Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Email Tisk PDF

vědecké zaměření: archeologie doby bronzové

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracoviště: Ústav historických věd

Stručný životopis:

V letech 1964-1969 studoval archeologii na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně. V letech 1969-1972 pracoval v Muzeu jihovýchodní Moravy v Gottwaldově (dnes Zlín). Od roku 1972 pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV (od roku 1993 AÚ AV ČR) v Brně (odborný pracovník, vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník, od r. 1984 vedoucí pravěkého oddělení). Od roku 1997 nastoupil jako docent v Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě. PhDr. (1972), CSc. (1982), doc. (1996). Člen Vědecké rady Archeologického ústavu v Brně (1990-1993), člen Vědecké rady FF MU v Brně (1997-dosud), člen oborové komise doktorského studia v ÚAM FF Brno (1996-dosud), člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru archeologie (1998-2001), redaktor Pravěku (1991-dosud), místopředseda Moravskoslezského archeologického klubu (1991-dosud).

Publikační činnost: 

A.     Monografie.

1. Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě, Studie AÚ Brno IX/2, Praha 1981, 61 s.

2. Mikulov-Turold – archeologické nálezy, Mikulov 1983 (s P. Koštuříkem a J. Stuchlíkovou), 32 s.

3.  Únětické pohřebiště v Mušově, Studie AÚ Brno XIV/2, Praha 1987, 117 s.

4. Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách, Studie AÚ Brno XVI/1, Brno 1996, 211 s. (s J. Stuchlíkovou).

5. Pravěk a středověk Ždánicka,  Brno 1997, 93 s. (se Z. Klanicou a Z. Měřínským). 

6. S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku,  Brno 2002, 503 s.

7. Wspólne korzenie, wspólna Europa, Kietrz 2005, 127 s. (s M. Gedlem).

8. Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové, Brno 2006, 297 s.

B.    Kapitoly v monografiích.

1. Archeologické nálezy ze starší doby bronzové a halštatu, in: J. Unger a kol., Pohořelice-Klášterka, Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves, Studie AÚ Brno VIII/2, 1980,  16-24.

2. V lesku zlatavého bronzu, in: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 233-332.

3. Osídlení Napajedelska v pravěku, in: Napajedla. Příroda, dějiny, kultura (V. Cekota ed.), Napajedla 1998,  53-73.

4. Křižanovice, okr. Vyškov, in: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (V. Podborský ed.), Brno 1999, 65 - 72.

5. Šumice, okr. Znojmo, in: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (V. Podborský ed.),  Brno 1999, 95-114 (s J. Stuchlíkovou).

6. Starší a střední doba bronzová, in: M. Čižmář – K. Geislerová – J. Unger (eds.): Výzkumy – Ausgrabungen 1993-1998, Brno 2000, 31-35.

7. Věteřovský rondel v Šumicích, in: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy Univerzity na Znojemsku, Brno 2001,  167-178.

8. Doba bronzová a halštatská. Protohistorické období, in: J. Čejka a kol., Ivančice. Dějiny města, Ivančice 2002, 37-55.

9. Výzkumy v oblasti vodního díla v minulosti a současnosti, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku,  Brno 2002, 7-24.

10. Vývoj osídlení pod Pavlovskými vrchy v době bronzové, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku,  Brno 2002, 149-222.

11. Počátek doby železné pod Pavlovskými vrchy, in: S. Stuchlík (ed.):  Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku,  Brno 2002, 223-248.

12. Sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Mušově, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku,  Brno 2002, 487-494.

13. Keramický depot mohylové kultury z Brodu nad Dyjí, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku,  Brno 2002, 495-500.

14. Postpaleolitické osídlení jeskyně Kůlničky a Liščí, in: J. Svoboda (ed.), Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie, Brno 2002, 173-176.

15. Sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové ve Velkých Pavlovicích, in: E. Kordiovský (ed.): Město Velké Pavlovice, Znojmo 2002, 62-82.

16. Osídlení Lednice v době bronzové, in: E. Kordiovský a kol., Městečko Lednice, Lednice 2004, 129-145.

C.  Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v zahraničí.

1. Die Věteřov-Gruppe und die Entstehung der Hügelgräberfeld in Mähren, Praehistorische Zeitschrift 67, Berlin 1992, 15-42.

2. Aunjetitzer Gräberfeld in Velké Pavlovice, Südmähren, Praehistorische Zeitschrift 71, 1996,  123-169 (s J. Stuchlíkovou).

3. Grab eines Handwerkes in Borotice, Anodos. Studies of the Ancient World 2, 2002, 307-313.

4. Die Beziehungen Mährens zu den südöstlichen Gebieten am Anfang der Bronzezeit, in: C. Kacso (Hrsg.): Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten, Bibliotheca Marmatia 2, Baia Mare 2003, 445-468.

5. Current situation and Pleistocene, Holocene and historic records of Emys orbicularis in the Czech Republic, Biologia 59/14, Bratislava 2004, 73-78 (s P. Širokým a J. Moravcem).

6. Úprava hrobových jam na přelomu doby kamenné a bronzové na Moravě, Študijné zvesti    Archeologického ústavu SAV 39, 2006, 85-100.

D.  Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice.

1.  Nová laténská sídliště v Povláří, SPFFBU E 14, 1969,  278-282 (s M. Čižmářem).

2.  Příspěvek k poznání počátku mohylové kultury na Moravě, AR XXIII, 1971, 140-146.

3.  Středověká tvrz v Rackové, VVM  23, 1971,107-110.

4.  Únětické hroby z Otaslavic (okr. Prostějov),  AR XXIII, 1971, 202-204.

