Katowice 2002, s. 483 – 486 (s E. Greplem, Z. Břízovou a B. Chorążym)

Hlavní problémy doby bronzové a halštatské v českém Pobeskydí, in: Epoka brązu i halsztatu w Karpatach Polskich, Krosno 2003, 63 – 76

Horská část Bruntálska v pravěku, XIII. Śląskie spotkania archeologiczne, 22-24 maja 2003 roku, Karłów, Streszczenia komunikatów a referatów, Wrocław 2003, 23 – 24

Le Néolithique et l’Éneolithique de la Silésie tchèque, in: Actes du XIVème Congrès UISPP, Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001, BAR International Series 1303, Oxford 2004, 5 - 8

Výsledky projektu „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Pobeskidziu między Beczwą (RepublikaCzeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“ v letech 2001 - 2002, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2001 – 2002 roku – Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v roce 2001 - 2002, Katowice 2004, s. 297 - 308 (s E. Greplem, Z. Břízovou a B. Chorążym)

Jeseníky a dálková komunikace v době bronzové a halštatské, in: Dalekosiężna wymiana handlowa v epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Wrocław 19 – 20 kwietnia 2005, Streszczenia referatów, Wrocław 2005, s. 19 – 21

Českopolský projekt průzkumu Pobeskydí v letech 2000 – 2003, in: XIV Śląskie spotkania archeologiczne, Polanica – Zdrój, 19-21.05. 2005, Streszczenia komunikatów a referatów, Wrocław 2005, s. 85 – 87 (s B. Chorążym)

Využívání kulmských surovin z Nízkého Jeseníku k výrobě broušené kamenné industrie v eneolitu horního Poodří, in: II. Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek i środowisko w Sudetach. Mezo- i mikroregiony sudeckie“, Wrocław 2005, nestr.

Die Lengyel – Kultur in Oberschlesien, in: Lengyel, Polgár and related Cultures in the Middle/Late Neolithic (J. K. Kozłowski ed.), Kraków 2007, 217 – 232

Suroviny broušené industrie v neolitu a eneolitu horního Slezska, in: Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu, Streszczenia wystąpień,
Gliwice, 15 – 16 listopada 2007 r., Gliwice 2007, 7 – 9 (s A. Přichystalem)

Publikace domácí:

Nová lokalita s lineární a moravskou malovanou keramikou u Kuchařovic na Znojemsku, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E 18 - 19, 1974, 125 - 134

Keramika typu Retz - Křepice - Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E 20 - 21, 1975, 25 – 33

Archeologie, archeologické památky a jak je chránit, Vyškov 1977 (27 stran)

Archeologické nálezy z Drnovic, okr. Vyškov, Vlastivědný věstník moravský 32, 1980, 30 – 38 (s P. Kouřilem)

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově - Opatovicích, Archeologické rozhledy 36, 1984, 20 - 29 (s I. Rakovským)

40 let rozvoje archeologie na Severní Moravě, Informační zpravodaj Sm - pobočky ČSSA, listopad 1985, 1 - 4

Záchranný archeologický výzkum ve Velkých Hošticích, Památky 1, Opava 1985, 20 – 24

Archeologický výzkum v r. 1985, Sborník Beethovenova Hradce 25, Opava 1985, 19 - 20

Archeologické výzkumy v Příboře - Hájově, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 40, 1987, 32 - 35 (s E. Greplem)

Neueste Ergebnisse der Erforschung des Äneolithikums in Nordmähren, Praehistorica 15, Praha 1989, 67 - 70 (s J. Pavelčíkem)

Morava na rozhraní starého a středního eneolitu, Autoreferát kandidátské disertační práce, Brno 1989

Současný stav výzkumu hradu Šostýna, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 43, 1989, 1 – 10 (s J. Zezulčíkem, E. Greplem, L. Kostelníkem a J. Tichánkem)

Osídlení Novojičínska od pravěku do raného středověku, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 46, 1990, 53 – 62

Východoevropské elementy v lengyelské antropomorfní plastice na Moravě a ve Slezsku, in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy (Sborník k 80. narozeninám J. Poulíka), Brno 1990, 26 - 37

