Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Email Tisk PDF

Tajemník pro akreditace a vedoucí Oddělení muzeologie a památkové péče Ústavu historických věd

Vědecké zaměření: dějiny umění

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracoviště: Ústav historických věd

Vzdělání: Filozofická fakulta Ostravské univerzity (čeština – výtvarná výchova, Mgr. 1993); Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dějiny umění, 1999 Mgr., 2000 PhDr., 2006 Ph.D., 2009 habilitace v oboru – jmenován docentem k 1. 9. 2009).

Praxe: 1993–1994 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent, od září 1997 FPF Slezská univerzita, odborný asistent, od 2009 FPF Slezská univerzita, docent.

Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem

– Památková rada Národního památkového ústavu v Ostravě (od 2002 dosud)

– Vědecká a programová rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně (od 2006 dosud)

– redakční rada Časopisu Slezského zemského muzea – řada B (od 2009)

– redakční rada Těšínsko (od 2006 dosud)

– redakční rada Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín (od 2007 dosud)

– redakční rada Jesenicko (od 2007 dosud)

– redakční rada Acta historica SU (od 2007 dosud)

– redakční kruh Historica (vyd. Ostravská univerzita)

– nákupní komise uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě (od 2001)

– Komise pro regeneraci památkové zóny Magistrátu města Opava (1999 – 2002)

Publikační činnost

- KOMPLETNÍ BIBLIOGRAFIE -

a/ monografie

1/ Klasicistní architektura Opavy let 1780 – 1850. Opava, Matice slezská 2003, 248 stran. ISBN 80-903055-5-5.

2/ Koliba. Opava, Slezská univerzita 2004, 476 stran + 37 obrázků. ISBN 80-7248-285-8

3/ Edmund Wilhelm Braun. Opava, Slezská univerzita 2008, 193 stran. ISBN 978-80-7248-499-7

aa/ autorský podíl na pracích monografického charakteru

4/ Proměny koncepce divadelních budov Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. In: Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919 – 1999. Ostrava 1999, s. 121-132.

5/ Dělnické kolonie: Kotěrův příspěvek k bytové reformě. In: Jan Kotěra 1871 – 1923. zakladatel moderní české architektury. Praha, Obecní dům – Kant 2001, s. 353-369. ISBN 80-863339-08-4; 80-86217-46-9 (česká verze); 80-83339-09-2; 80-86217-47-7 (anglická verze).

6/ Vademecum. Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 – 1938). Praha, Gallery 2002 (člen autorského kolektivu, autorský podíl s. 78-79, 80-82, 92-96, 97-99, 105-107, 108-112, 130-132, 133-135, 136-139, 149-153, 154-158, 185-191, 195-198, 202-204, 232-233, 234-237, 258-260, 261-263, 269-271, 404-406). ISBN 80-86090-62-7

7/ Dan Gawrecki (ed.), Dějiny českého Slezska 1740 – 2000 I-II. Opava, Slezská univerzita 2003, autorský podíl s. 162-165, 284-286, 361-363, 527-528. ISBN 80-7248-226-2

8/ Troppau um das Jahr 1900. Entwicklungstendenzen und Urbanisierung der schlesischen Landeshauptstadt. In: Peter Stachel – Cornellia Szabó-Knotik (eds.), Urbane Kulturen in Zentraleuropa um 1900. Studien zur Moderne 19. Wien, Passagen Verlag 2004, s. 207-238 (s Danem Gawreckim). ISBN 3-85165-565-6

9/ Proměny divadelní budovy. In: Divadlo v Opavě – 200 let /1805 – 2005/. Ostrava? Montanex 2005, s. 180-182. ISBN 80-7225-196-1

10/ Karel Müller – Rudolf Žáček (eds.), Opava. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, s. 413-512 [kapitoly o kultuře města od baroka do roku 1989]. ISBN 80-7106-808-X

11/ Schmetterhaus / Hláska pohledem historie. In: Paměť místa – místo paměti. Almanach u příležitosti rekonstrukce opavské Hlásky v roce 2006. Opava, 2006, s. 8-71.

12/ Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898 – 1938. In: Řeč vláken. Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum 2008, s. 11-83. ISBN 978-80-7101-078-4

13/ Návraty k Josefu Obethovi. In: Bohumila Tinzová – Marian Čep, Sochař Josef Obeth 1874 – 1961, život a dílo. Jeseník, nakladatelství Veduta – Státní okresní archiv 2008, s. 9-10. ISBN 978-80-86438-23-8; 978-80-86388-63-2

14/ Evropská dimenze uměleckého vývoje Slezska. Svědectví architektury od baroka po modernu. In: Zdeněk Jirásek (ed.), Evropská dimenze slezských dějin. Opava, SU 2009, s. 127-146. ISBN 978-80-7248-515-4

15/ Architektura 19. století v západní části českého Slezska. In: Jaromír Olšovský – Marie Schenková, Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska. Opava, SZMO 2008.

16/ Opava. Praha – Litomyšl, nakl. Paseka, ed. Zmizelá města 2009. ISBN 978-80-7432-017-0 (s Karlem Müllerem), 140 stran.

 

b/ studie publikované v mezinárodně uznávaných / recenzovaných periodikách a sbornících

17/ Josef Vojtěch Hellich a náboženská malba. Poznámky k tématu. Umění XLIV, 1996, s. 540-548.

