Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Mgr. Antonín Šimčík

Email Tisk PDF

Vědecké zaměření:

muzejní konzervace a restaurování

E-mail:

antonin.simcik (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 485, 478

Pracoviště:

Ústav historických věd 

Odborné zaměření:

Problematika ochrany sbírek v muzeích - teoretická i praktická činnost v oblasti preventivní i sanační konzervace a restaurování. Dějiny muzejnictví. V současné době se jedná především o:

teoretické a metodické otázky ochrany muzejních sbírek; profesní etické standardy

metody účinné edukace v preventivní i sanační konzervaci a restaurování (blíže viz např. http://www.fpf.slu.cz/~sim20uh/su/index.html )

využití výpočetní techniky (aplikace metod umělé inteligence při procesu ochrany sbírek; dokumentace procesu ochrany sbírek v muzeích v prostředí aplikace ProMuzeum - průběžná inovace)

průběžně řešené komplexní zásahy na kovových artefaktech

výzkum metod ochrany sbírkových předmětů ze dřeva, s důrazem na preventivní konzervaci a netoxické sanační metody – rozpracovány jsou především technologie likvidace biologického napadení metodami šetrnými k životnímu prostředí

dějiny ochrany sbírek v muzeích

dějiny muzejního fenoménu s důrazem na Slezsko.

Kvalifikace:

1996 - bakalářské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (součástí státní zkoušky byla i muzejní konzervace).

1999 - magisterské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (součástí státní zkoušky byla i muzejní konzervace).

2003 - kurs „Mikrobieller Befall von Kunst- und Kulturgut“ na Hornemannově institutu (UNESCO) v Hildesheimu

nyní - student doktorandského studia historie na Slezské univerzitě v Opavě.

Odborná praxe:

1997 - laborant, Ústav historie a muzeologie, Slezská univerzita v Opavě

1999 - odborný asistent, Ústav historie a muzeologie, Slezská univerzita v Opavě.

2005 - technolog, Odd. péče o sbírky ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R.

2006 - spolupracovník Metodického centra konzervace při TM v Brně

2009 - ředitel Slezského zemského muzea

Vyučované předměty na Slezské univerzitě v Opavě:

Úvod do muzejní konzervace

Konzervace a restaurování I. - III.

Základy konzervace pro archeology

Preventivní konzervace

Speciální konzervátorské techniky

Dějiny konzervace

Instrumentální analýzy památek

Seminář pro diplomovou práci

Řešení grantových projektů:

2008-10 - Projekt tématického programu VaV  MK ČR Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů, podprogramu  Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví s názvem  Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu (Possibilities of insecticide methods for library and museum collections with use of multifunctional vacuum chamber and oxygen-less box.) - identifikační kód  DC08P02OUK009, spoluřešitel.

Od 2009 - GAČR, Korozní produkty kovů v archeologii: komplexní přístup, GA404/09/1825, spolupracovník.

2009 - FRVŠ 199/2009, Inovace výuky preventivní konzervace-multimedialní studijní opora, řešitel

2009 - MŠMT 2009, Zvýšení bezpečnosti práce v konzervátorské laboratoři s využitím mobilní odsávací jednotky a bezpečnostního centra, řešitel.

2008 - Projekt FRVŠ 2086/2008, Inovace výuky muzejní konzervace, řešitel

2007- Projekt FRVŠ 1592/2007, Inovace laboratoře muzejní konzervace a rozvoj praktické výuky astronomie, řešitel.

2005 - Řešitel projektu FRVŠ 1848/2005 - Inovace přístrojového vybavení laboratoří muzejní konzervace a fyziky (spoluřešitel RNDr. Hynek Sekanina, PhD.), dotace FRVŠ 1188 tis. Kč.

2003 - Spoluřešitel projektu FRVŠ "Digitalizace vzácných historických knih" (řešitelka
Mgr. Jitka Štěrbová).

2002 - Řešitel projektu „Inovace vzdělávacího procesu studijního programu Historické vědy" (Investiční záměr pro nákup souboru zařízení inovujících výuku studentů na pracovišti muzejní konzervace o mikroskopický průzkum materiálů - okruh laboratoře), celková výše dotace z MŠMT 566 tis. Kč.

1999 - Spoluřešitel projektu FRVŠ „Rozvoj výuky v laboratořích muzejní konzervace FPF SU v Opavě“, projekt č. 1786 (1999) u FRVŠ MŠMT ČR, dotace FRVŠ 180 tis. Kč.

Články ve sbornících a časopisech; zprávy o výzkumu (výběr):

2009

Šimčík, Antonín: Počátky Slezského muzea v Těšíně. In: Acta historica. Opava 2009.