5.  Velatické hradisko „Réna“ u Ivančic, SPFFBU E 16, 1971, 119-126 (s M. Čižmářem).

6.  Mohylový hrob z Otaslavic, ČMM  57, 1972, 37-40.

7. Nálezy slezské kultury z Gottwaldova,  AR XXIV, 1972, 666-668.

8.  Sídliště z mladší doby bronzové v Míškovicích (okr. Kroměříž), PV 1971, Brno 1972, 51.

9.  Sídliště z mladší doby hradištní v Míškovicích (okr. Kroměříž), PV 1971, Brno 1972, 99.

10.  Slovanské mohyly v Kostelci-Štípě (okr. Gottwaldov), PV 1971,  Brno 1972, 97.

11. Hroby slezské kultury v Gottwaldově (okr. Gottwaldov), PV 1972, 1973, 30.

   12. Slovanské sídliště v Gottwaldově (okr. Gottwaldov), PV 1972, Brno 1973, 61.

13. Hrob kultury se zvoncovitými poháry v Brně-Chrlicích (okr. Brno-město), PV 1973, Brno 1974, 24.

14.  Osídlení Podřevnicka v době laténské, VVM  26, 1974, 262-268.

15.  Sídliště ze starší doby bronzové v Nosislavi (okr. Břeclav), PV 1973, Brno 1974, 26-27.

16.  Slovanské žároviště v Lipové (okr. Gottwaldov), PV  1973, Brno 1974, 75.

17.  Sondážní výzkum v Chrastěšově u Vizovic (okr. Gottwaldov), PV 1973, Brno 1974, 115.

18.  Sondážní výzkum v Křižanovicích u Slavkova,  PV  1973, Brno 1974, 115-116.

19.  Záchranný výzkum na věteřovském sídlišti v Lovčičkách (okr. Vyškov), PV 1973, Brno 1974, 27-28.  

20.  Druhá výzkumná sezóna v Křižanovicích (okr. Vyškov),  PV 1974, Brno 1975, 30-31.

21. Halštatské a věteřovské sídliště v Medlově (okr. Brno-venkov),  PV 1974, Brno 1975, 29-30.

22. Hrob z mladší doby bronzové v Medlově (okr. Brno-venkov),  PV 1974, Brno 1975, 24-25.

23.  Neolitické sídliště ve Slavičíně (okr. Gottwaldov),  PV  1974, Brno 1975, 10-11.

24. Kontrolní výzkum na sídlišti z doby bronzové na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-              venkov), PV 1974, Brno 1975, 22.

25. Záchranný výzkum únětického sídliště ve Šlapanicích (okr. Brno-venkov), PV 1974,  Brno 1975, 18-19.

26. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic, SPFFBU E 20-21, 207-218 (se Z. Smutným a A. Lorencovou).

   27.  Protoúnětické hroby z Brna-Holásek, AR XXVIII, 1976, 537-540.

   28. Pokračování záchranného výzkumu únětického sídliště ve Šlapanicích (okr. Brno venkov),

                                    PV 1975, Brno 1977, 17.

   29.  Sídliště z doby bronzové v Bulharech (okr. Břeclav), PV 1975,  Brno 1977, 20-21.

                       30. Záchranný výzkum únětických hrobů ve Zbýšově (okr. Vyškov), PV  1975,  Brno 1977, 17.

31.  Zjišťovací výzkum v Přítlukách (okr. Břeclav), PV  1975, Brno 1977, 99.

32.  Halštatská keramika z Kyjovic (okr. Znojmo), PV 1976, Brno 1978, 41-42.

33.  Kostrový hrob z cihelny u Nejdku (okr. Břeclav), PV 1976, Brno 1978, 126.

34. Sídlištní jáma z doby bronzové v Brně-Králově Poli, PV  1976, Brno 1978, 34.

35. Únětické sídliště a pohřebiště v Suchohrdlích u Miroslavi (okr. Znojmo), PV 1976, Brno   1978, 29.

36. Únětický hrob z Moravské Nové Vsi (okr. Břeclav), PV  1976, Brno 1978, 30.

37. Výzkum mohylníku středodunajské mohylové kultury v Boroticích (okr. Znojmo), PV          1976, Brno 1978, 33-34.

38. Záchranný výzkum na pravěkém sídlišti ve štěrkovně u Betléma v Mušově (okr. Břeclav),   PV 1976, Brno 1978, 39-40.

39. Záchranný výzkum únětického pohřebiště a dalších pravěkých objektů ve štěrkovně v Mušově (okr. Břeclav), PV 1976, Brno 1978, 29-30.

40. Druhý rok výzkumu únětického pohřebiště ve štěrkovně Státního statku v Mušově (okr. Břeclav), PV 1977,  Brno 1980, 34-35.

41. Hrob kultury se šňůrovou keramikou ve Velkých Bílovicích (okr. Břeclav), PV 1977,  Brno 1980, 28-29 (se Z. Měřínským).

42. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a středodunajské mohylové kultury v Bulharech, okr. Břeclav, AR XXXII, 1980, 368-379 (se Z. Měřínským).

43. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a středodunajské mohylové kultury v Bulharech          (okr. Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 29-30 (se Z. Měřínským).

44. Inventarizace archeologické sbírky Vrbasova muzea v Ždánicích v roce 1978 (okr. Hodonín), PV 1978, Brno 1980, 73 (se Z. Měřínským).

45.  Mohylový depot z Mušova (okr. Břeclav), PV  1977, Brno 1980, 20.

46.  Nález hřivny v Němčanech (okr. Vyškov), PV 1977, Brno 1980, 36.

47.  Nálezy únětické kultury z Drysic (okr. Vyškov), PV 1977, Brno 1980, 35.

48. Opevněné neolitické sídliště  a sídliště věteřovského typu v hliníku u Bulhar (okr.        Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 26-27 (se Z. Měřínským).