18/ K stavebnímu vývoji kostela Nejsvětější Trojice v Opavě v 19. a na počátku 20. století. ČSZM-B, XLVI, 1997, s. 272-279.

19/ Třebovice Marie Stony: salon jako kulturní centrum na periferii. In: Salony v české kultuře 19. století. Praha, KLP 1999, s. 125-133.

20/ Umění kolem roku 1800 v historické reflexi: příklad Jana Hofmana. In: Mezi časy...Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha, KLP 2000, s. 54-66.

21/ Kostel sv. Hedviky v Opavě I. – II. Časopis Slezského zemského muzea, série B (ČSZM-B) XLVIII, 1999, s. 224-240; XLIX, 2000, s. 258-271.

22/ Brněnský dějepis umění a výtvarná kultura Opavy a Moravské Ostravy let 1890-1938. In: 57. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2001, s. 10-14.

23/ Vladimír Zákrejs a Regulační sbor ostravský. In: Ostrava. příspěvky k dějinám Ostravy a Ostravska 20. Ostrava 2001, s. 373-393.

24/ Erich Geldner – domy pro Opavu. ČSZM-B L, 2001, s. 74-91.

25/ Václav Karel Vendl jako historik umění. ČSZM-B L, 2001, s. 184-192.

26/ Carl Klumpner, stavitel z Fulneku. ČSZM-B L, 2001, s. 276-284.

27/ Stará Praha – tři projekty její prezentace. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 21. plzeňského sympozia. Praha, KLP 2002, s. 368-376.

28/ Opava mezi Prahou a Vídní. Časopis Národního muzea, řada historická CLXXI, 2002, č. 1-2, s. 73-90.

29/ Aby Warburg píše Edmund Wilhelmu Braunovi. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica – Aesthetica 23. Historia artium IV. Olomouc 2002, s. 405-411.

30/ Mezi raciem a emocí: stavby Franze Biely (1789 – 1871). ČSZM-B LI, 2002, s. 60-72.

31/ Pacov Václava Wagnera. In: Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha, Artefactum 2002, s. 371-379.

32/ Jan Hofman – pokus o portrét. Umění LI, 2003, s. 108-121.

33/ Dílo stavitele Antona Onderky do roku 1848. ČSZM-B LII, 2003, s. 68-90.

34/ Sjezd mladé umělecké generace v Brně roku 1919. Časopis Moravského muzea, společenské vědy LXXXVIII, 2003, s. 171-182.

35/ Smysl pokoje. K architektuře zámku v Raduni kolem roku 1900. ČSZM-B LII, 2003, č. 3, s. 291-298.

36/ K činnosti gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí kolem roku 1900. ČSZM-B LII, 2003, s. 126-132.

37/ Jaroslav Svoboda a dějiny umění ve Slezsku a na Ostravsku v polovině 20. století. Slezský sborník CIII, 2005, č. 1, s. 1-28.

38/ Zámek v Kyjovicích a problematika stavební kultury v aristokratickém prostředí od konce 18. století do roku 1914. ČSZM-B B LIV, 2005, č. 3, s. 222-241.

39/ Koliba, obec umělecké tvorby na Moravě. In: 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2005, s. 235-244.

40/ Brno v Ostravě – Ostrava v Brně : situace české výtvarné kultury meziválečného dvacetiletí ve Slezsku a na Ostravsku. In: 62. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2006, s. 223-230.

41/ Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900. In: Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha, KLP 2006, s. 232-239.

42/ Centra českého divadla v Opavě na konci 19. století. ČSZM-B LV, 2006, č. 1, s. 52-70.

43/ Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890 – 1938: Opava et/versus Ostrava. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23. Ostrava 2007, s. 267-295.

44/ Opava – Těšín: paralely architektonického vývoje od konce 18. století do první světové války. Ciesyńskie Studia Muzealne – Těšínský muzejní sborník 3. Cieszyn 2007, s. 220-243.

45/ Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha, KLP 2007, s. 212-226.

46/ Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 – pohled dějin architektury. In: Górny Ślask dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym untglednieniem ziem dawnych ksiestv cieszyńskiego i opawskiego. Katowice, Ślaski Uniwersytet medyczny v Katowicach – Bilioteka Glówna 2007, s. 242-259.

47/ Slezská architektura od baroka po modernu – možnosti a meze periodizace. In: K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11. – 12. prosince 2007. Opava, SU 2008, s. 147-151.

48/ Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříže v Kateřinkách u Opavy kolem roku 1900. Časopis Slezského zemského muzea, série B 57, 2008, s. 276-285.

49/ Josef Mayer a architektura pozdního baroka v Rakouském Slezsku. Časopis Slezského zemského muzea, série B 58, 2009, s. 27-37.

50/ Dějiny umění v českém Slezsku – tradice a perspektivy. Slezský sborník 107, 2009, č. 2-3, s. 161-186.

51/ Proměny prezentace současného umění ve 20. století – příklad českého Slezska a Ostravska. In: Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2009, s. 82-89.

c/ studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

52/ Školní budovy a urbanistický vývoj Opavy v období historismu. In: Opava. Sborník k dějinám města 1. Opava 1998, s. 93-102.