Šimčík, Antonín – Koudelová, Jana – Kaniová, Petra: Zamyšlení nad dílčími průzkumy u měšťanských domů č. p. 44 a 45 v Příboře. In: Nečtiny 2009, Praha 2009.

Šimčík, Antonín.: Složité počátky městského muzea v Bruntále. ČSZM-B, 2008, roč. 57, č. 3, s. 262-275. (vyšlo v únoru 2009).

2008

Šimčík, A.: Problematika konzervování a restaurování v muzeích. In Obnova památek 2008, Praha 2008, s. 23-30.

Šimčík, A.: Konzervátorské centrum na Slezské univerzitě v Opavě – pokus o modelové pracoviště pro muzejní konzervaci a restaurování. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2008, Příbram 9.-11. 9. 2008. 10 s.

Šimčík, A. – Douša, P. : Výuka muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě –
dosavadní vývoj a možnosti dalšího rozvoje muzeologického vzdělávání, In Muzeum a změna 2007, Brno 2008, s. 72-81.

Šimčík, A. – Koudelová, J. - Šimčíková, M.: Heřmanická sýpka v rámci Valašského muzea v přírodě. In Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008, s. 17-34.

ŠIMČÍK, A.: Projekt zemského geologického muzea pro rakouské Slezsko a počátky muzejnictví v Jasienici a Skočově. In Confinia Silesiae, s. 165-176.

ŠIMČÍK, A.: Neznámé Rolnické muzeum ve Svatoňovicích (okres Opava). In AHM, 481-6.

Šimčík, A.: Památka a její svědectví – konzervace a restaurování revolveru systému Lefaucheux (Rešov u Rýmařova). Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce, 2008, č. 1, s. 28-36.

2007

Šimčík, A.: Neznámé Rolnické muzeum ve Svatoňovicích (okres Opava). In Acta historica et museologica, Opava 2007.

ŠIMČÍK, A. – KOUDELOVÁ, J – Hložek, M.: Stavebně historický vývoj měšťanského domu č. p. 44 v Příboře ve světle hmotných pramenů. In Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2007, Ostrava 2007, s. 85-99, 184, ISBN 978-80-85034-39-4.

Šimčík, A. a kol.: Oddyho test – seznámení s tradiční metodou a získanými výsledky. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Brno 2007, s.7-11, EAN 976-80-86413-41-9.

ŠIMČÍK, A. – KOUDELOVÁ, J.: Netoxické ošetření dřevěnic. Revue časopisu Střechy, fasády, izolace, ročník 5, listopad 2007, s. 58-60, ISSN 1214-4592.

2006

ŠIMČÍK, A. – ŠIMČÍKOVÁ, M. – Havlín, V. : Zkušenosti s využitím netradičních metod likvidace škodlivého hmyzu v podmínkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 2006, s. 105 -110 (příl.).

ŠIMČÍK, A.: Informace o možnostech využití nižšího tlaku vzduchu a bezkyslíkové atmosféry (vytěsnění dusíkem) k likvidaci biologického napadení dřevěných objektů. Materiál pro potřebu Národní knihovny ČR.

2005

ŠIMČÍK, A.: Počátky odborné konzervace dřevěných artefaktů. In Muzea, památky a konzervace 2005, Opava 2005, s. 67-69.

2004

ŠIMČÍK, A.: Záchrana a průzkum artefaktů ze zámku ve Štáblovicích u Opavy z pohledu konzervátora. In Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2004, Ostrava 2004, s. 116-123, 132, ISBN 80-85034-30-1.
ŠIMČÍK, A.: Smysl existence, nebo obtěžující povinnost. Ochrana sbírek na počátku nového tisíciletí. Knižnica 2004, č. 11.-12., s. 559-563.

ŠIMČÍK, A.: Specifika muzejní konzervace. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 2004, s. 9-13, ISBN 80-86413-13-7.

ŠIMČÍK, A. – KOUDELOVÁ, J.: Historicky cenný objekt. Revue časopisu Střechy, fasády, izolace, ročník 2, březen 2004, s. 42-45.

ŠIMČÍK, A. – ŠIMČÍKOVÁ, M.: Principy moderní dokumentace konzervátorského procesu. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 2004, s. 14-16 (příl.), ISBN 80 -86413-13-7.

2003

ŠIMČÍK, A.: Počátky odborné konzervace železných artefaktů v muzeích v českých zemích. In Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis VI., Opava 2003, s. 81 – 92, ISBN 80 7248 – 213 - 0.

ŠIMČÍK, A. – KOUDELOVÁ, J.: Průzkum fragmentů barevných vrstev na věži kostela narození Panny Marie v Příboře. In Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2003, Ostrava 2003, s. 40 – 49, ISBN 80 – 85034 – 29 - 8.