49. Pokračování výzkumu mohylníku středodunajské mohylové kultury v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1977, Brno 1980, 38-39.

50.  Únětické hroby v Miroslavi (okr. Znojmo), PV 1977,  Brno 1980,  32.

51. Třetí sezóna výzkumu mohylníku středodunajské mohylové kultury v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1977, Brno 1980, 19.

52.  Únětický hrob s bronzovou dýkou s litou rukojetí z Mušova, AR  XXXII, 1980, 381-393.

53. Výzkum na pohřebišti únětické kultury v Mušově (okr. Břeclav), PV 1978,Brno 1980, 19.

54. Záchranný výzkum sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou a věteřovského typu v Hodonicích  (okr. Znojmo), PV 1978, Brno 1980, 12 (s J. Rakovskou).

55. Zpráva o inventarizaci archeologické sbírky Vrbasova muzea ve Ždánicích v roce 1977 (okr. Hodonín), PV 1977, Brno 1980, 116-117 (se Z. Měřínským).    

56.  Časně velatický žárový hrob z Ivančic (okr. Brno-venkov), PV 1979, Brno 1981, 23-24.

57.  Čtvrtá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1979, Brno 1981, 22-23.

58.  Další záchranná akce ve štěrkovně v Mušově (okr. Břeclav), PV 1979, Brno 1981, 21.

59.  Depot středodunajské mohylové kultury z Mušova, AR XXXIII, 1981, 361-370.

60. Pokračování záchranného výzkumu věteřovského sídliště v Hodonicích (okr. Znojmo), PV 1979,  Brno 1981, 21-22 (s J. Rakovskou).

61. Výzkum únětického pohřebiště v Mušově, in: Archeologické výzkumy na stavbě vodního díla na Dyji u Nových Mlýnů, Jižní Morava 17, sv. 20, 1981, 199-200.        

62. Grabung auf der Siedlung aus der Bronze- und Latènezeit in Moravský Žižkov (Bez. Břeclav), PV 1980,  Brno 1982, 12.

63.  Nález bronzové dýky z Kurovic (okr. Kroměříž), PV 1980, Brno 1982, 13 (s D. Kolbingerem).

64.  Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové, SPFFBU E 27, 1982, 91-102 (s J. Stuchlíkovou).

65.  Pátá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1980,   Brno 1982, 11.

66.  Laténská spona ze Ždánic (okr. Hodonín), PV 1981,  Brno 1983, 42.

67.  Mohylový hrob z Divák (okr. Břeclav), PV 1981, Brno 1983, 36.

68.  Šestá sezóna výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1981, Brno 1983,  35.

69.  Záchranný výzkum ve Velkých Pavlovicích (okr. Břeclav), PV 1981, Brno 1983, 33-34 (s J. Stuchlíkovou).      

70.  Grube der Úněticer Kultur in Brno (Bez. Brno-město), PV 1982,  Brno 1984, 25.

71.  K datování konce věteřovského osídlení na jižní Moravě, AR XXXVI, 1984, 173-186.

72. Kamenná industrie z Velkých Pavlovic (okr. Břeclav), PV 1982, Brno 1984, 17-18 (s O. Jeřábkem).

73.  Nálezy kultury se zvoncovitými poháry ze Slavkova (okr. Vyškov), PV 1982, Brno 1984, 23-24 (s O. Jeřábkem).

74.  Sedmá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1982, Brno 1984, 28-29.

75.  Weitere Rettungsgrabung in der Schottergrube in Mušov  (Bez. Břeclav), PV 1982,  Brno 1984, 93.      

76.  Ein Věteřov-Massenbegräbnis aus Velké Pavlovice, Anthropologie 23/1, 1985, 51-68 (s  J. Stuchlíkovou a M. Stloukalem).

77.  Neolithische Keramik aus Rašovice (Bez. Vyškov), PV 1983,  Brno 1985, 25.

78. Osmá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1983,  Brno 1985, 30.

79. Severopanonská keramika ve sbírkách Moravského muzea v Brně, ČMM 70, 1985, 61-67.    

80.  Mladohradištní sídliště v Míškovicích, AR XXXVIII, 1986,  209-213 (s J. Ungerem).         

81.  Další únětický hrob z Mušova (okr. Břeclav), PV 1984, Brno 1987, 26.

82.  Desátá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV1985,  Brno 1987, 30.

83.  Devátá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1984,   Brno 1987, 29.

84.  Nové výzkumy únětických pohřebišť na jižní Moravě, AR XXXIX, 1987,  3-9.

85. Osídlení Podřevnicka ve střední době hradištní, AR XXXIX, 1987, 276-288, 358-360 (s J. Ungerem).

86.  Povrchové sběry v Nížkovicích (okr. Vyškov), PV 1985, Brno 1987, 70.

87.  Výzkum výšinného sídliště u Křižanovic (okr. Vyškov), PV 1985, Brno 1987, 69-70.

88.  Záchranná akce ve Velkých Pavlovicích (okr. Břeclav), PV 1985, Brno 1987, 68-69.

89.  Záchranný a sondážní výzkum v Křižanovicích (okr. Vyškov), PV 1984, Brno 1987, 76-77.       

90. Bronzové sekeromlaty na Moravě, PA LXXIX, 1988, 269-328. 

91. Elfte Saison auf der Grabung in Borotice (Bez. Znojmo), PV 1986,  Brno 1989, 35.

92. Hütte aus der  römischen Kaiserzeit  in Křižanovice  bei Bučovice (Bez. Vyškov), PV 1986,  Brno 1989,  46.

93. Pokračování výzkumu výšinného sídliště v Křižanovicích u Bučovic (okr. Vyškov), PV 1986,  Brno 1989, 93.

94. Die bisherigen Ergebnisse der Erforschung des Hügelgräberfeldes in Borotice (zum Stand der Entdeckungen bis 1987), AR  XLII, 1990, 159-169, 227-228.