53/ Opava jako barokní rezidenční město. Příspěvek k tématu. In: Opava. Sborník k dějinám města 1. Opava 1998, s. 148-153 (s Petrem Vojtalem).

54/ Architektura 19. a 1. poloviny 20. století ve Slezsku. Stav a úkoly výzkumu. In: Slezsko v dějinách českého státu. Opava 1998, s. 330-334.

55/ Kostel sv. Albrechta v Třinci a dílo Albína Theodora Prokopa. Těšínsko XLI, 1998, č. 2, s. 16-21.

56/ Klášter a kaple kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě. In: Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě za rok 1998. Ostrava 1999, s. 82-86 (s Petrem Tesařem).

57/ Proměny ikonografie sv. Vojtěcha v českém umění 19. století. In: Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. Opava, Slezská univerzita 1999, s. 147-154.

58/ Architekt Adolf Müller. In: Sborník bruntálského muzea 1999. Bruntál 1999, s. 49-60.

59/ Aspekty urbanistického vývoje Moravské Ostravy v letech 1890 – 1938. In: Péče o památky moderní architektury. Sborník příspěvků. Ostrava 1999, s. 12-26.

60/ Jan Hofman ve Waldesově muzeu v Praze. In: Acta historica et museologica Universitatis silesianae Opaviensis 4. Opava 1999, s. 68-81.

61/ Moderní architektura Opavy v historické reflexi. In: Acta historica et museologica Universitatis silesianae Opaviensis 5. Opava 2000, s. 264-282.

62/ Opava 1900. Architektura a společnost. In: Opava. Sborník k dějinám města 2. Opava 2000, s. 49-72.

63/ Domov a svět. Poznámky k architektonickému dílu Leopolda Bauera. In: Češi a Němci dříve a dnes – Tschechen und Deutsche früher und heute. Opava, Open Educational & Sciences 2000, s. 11-20.

64/ Fenomén regionu v činnosti muzeí ve Slezsku 1890 – 1938. In: Sborník Muzea dr. B. Horáka Rokycany, Suppl. Historie 9. Rokycany 2000, s. 51-60.

65/ Obchodní dům jako technická památka – příklady z Moravské Ostravy a Opavy. In: Otázky ochrany a péče o technické kulturní památky a průmyslové dědictví. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. Ostrava 25. – 27. 9. 2000, SPÚ Ostrava 2001, s. 80-81.

66/ K činnosti opavské stavitelské firmy Karl Werner & Gustav Purde. In: Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě 2000. Ostrava 2001, s. 89-92.

67/ Zámek v Linhartovech – proměna interiérové koncepce a osudy mobiliáře po roce 1900. In: Sborník bruntálského muzea 2002. Bruntál 2002, s. 66-74.

68/ Leopold Peřich – pokus o portrét. In: 100 let Zemského archivu v Opavě. Sborník příspěvků. Opava, Zemský archiv 2002, s. 37-43.

69/ Slezsko Vladimíra Neuwirtha. In: Česká a polská emigrační literatura – Emigracyjna literatura czeska i polska. Opava, FPF SU, Ústav bohemistiky a knihovnictví 2002, s. 75-78.

70/ K stavební historii tzv. vily Loreta ve Fulneku. In: Sborník Státního památkového ústavu v Ostravě 2001. Ostrava 2002, s. 241-243.

71/ Die Moderne Österreichisch-schlesiens. Einige Bemerkungen. Newsletter Moderne. Zeitschrift des Spezialforschungsbereichs Moderne-Wien und Zentraleuropa 1900 (Graz) V, 2002, č. 1, s. 6-9.

72/ Edmund Wilhelm Braun a sochařství českého baroka. In: Barokní umění v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24. – 25. května 2001. Ústí nad Labem 2003, s. 115-123.

73/ Výstava Grupy uhorsko-slovenských maliarov v Opavě roku 1906. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, Opava 2003, s. 261-269.

74/ Architekt Karl Gottwald. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2003. Ostrava 2003, s. 35-48.

75/ Johann Anton Englisch (1768 – 1838). In: Opava. Sborník k dějinám města 3. Opava 2003, s. 35-48.

76/ Poznámky k architektuře Jesenicka v 19. století. In: II. a III. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů. Vlastivědné muzeum Jesenicka – Státní okresní archiv v Jeseníku. Jeseník 2003.

77/ Františkáni v barokní kultuře města Opavy. In: Wklad kościolow i zakonu franciszkanów w kulturze Katowic. Katowice w 137 rocznice uzysnakia prav miejskich. Katowice 2003, s. 283-289.

78/ Starý a nový zámek v Bravanticích a proměna architektury ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2004, s. 66-73.

79/ Inventarizace památek ve Slezsku v 1. polovině 20. století. Zprávy památkové péče LXIV, 2004, s. 533-538.

80/ Stylové proměny architektury Českého Těšína v meziválečném dvacetiletí. In: Ćieszyńskie Studia Muzealne – Těšínský muzejní sborník 2. Cieszyn 2005, s. 304-326.

81/ Pavilon prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005. Ostrava 2005, s. 14-20.

82/ Mezi civilizací a kulturou – Camillo Sitte na Ostravsku. In: Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany. Ostrava, Národní památkový ústav 2005, s. 16-20.