Záchranné archeologické výzkumy ve Velkých Hošticích, Vlastivědné listy 16/l, Opava 1990, 38-41

K otázce sídlišť epišňůrového komplexu na východní Moravě, Archaeologia iuvenis II, Brno 1990, 11 - 20 (s L. Šebelou, J. Peškou a E. Greplem)

Severovýchodní vlivy v Horním Slezsku v časném a starém eneolitu, Časopis Slezského zemského muzea, série B 40, 1991, 97 – 109

Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, Časopis Slezského zemského muzea, série B 40, 1991, 193 - 219 (s P. Kouřilem)

K otázce osídlení Štramberka a jeho nejbližšího okolí v době hradištní, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 47, 1991, 66 - 78 (s P. Kouřilem)

Stav a perspektivy archeologie ve Slezsku, Pravěk NŘ I, 1992, 27 - 33 (s P. Kouřilem)

Keramické památky typu Retz, in: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 161 - 165

Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově - dědické cihelně a počátky mladšího lengyelského stupně na Moravě a ve Slezsku, Pravěk NŘ 2, 1994, 105 – 130

Lengyel - Kultur in Nord- und Ostmähren, in: Internationales Symposium über die Lengyel - Kultur 1888 - 1988 (Znojmo - Kravsko - Těšetice), Brno - Lodź l994, 78 – 84 (s J. Pavelčíkem)

Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v Příboře - Hájově, okr. Nový Jičín, závěr lengyelského vývoje na Moravě, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 1995, 5 - 19

Tři poznámky k Platónovým názorům na dějiny, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 1995, 15 – 23

Landek before arrival of Slaves, in: Landek – wittness of the Past (P. Vokřínek ed.), Ostrava 1996, s. 43 – 45

Kdy „Pravěk Slezska“? (Ad marginem „Pravěkých dějin Moravy“), Časopis Slezského zemského muzea, série B 43, 1996, 193 - 210

Nordmähren während der Späthallstattzeit (Bisherige Erkenntnisse), Pravěk NŘ 5, 1996, 255 – 270

(rec.) A. Kulczycka - Leciejewiczowa: Osadnictwo neolityczne v Polsce poludniowo – zachodniej, Wroclaw 1993, Pravěk NŘ 4, 1996, 411 - 416

Osídlení vrchu „Štandl“ u Frýdku - Místku v posledním tisíciletí před změnou letopočtu, Časopis Slezského zemského muzea, série B 44, 1997, 97 - 106

Několik poznámek k regionální archeologické práci, obzvláště ve Slezsku, Archeologické rozhledy 49, 1997, 327 - 332

Keramická hrnčířská hladítka v lengyelu Horního Slezska, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 1997, 11 - 19

Kotouč ve středověku, in: Kotouč - Hora Olivetská, Nový Jičín 1997, 13 - 15

Archeologický výzkum v Chotěbuzi - Podoboře (zamyšlení nad výstavou), Těšínsko 40, 1997, 309 – 312

(rec.) P. Bahn a kol.: Dzieje archeologii (100 wielkich odkryć), Pravěk NŘ 6, 1997, 330 – 333

Přelom i pokračování (archeologie v českém Slezsku v 80. a v 1. polovině 90. let), Archeologické rozhledy 50, 1998, 455 - 464

Lengyelská keramika z Kotouče u Štramberka a počátky eneolitu v oderské části Moravské brány, Pravěk NŘ 7, 105 – 127

Úděl generací. Archeologické rozhledy 51, 1999, 391 – 395

Prehistorické kamenné artefakty v bruntálském muzeu a počátky osídlení severozápadní části Nízkého Jeseníku, Sborník bruntálského muzea 2000, Bruntál 2000, 5 - 14

Deset let Ústavu historie a muzeologie (1990 – 2000), Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2000, 5 – 28 (s D. Gawreckým a P. Vojtalem)