95. Die sekundären Eingriffe in der Gräbern der Úněticer Kultur, Anthropologie 28/2,                     1990, 159-167.

96.  Dvanáctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1987, Brno 1990, 37-38.

97. Hroby mohylové kultury v Divákách (okr. Břeclav), PV 1987, Brno 1990, 38-39 (s V. Němečkem).

98.  Hroby středodunajské mohylové kultury z Divák, AR XLII, 1990,  523-531, 603.

99.  Nálezy ze Slovenska ve sbírce muzea ve Ždánicích, Zborník SNM 85, 1990, 35-48.

100.  Třináctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1988, Brno 1991, 28-30.

101.  Únětická pohřebiště v Hradčanech, AR XLIII, 1991, 225-246 (s F. Trčalou).

102.  Záchranný výzkum v Přibicích (okr. Břeclav), PV 1988, Brno 1991, 30.       

103. Pohřebiště únětické kultury z Pavlova, okr. Břeclav,  Pravěk NŘ 2, 1992, 237-254.      

104. Hromadný nález bronzových předmětů z Hradiska u Kroměříže (okr. Kroměříž),  PV         1989,  Brno 1993, 51-53 (s A. Štrofem a D. Kolbingerem).

105. K rozšíření středodunajské mohylové kultury na střední Moravě, Pravěk NŘ 3, 1993,          143-159 (s D. Kolbingerem).

106. Nálezy kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Újezda (okr. Brno-venkov),  PV 1989, Brno 1993, 39-41.

107. Patnáctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1990, Brno 1993, 77-78.

108. Rettungsgrabung in Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav), PV 1991, Brno 1993, 53-54 (s J. Stuchlíkovou).

109. Šestnáctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1991, Brno 1993, 55-56.

110. Vierzehnte Grabungssaison in Borotice (Bez. Znojmo), PV 1989, Brno 1993,  48-49.

111. Vývoj osídlení Brněnské kotliny ve starší a střední době bronzové, Pravěk NŘ 4,         1994, 127-153.

112. Fortsetzung der Grabungen in Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav), PV 1992, Brno 1996, 87-88 (s J. Stuchlíkovou).

113. Pohřby na únětických sídlištích v Podolí a Tvarožné,  Pravěk NŘ 6, Brno 1996,  139-156  (s B. Mikulkovou a P. Vitulou).

114. Borotice (okr. Znojmo), PV 1993-1994, Brno 1997, 115.

115.  Nálezy mohylové kultury ze Smržic, Pravěk NŘ 7, 1997,  245-254 (s M. Šmídem).

116.  Nové výzkumy pohřebišť z počátku doby bronzové na jižní Moravě, Jižní Morava 33, sv. 36, 1997, 7-20.

117. Borotice (okr. Znojmo), PV 39 (1995-1996), Brno 1999, 315.

118. Dolní Věstonice (okr. Břeclav), PV 39 (1995-1996),  Brno 1999, 341-342.

119. Pavlov (okr. Břeclav), PV 40 (1997-1998), Brno 1999, 197-198.

120. Eneolitické drobnosti z Moravy, Pravěk NŘ 9, 1999, 223-241.

121. Milovice (okr. Břeclav), PV 41 (1999), Brno 2000, 98-99.

122. Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 41 (1999), Brno 2000, 126-128.

123. Dolní Věstonice (okr. Břeclav), PV 41 (1999), Brno 2000, 96 (s L. Šebelou).

124. Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové na Moravě, Pravěk NŘ 10, 2000, 219-250.

125. Rajhradice (okr. Brno-venkov), PV 42 (2000),  Brno 2001, 243-244.

126. Borotice (okr. Znojmo), PV 43, Brno 2002, 192.

127. K autochtonnímu výskytu želvy bahenní (Emys orbicularis) v České republice, Herpetologické informace 2-3/2002, 2002, 24-26 (s P. Širokým, J. Moravcem a R. Rozínkem).

128. Únětické hroby ze Zbýšova, Pravěk NŘ 12, 2002, 63-74.

129. Borotice (okr. Znojmo), PV 44, Brno 2003, 224.

130. Ivančice (k. ú. Budkovice, okr. Brno-venkov), PV 44, Brno 2003, 198 (s. P. Škrdlou).

131. Podzemní chodby únětické kultury ve Vojkovicích, Pravěk NŘ 13, 2003, 439-458 (s P. Kosem).

132. Bavory (okr. Břeclav), PV 45, Brno 2004, 153.

133. Brno (k.ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město), PV 45, Brno 2004, 155 (s L. Šebelou).

134. Druhý depot bronzové industrie z Hradiska u Kroměříže, Pravěk NŘ 14, 2004, 67-100

        (s M. Salašem a A. Štrofem).

135. Pes v neolitu, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 213-226.

136. 21. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 15-10 (s V. Janákem).

137. Jihlava (okr. Jihlava), PV 47, Brno 2006, 143.

138. XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Acta archaeologica Opaviensia 2, Opava 2006, 5-13.

139. Únětické hroby z Horních Věstonic, Acta archaeologica Opaviensia 2, Opava 2006, 165-178.