83/ Nová generace. K vývoji české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století. Vlastivědný věstník moravský LVIII, 2006, č. 2, s. 158-165.

84/ Die Mährischen Enklaven in den kunstgeschichtlichen Beziehungen – einige Bemerkungen zur Architektur. In: Gernrot Rotter – Zdeněk Kravar (Hrsg), Die mährischen Enklaven in Schlesien. Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, Band 27. München 2006, s. 159-172.

85/ Opavská léta Karla Černohorského. Časopis Moravského muzea, vědy společenské XCI, 2006, s. 1-9.

86/ Meze možností – dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 – 1938. In: Druhý sjezd českých historiků umění. Praha, FF UK 21. – 22. 9. 2006. Praha 2007, s. 217-222.

87/ Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2007, s. 7-16.

88/ Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7 – sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava, FPF SU 2007, s. 233-244.

89/ Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 8 – Confinia silesiae. K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka. Opava, SU 2008, s. 177-219.

90/ Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu. Těšínsko LI, 2008, č. 3, s. 11-18.

91/ Stavitel Eduard Kuschée – nová zjištění ke starému tématu. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2008.

92/ Svědectví Karla Barona. In: Opava. Sborník k dějinám města 6. Opava 2008, s. 30-37.

 

d/ učebnice/skripta

93/ Historie – muzeologie. Studijní pomůcka. Opava, Slezská univerzita, s. xxxx

94/ Uměleckohistorická propedeutika. Opava, Slezská univerzita 2008 (odevzdáno do tisku; dosud tiskem nevydáno).

e/ ediční činnost

95/ Vzájemná korespondence Edmunda Wilhelma Brauna a Maxe Dvořáka. In: Acta historica et museologica Unviersitatis Silesianae Opaviensis 3. Opava 1997, s. 146-153.

96/ Koliba. Programy – texty – korespondence. Opava, Slezská univerzita 2005, 261 stran + obrázky v textu. ISBN 80-7248-335-8

97/ Leopold Peřich – texty. Opava, Slezská univerzita 2007, 783 stran (s Karlem Müllerem). ISBN 978-80-7248-433-1

 

f/ ostatní

fa/ materiálie a popularizační články

98/ Camillo Sitte a Ostrava. Vlastivědné listy XIX, 1993, č. 2, s. 20-24.

99/ Camillo Sitte v Přívoze. Galerie (Ostrava) 1993, č. 6, s. 16.

100/ Radnice ve Slezské Ostravě. Vlastivědné listy XXI, 1995, č. 1, s. 20-22.

101/ Kostel Narození Panny Marie v Brumovicích. Vlastivědné listy XXII, 1996, č. 1, s. 30-33.

102/ Návrh dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě z roku 1903. Vlastivědné listy XXII, 1996, č. 2, s. 33-34.

103/ Eduard Labitzký v Opavě. Vlastivědné listy XXIII, 1997, č. 1, s. 29-32.

99/ Edmund Wilhelm Braun. Vlastivědné listy XXIII, 1997, č. 2, s. 21-23.

104/ Kaple Nesvětějšího Vykupitele v Úble. Vlastivědné listy XXIII, 1997, č. 2, s. 48.

105/ Hrobky Carla Weisshuhna na Kružberku a v Opavě. ČSZM-B XLVII, 1998, s. 182-189.

106/ Kudlichova varta v Úvalně. Architekt XLIV, 1998, č. 6, s. 52.

107/ Ossarium v Kbelnici u Jičína. Architekt XLIV, 1998, č. 23, s. 60.

108/ Pomníky ve Slezsku a na Ostravsku 1918 – 1938. Vlastivědné listy XXIV, 1998, č. 2, s. 2-4.

109/ Komerční banka a její sídlo v Opavě. Vlastivědné listy XXIV, 1998, č. 1, s. 1-5. (s Jarmilou Štěrbovou)

110/ „Kamenný zvon.“ Příspěvek k problematice domovních znamení staré Opavy. In: Památkový ústav Ostrava – výroční zpráva za rok 1997. Ostrava 1998, s. 76-79 (s Karlem Müllerem).

111/ K životnímu jubileu Marie Schenkové. Vlastivědné listy XXIV, 1998, č. 2, s. 35-36.

112/ Hudební pavilon na Ptačím vrchu v Opavě. Vlastivědné listy XXIV, 1998, č. 2, s. 48.

113/ Divadlo v projektech Bohuslava Fuchse. ČSZM-B XLVII, 1998, s. 267-274.

114/ Jan Koula – Jiří Stibral. Architekt XLV, 1999, č. 11, s. 82-83.

115/ Umělecké sbírky na Opavsku 1800 - 1950. Vlastivědné listy XXV, 1999, č. 1-2, s. 15-18.

116/ Díla Antona Hanaka v Opavě. Střední Morava VI, 2000, č. 11, s. 110-115.

117/ Grauerova hrobka v Opavě. Zprávy památkové péče LX, 2000, s. 240-241.

118/ Jan Herain. Zprávy památkové péče LX, 2000, č. 2, s. 34-35.

119/ Mezi autenticitou a cenou novosti: kostel a klášter sv. Václava v Opavě. Architekt XLVI, 2000, č. 8, s. 32.