K poválečné spolupráci polských a českých archeologů v Horním Slezsku, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2000, 34 – 43 (s D. Abłamowiczem, P. Kouřilem, W. Romińským a E. Tomczakem)

Esej o periodizaci evropských dějin, in: In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické – supplementum 13, 2000, 130 – 135

Hroby hornoslezské lengyelské skupiny z Velkých Hoštic a komplex skupin se smíšenou keramickou náplní (Příspěvek k poznání postlineárního osídlení severní části střední Evropy), Pravěk – suplementum 8, 2001, s. 325 - 351

Nahlédnout za prameny, Pravěk NŘ 10/2000, Brno 2001, 507 – 511

Jaroslav Böhm a slezská archeologie, Archeologické rozhledy 53, 2001, 772-779

Lumír Jisl a organizace archeologické práce ve Slezsku, Pravěk NŘ 11/2001, 427 – 431

Archeologie Pobeskydí (k nové polské práci o Těšínsku), Archeologické rozhledy 53, 2001, 372 – 386 (s P. Kouřilem)

Pravěké osídlení Hlučínska, in: Nejstarší dějiny Hlučínska, Kravaře 2001, nestr.

Výběr literatury a archivních pramenů k pravěké a protohistorické archeologii Hlučínska, in: Nejstarší dějiny Hlučínska, Kravaře 2001, nestr. (s M. Štěpánkovou)

Dosavadní výsledky projektu „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Pobeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)", Práce a studie Muzea Beskyd 12, Frýdek – Místek 2003, 97 - 100 (s E. Greplem, Z. Břízovou a B. Chorążym)

Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva v povodí řeky Opavy, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, s. 61 – 74

Projekt „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“, prezentační CD, Opava – Frýdek–Místek – Nový Jičín 2004 (s J. Čípem, E. Greplem, B. Chorążym, R. Poláchem a P. Stabravou)

Hromadný nález eneolitických rohovcových čepelí z Bernartic nad Odrou, okres Nový Jičín. Příspěvek ke komunikační funkci Oderské brány, in: K poctě Vladimíru Podborskému (přátelé a žáci k 70. narozeninám), Brno 2004, 167 – 175 (s M. Olivou, A. Přichystalem a E. Greplem)

Sekery ze železné rudy z Oderské brány, in: K poctě Vladimíru Podborskému (přátelé a žáci k 70. narozeninám), Brno 2004, s. 183 – 189 (s A. Přichystalem a E. Greplem)

Bronzový náramek s pečetítkovými konci z Kotouče u Štramberka, Pravěk NŘ 15, 2005, s. 447 - 450

Starší doba bronzová v Oderské bráně, Acta archaeologica Opaviensia 2, Opava 2006, 83 - 93

Příspěvek neolitické a eneolitické štípané kamenné industrie k poznání sociálních a hospodářských poměrů své doby na příkladu horního Poodří, in: Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku (Kazdová, E. – Podborský, V. eds.), Brno 2007, 137 – 179

Distribuce silicitů krakovsko – čenstochovské jury na Moravě a v  Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu, Památky archeologické 97, 5 – 30 (s A. Přichystalem)

Ateliér na výrobu broušené kamenné industrie z kulmských surovin v Holasovicích, in: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006, Archeologické studie Univerzity v Hradci Králové 1, Hradec Králové 2007, 177 - 188 (s A. Přichystalem)

Rukopisy:

Pozdnělengyelský vývoj ve středním Podunají se zřetelem na genezi skupin s keramikou brázděného vpichu, rkp. diplomové práce, Brno 1975

Morava na rozhraní starého a středního eneolitu, rkp. kandidátské disertační práce, Brno 1989

Nástup eneolitu v českém Slezsku (hornoslezská lengyelská skupina a kultura nálevkovitých pohárů), rkp. habilitační práce, Opava 2006

Dále:

36 vědeckých sdělení, především v Přehledu výzkumů, Brno a Archeologických rozhledech, Praha;

41 méně závažných recenzí, zpráv o literatuře, konferencích, výstavách a pedagogiu, personalií;

překlady odborných textů z polštiny do češtiny;

asi šest desítek článkù a interwiew v denním tisku, Novinách Slezské univerzity, v rozhlase a televizi;

asi tři desítky přednášek pro veřejnost.