E.  Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí.

1. Výšinná sídliště únětické kultury na Moravě, Archaeologia Interregionalis, Warszawa – Kraków 1985, 129-142.        

2. Die Entstehung der Hügelgräberkultur in Mähren und ihre Entwicklung, in: Beiträge zur Geschichte und Kultur der mitteleuropäischen Bronzezeit, Berlin – Nitra 1990, 469- 481.

3. Die Erforschung des Věteřover Rondells in Šumice, in: Aktuelle Probleme der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei, Nitra 1999, 169-182 (s J. Stuchlíkovou).

4. Geschichte der Tagungen über die ältere Bronzezeit, in: Aktuelle Probleme der         Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei, Nitra 1999, 5-20. 

5. Únětická kultura a epišňůrový kulturní okruh, in: 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, 281-296.

6. Die Besiedlung Ostmährens durch die Aunjetitzer Kultur und den epischnurkeramischen Komplex zu Beginn der Bronzezeit, in: A. Lippert - M. Schultz - S. Shennan - M. Teschler-Nicola (eds.): Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa, Rahden/Westf. 2001, 221-230. 

7. Keramika z Prasklic a mísy na nožkách v únětické kultuře, in: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen, Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag, Nitra 2004, 151-158.

8. Vztahy Moravy k jižním a jihovýchodním oblastem na počátku doby bronzové, in: Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji, Bratislava 2005, 19-41.

F.      Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v České republice.

1. Stav středověkých sbírek v Oblastním muzeu v Gottwaldově, Příloha VVM 22, 1970, 89-92.

2. Borotice, Moravia: barrow cemetery of the Middle  Bronze Age and Migration-period grave, Nouvelles Archéologiques dans la République socialiste Tchèque, Prague-Brno 1981, 56-59.

3. Sekundární zásahy v hrobech únětické kultury na Moravě, in: Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové, Brno 1988, 61-70, 227-228.  

4. Die historische Bedeutung des mährischen Raumes im Spätäneolithikum und in der      frühen Bronzezeit, Praehistorica XV,  1989, 187-192 (s J. Stuchlíkovou).

5. Počátky mohylového pohřbívání v době bronzové na Moravě, in: Pravěké a           slovanské osídlení Moravy, Brno 1990, 128-145.        

6.  Novější výzkumy z doby bronzové na Moravě, in : Sborník příspěvků na I.  obnoveném     sjezdu MSAKu v Moravských Budějovicích, Brno 1995,  49-53.     

7.  Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft - Technologie - Funde, PA - Supplementum 7, 1997, 142-143, 149-150, 161-162, 165-166, 173, 179, 190-191, 201, 205, 209, 297-299, 513-517, 532-534.

8. Bronzová sekera z Hlinky, Sborník bruntálského muzea 2002, 13-16.

9. Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha, in: Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 1, České Budějovice 2004, 523-533.

10. Podolský hrob z Líšně, okr. Brno-venkov, in: E. Kazdová – Z. Měřínský – K. Šabatová (eds.): K poctě Vladimíru Podborskému, Brno 2004, 355-366 (s A. Štrofem).

G.  Ostatní odborné práce

Ga.  Rukopisné práce

1. Sídliště únětické kultury na Moravě,  Diplomová práce, Brno 1969, 338 s., 116 tab.

2. Moravská únětická sídliště, Disertační práce, Brno 1972, 197 stran, 121 tab.

3. K poznání vzniku a staršího vývoje lidu středodunajské mohylové kultury na jižní Moravě, Kandidátská disertace, Brno 1979, 421  s., 111 tab.      

4.  K poznání vzniku a staršího vývoje lidu středodunajské mohylové kultury na jižní Moravě, Autoreferát kandidátské disertace, Brno 1981, 21 s.

5. Zlato v pravěku Moravy, Habilitační práce, Brno 1996, 321 s., 65 tab.         

Gb.  Popularizační práce

      1.  Poklad mincí ve Slavičíně, Zprávy Oblastního muzea Gottwaldov 1975, 72-73.

2.  Stopami těžby soli, Věda a život 77/5,  1977, 285-288.

3. Únětické hroby pod Pálavou, Malovaný kraj 14/4,  1978, 5.

4. Nové archeologické objevy pod Pálavou, Zpravodaj. Vodohospodářský rozvoj a výstavba 12, 1980, 12-13.

5. Hromadný pohřeb ze starší doby bronzové, Věda a život  82/6, 1982, 423-425 (s J. Rakovskou).

6.  Záhadná věteřovská jáma, Malovaný kraj 18/5, 1982, 5-7 (s J. Stuchlíkovou).

7.  Kamenné památky Meklenburska, Věda a život 85/3, 1985, 200-201.

8.  Borotický mohylník, Věda a život 86/4, 1986, 245-248.

9.  Památky pod Pavlovskými vrchy,  Věda a život 90/2, 1990, 25-29.  

10. Kdo žil na pravěkém sídlišti. Závažný archeologický objev v Moravské Nové Vsi,          Malovaný kraj 28, 1992, 5-6.

11. Archeologický výzkum v Moravské Nové Vsi, Zpravodaj obecního úřadu Moravská Nová Ves 3/92, 2-4.

12. Turold v pravěku a časné době dějinné, in: Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Pálava. Přírodní rezervace Turold, Brno 1998, 23-24.