120/ Kaple archanděla Michaela ve Slezské Hartě. In: Továrníci. Moravský Beroun, 2000.

121/ Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Hodslavicích. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 52-53. Nový Jičín 2000, s. 42-52.

122/ František Petr ve Slezském muzeu v Opavě. Vlastivědné listy XXVI, 2000, č. 1, s. 32-34.

123/ Jaroslav Kamper a stará Praha. Zprávy památkové péče LXI, 2001, č, 5, s. 158-159.

124/ Bohuslav Fuchs a Opava. Vlastivědné listy XXVII, 2001, č. 2, s. 16-18.

125/ Sochy v zámeckém parku v Branticích a Edmund Wilhelm Braun. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2001, s. 70-77.

126/ František Vahala. Architekt XLVII, 2001, č. 7, s. 70-71.

127/ O nové Brno. Expozice a katalog meziválečné architektury. Architekt XLVII, 2001, č. 11, s. 78.

128/ Současná architektura slezského vojvodství. Architekt XLVII, 2001, č. 4, s. 64.

129/ Zámek ve Štáblovicích. Vlastivědné listy XXVIII, 2002, č. 1, s. 48-49.

130/ Zámek ve Velkých Heralticích. Vlastivědné listy XXVIII, 2002, č. 2, s. 44.

131/ Literatura Koliby. Alternativa Plus VI, 2003, č. 3-4, s. 13-21.

132/ Zaniklé kostely v Hořejších Kunčicích, Medlicích a Kerharticích. Vlastivědné listy XXIV, 2003, č. 1, s. 17-18.

133/ Kotěrova vila v Chrudimi? Časopis Společnosti přátel starožitností CXI, 2003, č. 1, s. 32-36.

134/ Umění jako řeč symbolů. K sochařství tvorbě Josefa Obetha. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54-55. Nový Jičín 2004, s. 103-115.

135/ Zámek v Mladecku. Časopis Slezského zemského muzea, série B 53, 2004, s. 123-126.

136/ Radnice v Českém Těšíně. Těšínsko XLVIII, 2005, č. 2, s. 25-28.

137/ Architektonicko-urbanistické řešení městského parku v Moravské Ostravě na počátku 20. století. Vlastivědné listy XXXII, 2006, č. 2, s. 32-35.

138/ Mezi informací a estetikou. příspěvek k ikonografii profánní architektury Opavy. In: Opava. Sborník k dějinám města 5. Opava 2006, s. 22-26 (s Karlem Müllerem).

139/ Hirschova zahrada v Opavě. In: Opava. Sborník k dějinám města 5. Opava 2006, s. 39-45.

140/ Hubert Gessner, Alfred Keller, Siegfried Theiss & Hans Jaksch – materiálie k architektonické moderně. Časopis Slezského zemského muzea, série B 55, 2006, s. 210-217.

141/ Zámek ve Vysoké. Vlastivědné listy XXXIII, 2007, č. 1, s. 30-32.

142/ Jaroslav Svoboda – ke 100. výročí narození. Vlastivědné listy XXXIII, 2007, č. 1, s. 39-40.

143/ Neznámé dílo sochaře Josefa Kubíčka. Časopis Slezského zemského muzea, série B LVI, 2007, č. 1, s. 95-96.

144/ Impromptu o víně. K ikonografii meziválečné malby na Ostravsku. In: Vážně i nevážně o víně. Sborník k 50. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava, Zemský archiv 2008, s. 187-191.

145/ Proměny oranžérie. In: Znovuvzkvétání. Pamětní list k památkové obnově oranžérie státního zámku Raduň u Opavy v letech 2001 až 2004. Opava 2008, s. 6-10.

 

fb/ jubilea, zprávy o výstavách a literatuře

146/ Život zasvěcený umění (E. W. Braun). Bulletin Uměleckohistorické společnosti 1997, č. 3-4, s. 9-10.

147/ Edmund Wilhelm Braun: život zasvěcený umění. Dějiny a současnost XX, 1998, s. 44-45 (s Marií Schenkovou)

148/ Edmund Wilhelm Braun a soukromé sběratelství. Antique V, 1998, č. 3, s. 33-34. (s Marií Schenkovou)

149/ Dalibor Prix – Příspěvek k historii kostela v Tamovicích. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51. Nový Jičín 1997, s. 113.

150/ [recenze] Jindřich Vybíral – Zrození velkoměsta. ČSZM-B XLVI, 1997, s. 285-287.

151/ [zpráva] Barbara Klajmon – Górnoslaskie kamienice mieszczanskie. ČSZM-B XLVI, 1997, s. 287-288.

152/ Jan Hofman. Ke 115. výročí narození. Zprávy památkové péče LVIII, 1998, s. 308-310.

153/ Camillo Sitte. Architekt XLIV, 1998, č. 23, s. 61-62.

154/ Životní jubileum Marie Schenkové. ČSZM-B XLVII, 1998, s. 275-281

155/ [recenze] Příběh památky moderní architektury (Adolf Loos - vila Františka Müllera). Ateliér XII, 1999, č. 22, s. 6.

156/ [zpráva] Moderní architektura Ostravy. Ateliér XXII, 1999, č. 23, s. 7.