Mezinárodní a celostátní konference 1995 – 2006:

Mezinárodní konference v zahraničí (aktivní účast):

1995 - Roła Łaby i Odry w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, Gliwice

14. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Nitra

1998 -17. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Dudince

Czlowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław

1999 - XI. Śląskie Spotkania Archeologiczne, Karlów

2001 – XIV. kongres UISPP, Liège

Ślęża – mons nimis excelsus et grandis, Wrocław

20. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Liptovská Sielnica

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Przykarpaciu, Bielsko - Biała

2002 - Epoka brązu i halsztatu w Karpatach Polskich, Krosno

2003 - XIII. Śląskie spotkania archeologiczne, Karłów

Przemiany kulturowe u schyłku neolitu i w początkach epoki brązu w Europie

Środkowej, Wrocław

2004 - 23. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Skalica

2005 - Dalekosiężna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Wrocław

II. Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek i środowisko w Sudetach.

Mezo- i mikroregiony sudeckie“, Wrocław

2006 - „Lengyel, Polgár and related Cultures in the Middle/Late Neolithic“, Kraków.

Mezinárodní a celostátní konference v ČR (aktivní účast)

1995 - Býčí Skála - Höhle im gesamteuropäischen Kontext, Brno

1996 - Regionální bádání a archeologie v českých zemích, Kolín - Kouřim

1997 -16. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Turnov

XXV. celostátní seminář archeologů v muzeích a institucích památkové péče, Vyškov

1998 - Společnost a kultura ve světle archeologických pramenů, Praha

1999 - 18. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Mostkovice

2000 – 19. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Plzeň

2001 - Jaroslav Böhm, Jan Filip a česká archeologie, Praha

Seminář k dějinám česko- polských vědeckých styků, Praha

2002 - 21. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Hradec nad Moravicí (pořadatel)

2003 - 22. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Český Brod

2004 - Beskydský projekt a výzkum periferních oblastí ve střední Evropě, Frýdek- Místek

(spolupořadatel)

2005 – 23. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Rosice

2006 - 7. konference „Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku” (spolupořadatel)

2007 - XV. Śląskie spotkania archeologiczne, Karłów

 

26. pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu, Michalovce

 

„Pomiędzy północą a południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu“, Gliwice (spolupořadatel)

 

35. celostátní seminář archeologů v muzeích a institucích památkové péče, Nový Jičín

 

Pracovní zasedání „Periodizace dějin Slezska“, Opava

Zahraniční pobyty :

1985 – Bulharsko (Archeologický ústav Akademie věd v Sofii), 14 dní

1986 – Polsko (Archeologický ústav Akademie věd v Krakově), 14 dní

1989 – NDR (Archeologický ústav Akademie věd v Berlíně), 14 dní

1990 – Rakousko (Bundesamt für Denkmalpflege ve Vídni), 14 dní

2000 – Polsko (Jagellonská univerzita v Krakově), 1 týden

2002 – Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden

2007 – Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden

 

2007 -  Polsko (Jagellonská univerzita v Krakově), 1 týden

Řešené granty a vědecké projekty :

GAČR 404/01/306; „Neolit a eneolit českého Slezska“, 2001 - 2003, řešitel;

GAČR 404/05/H 527 „Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií“, 2004 – 2008, spoluřešitel;

Ediční projekt „Vydání sborníku „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Grantový systém Moravskoslezského kraje, 2003, řešitel;

Projekt :„Průzkum výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“. Účastníci: Archeologický seminář ÚHM, Slezská univerzita, Opava; Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Muzeum Okręgowe, Bielsko-Biała; Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek; Muzeum Novojičínska, Nový Jičín. 2000 – 2003, vědecký garant.

Citace:

Nesledují se systematicky. Aktuálně zjištěno 86 citací od zahraničních a 231 od domácích autorů.

Aktualizováno Středa, 15 Říjen 2008 17:13  

hledat