13. Historie a současnost psích hřbitovů, Pes - přítel člověka 44, č. 8, 1999, 38-39 (s J. Stuchlíkovou).

Gc. Učební texty

  1. Keramika doby bronzové a halštatské, in: Pravěká a středověká keramika, Brno-Mikulov 1973, 12-15.

2.  Užití bronzu v pravěku, Mikulov 1975, 20 s., 7 tab.

3. Morava v době bronzové, in: Morava v pravěku, Drobné studijní texty 1, Brno 1998,  34-41.

Gd.  Recenze (výběr)

1.  Smrž, Z.: Enkláva lužického osídlení v oblasti Boskovické brázdy, 1975, Časopis Matice moravské 95, 1976, 336-338.

2.   Mongajt, A. L.: Archeologija zapadnoj Evropy, Moskva 1974,  AR 28, 1976, 566.

3.  Bóna, I.: Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen, Budapest 1975,  PA 68, 1977, 224-227.

4.  Machnik, J.: Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdansk 1977, PA  69, 1978, 480-483.

5. Točík, A.: Výčapy-Opatovce a ďalšie pohrebiská zo staršej doby bronzovej na         juhozápadnom Slovensku -Výčapy-Opatovce und weitere altbronzezeitlichen        Gräberfelder in der Südwestslowakei, MAS I, Nitra 1979, PA 73, 1982, 492-493 (s J. Stuchlíkovou).

6.  Epocha bronzy lesnoj úpolosy SSS¨R, Archeologija SSSR, Moskva 1987, AR XLI, 1989, 691-692.

7. Lasak, I.: Cmentarzysko ludnści kultury unietyckiej w Przecławicach, Studia Archeologiczne XVIII, Wrocław 1988, AR XLI, 1989, 447-448.

8.  Lorencová, A. – Beneš, J. - Podborský, V.: Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech, Těšetice-Kyjovice III, 1987, Acta Praehistorica et Archaeologica 21,  1989, 138-139.

9.  Lorencová, A. – Beneš, J. - Podborský, V.: Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech, Těšetice-Kyjovice III, 1987, PA LXXX, 1989, 223-224.

10.  J. Říhovský, Die Äxte, Beile, Meißel und Hammer in Mähren, Prähistorische Bronzefunde IX/7, 1992, Pravěk NŘ 3, 1993, 337-339.

11.  J.-W. Neugebauer, Bronzezeit in Ostösterreich, St. Pölten-Wien 1994, Pravěk NŘ 4, 1994, 416-418.

12. Ch. und J.-W. Neugebauer: Franzhausen. Das frühbronzezeitliche Gräberfeld I, Fundberichte aus Österreich V, Wien 1997, Pravěk NŘ 8,1998,  431-433.

13. Horálková-Enderová. P. – Štrof, A. 2001: Pohřebiště a sídliště kultury únětické ze Slavkova u Brna (okr. Vyškov), AR LIII, 826-828.

14.  V. Moucha, Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen, Praha 2005, Pravěk NŘ 15, 2005, 515-518.

Studijne zvesti, PV, Dolní Věstonice,

RECENZNÍ OHLASY 

za posledních 10  let (1998-2007)

(čísla u jednotlivých titulů odpovídají číslům prací v bibliografii)

Domácí ohlasy

Baarová, Z. 2004: Halštatské pohřebiště na Člupech u Maref, Pravěk NŘ 15, 333-364.

            D20,   D87,   D89,   D93 

Baarová, Z. 2005: Halštatské hradisko Křažanovice –„Zámeček“, Pravěk NŘ 15, 395-418.

            B4,   D87,   D89,   D93 

Bláhová-Sklenářová, Z. - Prostředník, J. 2007: Chronologie sídliště lužické kultury v Turnově – „Maškových zahradách“, in: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6.10.2006, 177-204.

            D104,   D115

Čižmář, Z. – Salaš, M. 2005: Rituální depozita v zásobních jamách únětické kultury z Hrádku      (okr. Znojmo), Pravěk NŘ 15,127-180.

             A1,   A3,   A4,   A5,   D103,   E1,   E7,   Ga2 

Divac, G. – Sedláček, Z. 1999: Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6 – Suchdol, FAP – Supplementum 1, Praha.

            D52

Dohnal, V. 2003: K archeologické rozdílnosti východní Moravy v raném středověku, ČSlM/B 52, 1-13.

            D9,   D10,   D16,   D85

Dohnal, V. 2004: Bemerkungen zu der Lausitzer Urnenfelderkultur in Mähren, Pravěk NŘ 14, 123-145.

            B2,   E2

Dohnal, V. 2004: Věteřovské osídlení dómského návrší v Olomouci, in: K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám, Brno, 281-305.

            D6,   D105

Fojtík, P. 2002: Mohylovo-lužický jámový hrob z Kostelce na hané, okr. Prostějov, AR LIX, 690-699.

            B2,   D105

Fojtík, P. – Golec, M. 2007: Počátek platěnické kultury na základě nálezů z Prostějovska, in: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6.10.2006, 75-90.

            F10

Chvojka, O. – Michálek, J. 2003:  Sídliště ze střední doby bronzové u Radčic – Vodňan, okres Strakonice,PA XCIV, 83-160.

            D71

Juchelka, J. 2005: Náboženství, kult a magie lužické kultury, Pravěk NŘ 15, 341-369.

            A3,   B2,   D99

Kovárník, J. 1999: Troskotovice, okr. Znojmo, in: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (V. Podborský ed.), Brno, 139-165.

            A4,   B2

Kovárník, J. 2005: Trojité opevnění předklasické fáze lidu únětické kultury u Hrušova, n/J. okr. Znojmo, Pravěk NŘ 15, 207-232.

            A1,   B2,   B5  

            Moucha, V. 2005: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen, Praha 2005.

            B2,   C2,   D52,   D90,   E1

Oliva, M. – Neruda, P. – Přichystal, A. 1999: Paradoxy těžby a distribuce rohovce z Krumlovského lesa, PA XC, 229-318.