157/ Vzpomínka na Vladimíra Neuwirtha. Vlastivědné listy XXV, 1999, č. 1-2, s. 60-61.

158/ [zpráva] O památkách moderní architektury. In: Společnost (Ostrava) VI, 1999, č. 14, s. 49-50.

159/ [recenze] Povýšení památky na předmět obecného zájmu (Adolf Loos – vila Františka Müllera). Architekt XLVI, 2000, č. 7, s. 32-33.

160/ Vladimír Zákrejs. Architekt XLVI, 2000, č. 8, s. 70.

161/ Dům umění v Opavě dnes. Ateliér XIII, 2000, č. 1, s. 6.

162/ Landfrasova hrobka v Jindřichově Hradci. Architekt XLVI, 2000, č. 5, s. 71.

163/ Architektura pro stát (rekonstrukce České národní banky v Praze). Architekt XLVI, 2000, č. 12, s. 72.

164/ Antonín Engel ve Veletržním paláci. Architekt XLVI, 2000, č. 1, s. 76.

165/ [zpráva] Vladimír Hrubý...Blažena Przybylová... Zpravodaj Historického klubu XI, 2000, č. 2, s. 45-46.

166/ Sedmdesátiny Jaroslava Bakaly. Zpravodaj Historického klubu XI, 2000, č. 2, s. 65-66.

167/ K osmdesátinám Miloše Zbavitele. Vlastivědné listy XXVII, 2001, č. 2, s. 40-41.

168/ [zpráva] P. Michna – Petrášův palác v Olomouci. ČSZM-B L, 2001, s. 93-94.

169/ [zpráva] Alicja Galecko-Paduchowa, Kamienice Raciborza. ČSZM L, 2001, s. 287.

170/ [zpráva] Gustav Krause, Quellen und Denkmäler in der Kurstadt Freiwaldau / Gräfenberg. ČSZM-B LI, 2001, s. 287-288.

171/ [recenze] Petr Holý – Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš. ČSZM-B LI, 2002, s. 93-95.

172/ K životnímu jubileu Miroslava Selingra. Vlastivědné listy XXIX, 2003, č. 1, s. 41-42.

173/ Sorela: svědectví architektury. Ateliér X, 2003, č. 1 (9. 1. 2003), s. 12.

174/ [Interwiew s Pavlem Zatloukalem, laureátem ceny Magnesia litera.] Architekt XLIX, 2003, č. 6, s. 41.

175/ [zpráva] Korespondence Kotěry a Plečnika. Architekt XLIX, 2003, č. 3, s. 77.

176/ [zpráva] Mladí mistři (J. Vybíral). Architekt XLIX, 2003, č. 4, s. 82-83.

177/ [zpráva] Příběhy z dlouhého století (P. Zatloukal). Architekt XLIX, 2003, č. 2, s. 76-77.

178/ [zpráva] Rostislav Koryčánek – Česká architektura v německém Brně. Architekt L, 2004, č. 1, s. 73.

179/ [zpráva] Zrození velkoměsta podle Jindřicha Vybírala. Architekt L, 2004, č. 9, s. 72.

180/ [zpráva] Rostislav Koryčánek – Česká architektura v německém Brně. Architekt L, 2004, č. 1, s. 73.

181/ [zpráva] Zrození velkoměsta podle Jindřicha Vybírala. Architekt L, 2004, č. 9, s. 72

182/ [zpráva] Zdeněk Doubravský – Markéta Odrušová, kostel sv. Tomáše z Canterbury. In: Severní Morava 48. Šumperk, 2004, s. 67-68.

183/ [recenze] Pavel Vlašic, Stavitel Bedřich Karlseder. Časopis Slezského zemského muzea, série B LIV, 2005, č. 3, s. 291-292.

184/ [anketa o městské galerii v Ostravě] Protimluv. Revue pro kulturu (Ostrava) V, 2006, č. 3, s. 14-15.

185/ [recenze] Čtyři texty o památkách. Stavba 2006, č. 3, s. 16-17.

186/ Vlastimil Kočvara ve Slezsku. Připomínka životního jubilea. Vlastivědné listy XXXII, 2006, č. 1, s. 42.

187/ Bibliografie prací PhDr. Jaroslava Svobody. ČSZM-B LVI, 2007, č. 1, s. 83-93.

188/ Výročí valašskomeziříčské gobelínky. Ateliér XXI, 2008, č. 16/17, s. 12.

189/ Rudolf Schlattauer a Opava. Vlastivědné listy XXXIV, 2008, č. 1, s. 14-16.

190/ Jubilant Pavel Zatloukal. In: Bulletin UHS 2/2008, s. 29-30.

191/ Sváry zření [recenze výstavy v GVU v Ostravě] Ateliér 3/2009, s. 16.

192/ Nový Jičín a jeho výtvarní umělci. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 58, Nový Jičín 2008, s. 205-207.

193/ Pražské kavárny a jejich svět. Věstník Asociace muzeí a galerií 1/2009, s. 19-20.

194/ Ex libris Adolfa Zdrazily. Vlastivědné listy XXXV, 2009, č. 1, s. 32-33.

fc/ významnější recenze

195/ Jindřich Vybíral – Zrození velkoměsta. Umění XLVI, 1998, s. 277-279.