ŠIMČÍK, A.: Konzervace a restaurování exotického kopí. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2003, s. 60-68 a 138, ISBN 80-86413-12-8.

ŠIMČÍK, A.-STŘEŠTÍKOVÁ, M.: Dokument z Vantaa – Evropská politika preventivní konzervace. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2003, s. 49- 53, ISBN 80-86413-12-8.

ŠIMČÍK A.: Internetová stránka pro konzervátory. In XI. Seminář restaurátorů a historiků Litoměřice 2000, Praha 2003, s. 374-378.

Šimčík, A. – Vykouková, J.: Desalinace roztokem kyseliny askorbové a vyluhováním v destilované vodě. In Stabilizace železných archeologických nálezů, Brno 2003, s. 19-22, ISBN 80-86413-13-6.

Šimčík, A.: Přehled starších metod stabilizace korozních vrstev na archeologických nálezech ze železa. In Stabilizace železných archeologických nálezů, Brno 2003, s. 15-18, ISBN 80-86413-13-6.

2002

ŠIMČÍK, A.: Preventivní konzervace. In Restaurování a ochrana památek, Opava 2002, s. 81-85, ISBN 80 - 7248 - 152 - 5.

2001

ŠIMČÍK, A.: Nová platforma pro odbornou komunikaci v oblasti konzervace a restaurování, In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2001, s. 53-55. ISBN 80-86413-01-2

ŠIMČÍK, A.: Muzejní konzervace a muzeologie. In Restaurování a ochrana památek, Litomyšl 2001, s. 39-41.

2000

ŠIMČÍK, A.: Teorie a praxe v muzejní konzervaci, In Sbírkové předměty v muzeích v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 2000, vyšlo na CD.

1999

PINDUROVÁ, L.- ŠIMČÍK, A.: Znalostní systém na podporu rozhodování při konzervaci kovů vyvinutý na FPF Slezské univerzity v Opavě. In Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis IV., Opava 1999, s. 147-155.

ŠIMČÍK, A.: Konzervace nové akvizice bruntálského muzea. In Sborník bruntálského muzea, Bruntál 1999, s. 86-97.

Příprava publikací:

Muzea, památky a konzervace 2005 – Museums, Monuments and Conservation 2005, Slezská univerzita v Opavě, Opava 20.-21. 4. 2005, Opava 2005, editor.

Další:

ŠIMČÍK, A.: Význam hmotných pramenů pro poznání dějin Slezska (diskusní příspěvek). In Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych, Wrocław, s. 165, ISBN 978-83-913944-9-6.

Významnější konzervátorsko-restaurátorské zásahy (výběr):

2008

Průzkum barevných nátěrů fasády kaple v Brumovicích, občanské sdružení Za Opavu, rkp

2007

Konzervace a restaurování gotického meče. Muzeum Rýmařov. rkp

2006

Konzervace souboru funerálního inventáře z hrobky rodiny Larisch-Mönnich v Karviné.

2005

Konzervace souboru krabicových zámků a kování z neorenesanční skříně.

2004

Konzervace krabicového zámku a souboru kování z neorenesanční skříně.

2003-4

Průzkum a ošetření souboru artefaktů ze zámku ve Štáblovicích u Opavy. Společně se studenty.

2002-2003

Průzkum a ošetření exotického kopí ze zámku ve Štáblovicích u Opavy.

 

Práce v tisku (v ČR i zahraničí):

ŠIMČÍK, A.: Úvod do problematiky konzervátorského a restaurátorského zásahu. In Konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, 20 s.

ŠIMČÍK, A.: Metodika zásahu. In Konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, 20 s.

ŠIMČÍK, A.: Dokumentace zásahu. In Konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, 10 s.

ŠIMČÍK, A.: Historické technologie konzervace a restaurování kovů. In Konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, 16 s.

 

Výstavy:

2003
Torza vzpomínek. Slezské zemské muzeum v Opavě, spoluautor.

2000
Opava 1900 - 2000: město a jeho lidé. Dům umění města Opavy, spoluautor.

Vystoupení na konferencích:

 • Teorie a praxe - dokumentace současnosti - Setkání vyučujících muzeologie na vysokých školách v České republice a na Slovensku“- Technické muzeum v Brně a katedra UNESCO pro muzeologii a světové kulturní dědictví FF MU, Brno 16.-17. 10. 2007, referát Historie a současnost vzdělávání ve studijním oboru Muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě jako podklad k zamyšlení nad dalším vývojem vzdělávání v muzeologii.
 • Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych.“ Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław 25.-26. 9. 2007, diskusní příspěvek Význam hmotných pramenů pro poznání dějin Slezska.
 • Památky ve Slezsku“ 17. 5. 2007, ÚHM FPF SU, Opava, pořádal ÚHM, referát Řemeslo, či věda? Role konzervátora-restaurátora při ochraně a poznání památek.
 • Konference konzervátorů a restaurátorů Cheb 5.-7. září 2006. AMG, referát Zkušenosti s využitím netradičních metod likvidace škodlivého hmyzu v podmínkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. (společně s M. Šimčíkovou a V. Havlínem)
 • Muzea, památky a konzervace 2005 – Museums, Monuments and Conservation 2005, Slezská univerzita v Opavě, Opava 20.-21. 4. 2005; organizace, moderování přednáškových bloků a příprava sborníku.
 • Museum and Art Conservation on the Verge of 21st Century, Nicolaus Copernicus University Toruń, 19-20. 3. 2004, Malbork, referát Historische Konservierungsmethoden von Holzgegenständen in Museen in der Tschechischen Republik.
 • Konference konzervátorů a restaurátorů, AMG, 14.-16. 9. 2004, Liberec, referáty Specifika muzejní konzervace a Principy moderní dokumentace konzervátorského procesu (společně s M. Šimčíkovou)
 • III. celorepublikové kolokvium „Bezpečné muzeum“ AMG, 10-11. 11. 2004, Brno, lektor, přednášky Preventivní konzervace, Preventivní ochrana základních materiálových skupin-anorganické materiály.
 • Museum and Art Conservation on the Verge of 21st Century, Nicolaus Copernicus University Toruń, 27-29. března 2003, Malbork, referát Museale Konservierung und Museum
 • Konference konzervátorů a restaurátorů, AMG, Brno 2003.referáty Konzervace a restaurování exotického kopí.; Dokument z Vantaa – Evropská politika preventivní konzervace (společně s M. Šimčíkovou)
 • Restaurování a ochrana památek, Krnov 29. - 30. dubna 2002, referát s názvem Preventivní konzervace.
 • Seminář konzervátorů a restaurátorů, Pardubice, 2.- 4. října 2001, prezentace posteru Novinky na pracovišti muzejní konzervace SU.
 • Workshop Stabilizace železných archeologických nálezů, Brno 4. - 5. listopadu 2002, referát s názvem "Přehled starších metod stabilizace korozních vrstev na archeologických nálezech ze železa" a "Průzkum účinnosti desalinace pomocí vyluhování v destilované vodě a lázni na bázi kyseliny askorbové".
 • Restaurování a ochrana památek, Litomyšl 16. - 17. května 2001, Muzejní konzervace a muzeologie.
 • Sbírkové předměty v muzeích v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 17. - 18. května 2001, příspěvek prezentován v nepřítomnosti autora, Teorie a praxe v muzejní konzervaci.
 • Seminář konzervátorů a restaurátorů v Českých Budějovicích 2.-4. října 2001, Nová platforma pro odbornou komunikaci v oblasti konzervace a restaurování.

Jiné vědecké a odborné aktivity:

 • výzkum možností aplikace netoxických metod pro sanaci biologického napadení dřevěných artefaktů; ve spolupráci s VMP v Rožnově p. R.
 • projekt specializované internetové stránky conservatorWEB (http://www.fpf.slu.cz/~sim20uh/) vytvořené jako platforma pro efektivnější výměnu informací mezi konzervátory-restaurátory.
 • participace na projektu výzkumu desalinace archeologického železa (skupina konzervátorů-restaurátorů kovů KKRP AMG ČR)
 • spoluautor znalostního systému pro podporu rozhodování při konzervaci kovů METAL EXPERT(1998/9).
 • práce na Výběrové bibliografii konzervátorské literatury za léta 1990-2005.

Spolupráce s jinými tuzemskými pracovišti:

Spolupráce s různými institucemi v oblasti ochrany muzejních sbírek (Západočeská univerzita v Plzni, NK ČR, Technické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace, Valašské muzeum v přírodě, NPÚ Ostrava, Muzeum Vysočiny, Ostravské muzeum, Muzeum ve Žďáru nad Sázavou apod.)

Členství v odborných sdruženích:

 • člen předsednictva Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR.
 • člen pracovní skupiny konzervátorů a restaurátorů kovů KKR AMG ČR (člen redakční rady)
 • jmenovaný člen pracovní skupiny KKR AMG ČR pro vytvoření etického kodexu muzejního konzervátora-restaurátora

 

Aktualizováno Úterý, 26 Říjen 2010 07:48  

hledat