            A1,   A3,   A4,   C2,   E2,   D101,   Ga2

Oliva, M. 2000:   Exploatační oblast rohovce v Krumlovském lese v době popelnicových polí a význam pozdních štípaných industrií, Pravěk NŘ 10, 335-364.

            A4,    E3

Oliva, M. 2003: O nezanedbatelnosti neočekávaného: štípané industrie starší doby bronzové na Moravě, AR LV, 10-46.

            A3,   A4,   B2,   B5,   CE,   D101,   E3,   Ga1

Parma, D. 2004: Sídlištní pohřby z Ivanovic na Hané, : Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 1, České Budějovice 2004, 429-450.

            A6,   D29,   F10

Parma, D. 2007: Pohřebiště Hoštice 4 (okr. Vyškov). Příspěvek k poznání variability pohřebního ritu v mladší době kamenné, in: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6.10.2006, 177-204.

            B2,   F10

Peša, V. 2006: Využívání jeskyní v mladší době bronzové až halštatské, PA XCVII, 47-132.

            A1,   B14,   D122

Peška, J. 1999: Neuer Fund einer Armmanschette vom Boroticer Typus aus Südmähren, , in: Aktuelle Probleme der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei, Nitra 1999, 149-160.

            A3,   C2

Peška, J. 2004: Zlaté ozdoby z hrobů kultury se šňůrovou keramikou na Moravě, in: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef vladár zum 70. Geburtstag, Nitra.

            A4,   F7,   Ga5

Peška, J. 2005: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova, Pravěk NŘ 15,127-180.

            A3,   A4,    A6,    B2,    C2,    D103                 

Peška, J. 2006: Frühbronzezeitliche Höhensiedlungen in Mähren – Topographie, Typologie, Chronologie und Bedeutung, in  Archäologie Österreichs Spezial 1, 85-106.

            B5,   E1 

Peška, J. – Králík, M. – Selucká, A. 2006: Rezidua a otisky organických látek v korozních produktech mědi a jejich slitin. Pilotní studie, PA XCVII, 5-46.

            A3,   A4,   B2  

Podborský, V. 2000: „Genius loci“ pravěkých a raně středověkých ceremoniálních center, PA-Supplementum 13, 355-360.

            B4,   B5

Podborský, V. 2006: Rondelloide in der Siedlungen der Bronze- und Hallstattzeit in Mähren, in: Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Kraków6, 159-180.

            B4,   B5,   B7 

Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů, Brno.

            A1,   A3,   B5,   D135,   F3

Podborský V. a kol. 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur, Brno.

            A 3,    A 4,    B 5,   B10,    D 32,   D76,    F 10,   Ga2

Procházka, R. – Peška, M. 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.-13./14. století, PV 48, Brno, 143-299.

            D80

Salaš, M. 1999: Neobvyklá forma staroúnětického depozita na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov), Pravěk NŘ 9, 269-287.

            A1,   A3,   A4,   B1,   C2,   D101,   Ga1

Salaš, M. 2000: Nördliche und nordwestliche Einflüsse in mittel- und jungbronzezeitlichen Hortfunde in Mähren, Pravěk NŘ 10, 379-303.

            D59,   D79,   D90

Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku, Brno 2005.

          A1,   A3,   B10,   C1,   D4,   D31,   D45,   D59,   D71,   D90,   D94,   D98,   D104,   D105,   D115,   E2,   F5,   Ga4

Šabatová, K. 2004: K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě, Pravěk NŘ 14, 101-122.

            B2,   B10,   C1,   D6,   D105,   D115,   E2

Šebela, L. 1999: Die Entwicklung der äneolithischen besiedlung an Nordhang der Pollauer Berge, in: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998, Nitra, 223-239.

            A4,   D38

Šmejda, L. 2001: Tradice kultury zvoncovitých pohárů na pohřebišti v Holešově, Pravěk NŘ 11, 195-219.

             B2,   D95,   E5

Šmíd, M. 2006: Pohřebiště nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc, SlA LIV, 1-32.

            A4,   B2  

Šmíd, m. 2007: Dům a dva kostrové hroby ze střední doby bronzové ve Slavoníně u Olomouce,  Pravěk NŘ 7, 255-270.

            B2,   D2,   D90

Zahraniční ohlasy

Bartelheim, M. 1998: Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur – Chronologische und chorologische Untersuchungen, Bonn.

            A1,   A3,   A4,   B2,   C1,   C2,   D2,   D4,   D27,   D52,   D59,   D64,   D71,   D79,   D84,   D101,   E1

Bartík, J. – Egyházy-Jurovská, B. 1998: Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry v Bratislave-Mlynskej doline, Zborník SNM XCII, Archeológia 8, 33-58.

            B2,   D2,   C1

Bartík, J. 2004: Ku kolovým stavbám strednej a mladšej doby bronzovej na západnom Slovensku, Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 36, 75-89.

            B2

Bartík, J. – Hajnalová, M. 2004: Hromadný nález keramiky z Lozorna. Prispevok ku keramickým depotom stredodunajskej mohylovej kultúry na západnom Slovensku, Zborník SNM XCVIII, Archeológia 14, 9-42.

            E2

Bátora, J. 1999: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach vo svetle kultúrnych vplyvov a kontaktov. SlA XLVII, 37-60.

            A3,   D79

Bátora, J. 2000: Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken, Kiel 2000.

            A1,   A4,   B2,   C2,   D79,   D101,   E1,   F5

Bátora, J. 2006: Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej, Bratislava

            A4,   D103,   E5,   E6

Bátora, J. 2006: K problematike hrobov s domami mrtvych v praveku, Študijné zvesti    Archeologického ústavu SAV 39, 2006, 11-18.