196/ Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 III/1-2. Estetika XXXIX, 2003, s. 242-252.

197/ Antonín Engel a Jaroslav Fragner (výstavy Národního technického muzea v Národní galerii a Galerii Jaroslava Fragnera v Praze) Umění XLVIII, 2000, s. 287 - 290.

198/ Zdeněk Kudělka – Jindřich Chatrný (eds.), O nové Brno. Umění XLIX, 2001, s. 595-597.

199/ Ten Centuries of Architecture [recenze]. Centropa. A journal of central european architecture and related arts (New York) II, 2002, č. 3, s. 233-235.

fd/ katalogy výstav jako samostatné publikace

200/ Obchodní dům Breda & Weinstein, představy, projekty, realizace. Opava 1998. 40 stran.

201/ Dvacet pět let Domu umění města Opavy. Opava, Parnas 1999 (s Kurtem Gebauerem).

202/ Opava 1900 - 2000: město a jeho lidé. Katalog výstavy. Opava, Parnas 2000, 74 stran.

203/ Opavská architektura let 1800 - 1950. Katalog výstavy. Opava, Parnas 2000.

204/ Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Olomouc 2000. (s Marií Schenkovou a Daliborem Prixem).

205/ The Promotion of Monument to the subject of public concern /Povýšení památky na předmět obecného zájmu. In: Adolf Loos and the reconstruction of Villa Müller / Adolf Loos a rekonstrukce Müllerovy vily, Praha 2001, autorský podíl s. 32-33, 57-58.

206/ Purkmistři města Opavy. Opava 2001, autorský podíl s. 79-84, 92-96. ISBN 80-238-7668-6

207/ Tapisérie – architektura. In: Prostor pro tapisérii. Katalog výstavy v Moravské galerii v Brně. Brno 2003, autorský podíl s. 18.

208/ Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Velehrad, Matice cyrilometodějská 2002.

fe/ Lexikografické práce

209/ Biografický slovník Slezska a severní Moravy (BSSSM) 8. Ostrava 1997 (E. W. Braun, E. Labitzky); BSSSM 9, Ostrava 1997 (Julius Kellner, Josef Kittrich, Josef Mühr, Leo Thom); BSSSM 10, Ostrava 1998 (J. A. Englisch, G. J. von Hauberisser, Z. Rossmann, Friedrich von Schmidt, O. Thienemann); BSSSM 11, Ostrava 1998 (F. Barwig, F. Hrachovec, H. Scholz - Zelezny, A. Müller, G. Meretta); BSSSM – nová řada (NŘ) 1 (13), Ostrava 2000, (Anton Břenek, Johann Eichler, Alois Geldner, Johann Haschke, Rudolf Kobiela, Emil Jan Lauffer, Max Ludwig, Theodor Mallenér, Vladimír Neuwirth, Josef Partsch, Karl Schwerzek, František Vahala, Eduard Felix Veith, Emil Weiser); BSSSM – NŘ 2 (14), Ostrava 2001, (Johann Adam Delsenbach, Anton Hanak, Johan Herdin, Leopold Wolfgang Rochowanski); BSSSM – NŘ 3 (15), Ostrava 2002 (Josef Schwerdfeger, Johann Heirich Schramm, Alois Pfeiler); BSSSM – NŘ 4 (16), Ostrava 2003, (Ernst Baumann, Heinrich Czeschner, František Jermář, Josef Pospíšil, Karl Wilhelm Schram). BSSSM – NŘ 5 (17), Ostrava 2004, (Hans Leder, Benjamin Jedlička); BSSSM – NŘ 6 (18) (Robert Bayer von Bayersburg, Jindřich Otipka, Felix Woyrsch, František Žemlička); BSSSM – NŘ 7 (19), Ostrava 2005 (Karl Fischer, Anton Kantor, Josef Mayer, Jan Michna); BSSSM – NŘ 8 (20), Ostrava 2006 (Michal Clement, Conrad Kirnig, Florián Lužný, Oldřich Liska, Ernst Nowak, Josef Pazderka); BSSSM – NŘ 9 (21), Ostrava 2006 (Věra Jičínská, Hans Kalitta, Albert Rille, Wilhelm Schön, Anton Wielsch); BSSSM – NŘ 10 (22), Ostrava 2007 (Harald Bauer, Johann Heinz, František Koudelka, Anton Kunzek von Lichton, Leopold Lichtwitz, Josef Alois Machod, Angelo Migliarina, Anton Onderka, Casimir Raschka); BSSSM – NŘ 11(23), Ostrava 2008 (Josef Hruschka, Emil Lubich von Milovan, Ferdinand Puchner, Ferdinand Zdralek, Hugo Gorge, Rudolf Quittner, Eugen Jettel).