           A4

 

Benkovsky-Pivovarová, Z. 2001: Datovanie konca nitranskej kultúry vo svetle rádiokarbónových dát z Jelšoviec, Pravěk NŘ 11, 221-231.

             B2,   F2

Benkovsky-Pivovarová, Z. 2004: K datovaniu krčiažka věteřovskej kultúry z Lednice, okr. Břeclav, in: K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám, Brno, 275-279.

            D71

Benkovsky-Pivovarová, Z. 2005: Zur Absenz der Gräber der Věteřov-Kultur in Mähren, Pravěk NŘ 15, 255-262.

           A3,   B2,   B6,   C1,   D103,   F5

David, W. 1998: Zu früh- und ältermittelbronzezeitlichen Grabfunden in Ostbayern, in: Michálek, J. – Schmotz, K. – Zápotocká, M. (Hrsg.), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West-und Südböhmen. 7. Treffen 11. bis 14. Juni 1997 in Landau an der Isar. Rahde/Westf., 108-129. 

            A3,   E2

David, W. 2002: Studien zu Ornamentik und Datierung der bronzezeitlichen Depotfundgruppe Hajdúsámson – Apa – Ighiel – Zajta, Alba Iulia.

            B2,   C1,   D90,   E2

David, W. 2004: Südbayern als westliche Verbreitungsgrenze ostkarpatenländischer Nackenscheibenäxte der Mittel- und Spätbronzezeit, in: Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 1, České Budějovice 2004, 61-89.

            C4,   D90

Gruber, H. K. 1999: Die mittelbronzezeitlichen grabfunde aus Linz und Oberösterreich, Linz.

            E2

Harding, A. F. 2000: European Societies in the Bronze Age, Cambridge.

             A1,   A3,   A4

Kadrow, S. 2001: U progu nowej epoki. Gospodrka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europoe Środkowej, Krakow.

            D95,   E1

Kopacz, J. a kol. 2006: Chipped stone industry of the Moravian early Bronze Age – typological considerations, Acta archaeologica Opaviensia 2, 95-117.

            B5,   C2,   D101,   D130,   E1          

Kopacz, J. – Šebela, L. 2006: Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materiałow krzemieniarskich, Kraków.

            A1,   A3,   A4,   B5,   B10,   B15,   C1,   C2,   D19,   D28,   D52,   D69,   D71,   D76,   D101,   E1,   F4,   Ga1  

Kuzma, I. 2005:Kruhové priekopové útvary na Slovensku – aktuálny stav,Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004, Nitra, 185-223.

            B7

Lauermann, E. 2003: Studien zur Aunjetitz-Kultur im nördlichen Niederösterreich, Bonn.

            A3,   A4,   C2,   D2,   D94,   D95,   D101,   D103,   D 124,   E1,   E2,   Ga1

Lauermann, E. 2005: Zwei neue protoaunjetitzer Gräber aus Mittelretzbach, NÖ, Pravěk NŘ 15, 119-126.

             A4,   C2,   F4

Lauermann, E. 2005:Zum Forschungsstand der Aunjetitzer Kultur im nördlichen Niederösterreich,  Acta archaeologica Opaviensia 2, 119-133.

            D124

Lauermann, E. – Pucher, E. – Schmitzberger, M. 2005: Unterhautzenthal und Michelberg. Beiträge zum Siedlungsweswn der frühbronzezetlichen Aunjetitz-Kultur im nördlichen Niederösterreich,  St. Pölten.

            A3,   E1,   Ga2

Marková. K. 2000-2002: Ku kultúrnym zmenam začiatkom strednej doby bronzovej na severe Karpatskej kotliny, in: Kultura i Historia 4. Materialy z konferencji archeologicznej, Zamość 7.-9. 12. 1998, 1-9.

            C1,   D2,   D71,   D79

Marková. K. 2004: Poznámky k problémom birituality z aspektov staršej doby bronzovej na Slovensku, Študijne zvesti Archeologického ústavu SAV 36, 309-319.

            A4,   C1,   F5

Neugebauer-Maresch, Ch. – Neugebauer, J.-W. 2000-2001:Schaftröhrenäxte vom Typus Křtěnov in Niederösterreich. Zum Neufund eines frühbronzezeitlichen Kriegergrabes in Poysdorf, ArchA 84-85. 329-346.

            B2,   D52,   D90,   D94,   F5

Nevizanský, G. 2001: Prispevok k mladšiemu stupňu kultúry Makó (Kosihy) - Čaka  na juhozápadnom Slovensku, SlA XLIX, 19-38.

            F4

Novotná, M. 2006: K nálezovým okolnostiam bronzových depotov staršej doby bronzovej na Slovensku, Acta archaeologica Opaviensia 2, 135-142.

            D90

Sicherl, B. 2004: Studien zur mittelbronzezeitlichen Bewaffnung in Tschechien, dem nördlichen Niederösterreich und der südwestlichen Slowakei, Bonn.

            A3,   B2,   D42,   D49,   D51,   D59,   D67,   D71,   D90,   D94,   D98,   D109,   E2,   F2,   F5,   Ga3  

Schefzik, M. 2006: Frühbronzezeitliche Gebäudeformen in Süddeutschland. Mit einer Gegenüberstellung des Formenbestandes der östlich angrenzenden Kulturlandschaften, in: Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Kraków, 139-158.

            D124

Veliačik, K. 2002: Der Bronzehortfund aus Makov, Bez. Čadca, Anodos. Studie of the Ancient World 2, 331-338.

            D 90.

 

 

 

Aktualizováno Středa, 15 Říjen 2008 17:26  

hledat