210/ Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky. Praha 2006 (ochrana domoviny, Hugo Schmerber, Slezská zemská škola pro zpracování mramoru v Supíkovicích, Paul Stadler, Bedřich Sylva-Taroucca, Josef Stupecký, Josef Seyfreid, Jaroslav Schaller, Dům umění města Opavy, Jaroslav Kamper, Luboš Jeřábek,Gustav Jaroš-GAMMA, Karel Adámek, Karel Matěj Čapek-Chod, Alois Kubíček, Leopold Katz, Emil Hácha, František Alexandr Heber, Albert Ilg, Petr Lukáš Holeček, Jan Herain, Emil Edgar, Johann Anton Englisch, Karel Černohorský, Jan Lier, Adolf Müller, Ferdinand Břetislav Mikovec, Jan Hofman, Adolf Hrstka, Vladimír Zákrejs, František Vahala, Václav Karel Vendl, Leopold Wolfgang Rochowanski, Jan Nevěřil).

211/ Encyklopedie moravských klášterů. Praha, Libri 2005 – spolupráce na heslech.

212/ Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy 1. – 2. Ostrava, Ústav pro regionální studia OU 2005 (Anton Břenek, Johann Anton Englisch, Alois a Erich Geldnerové, Johann Hatschke, Georg Joseph von Hauberisser, Institut tvůrčí fotografie Opava, Julius Kellner, Rudolf Kobiela, Julius Lundwall, Theodor Mallenér, Josef Partsch, Marie Schenková, Ernst Schilder, Vladimír Zákrejs)

ff/ autorství výstav a nepublikované scénáře výstav

1997 – Edmund Wilhelm Braun – život zasvěcený umění. Slezské zemské muzeum v Opavě (s Marií Schenkovou).

1998 – Obchodní dům Breda & Weinstein – představy, projekty, realizace. Slezské zemské muzeum.

1999 – Dvacet pět let Domu umění města Opavy. Dům umění města Opavy.

2000 – Opavská architektura let 1800 – 1950. Dům umění města Opavy.

2000 – Proměny Horního náměstí v Opavě. Slezské zemské muzeum (s Lianou Brabcovou).

2000 – Opava 1900 - 2000: město a jeho lidé. Dům umění města Opavy (vedoucí autorského kolektivu).

2001 – Erich Geldner – domy pro Opavu. Dům umění města Opavy. (se Zemským archivem a Slezským zemským muzeem).

2002 – Opavské parky v proměnách času. Slezské zemské muzeum v Opavě (se Zemským archivem a Státním okresním archivem v Opavě; s Lianou Brabcovou).

2003 Torza vzpomínek. Zámek ve Štáblovicích a Sobkové z Kornic. Slezské zemské muzeum (vedoucí autorského kolektivu).

2007 – Koliba, historie uměleckého spolku 1914 – 1923. Památník Petra Bezruče, květen-srpen 2007 (se Zemským archivem; s Alenou Chudárkovou).

2008 – Ferdiš Duša a knižní kultura. Památník Petra Bezruče (s Alenou Chudárkovou).

2008 – Opava 1900 – středoevropská moderna ve Slezsku, Dům umění města Opavy, scénář výstavy.

2009 – Zmučená země. Malířství ve Slezsku a na Ostravsku ve 30. a 40. letech 20. století. SZM – Památník druhé světové války v Hrabyni, od 30. dubna 2009 (dosud probíhá). (K výstavě vydán informační leták s katalogem děl a úvodním textem).

2009 – Slavné vily Moravskoslezského kraje – repríza výstavy v Domě umění města Opavy, 2. dubna – 20. května 2009.

 

Přehled řešených výzkumných grantů (spoluřešitel, řešitel)

– 1999 ­– 2001: Dějiny Českého Slezska 1740 – 2000, projekt GA ČR č. 409/99/1375 (řešitel: prof. PhDr. Dan Gawrecki) – člen řešitelského týmu.

– od 2007: výzkumný záměr MSM 4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy (držitel: Slezská univerzita v Opavě, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.) – člen řešitelského týmu

– od 2009: Grant GA ČR 408/09/0122 – Dějepis umění v českém Slezsku od počátků do roku 1970“ (do 31. prosince 2011) – řešitel

Přednášky na (mezinárodních) konferencích/sympoziích

(název referátu / přednášky – název akce – pořadatel – doba a místo konání)

Třebovice Marie Stony. Salon jako kulturní centrum na periférii. „Salony v české kultuře 19. století“. Pořadatel: Ústav dějin umění AV ČR – Filozofická fakulta UK, 22. – 24. února 1998, Plzeň.

Umění kolem roku 1800 v historiografické reflexi: příklad Jana Hofmana. „Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800“, pořadatel: Filozofická fakulta UK Praha, 12. dubna 1999, Plzeň.

Supíkovická škola jako uměleckohistorický problém. Návraty do dějin – vzdělávání na Jesenicku dříve a nyní (k založení vidnavského semináře 1899), pořadatelé Lázně Jeseník – Ackermann Gemeinde München – Nadace Bernarda Bolzana Praha – Okresní úřad Jeseník, 25. – 28. října 1999, Jeseník.

Mezi monumentikou, muzeologií a dějinami umění: ochrana domoviny. Muzeologické kolokvium Pardubice, pořadatelé: Asociace muzeí a galerií ČR – Východočeské muzeum v Pardubicích, 29. – 30. listopadu 2000, Pardubice.

Domov a svět. Poznámky k dílu Leopolda Bauera. Seminář o problematice česko – německých vztahů „Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců“, pořadatel: Vzdělávací centrum Slezské univerzity, 14. září 2000, Krnov.

Fenomén regionu v činnosti muzeí ve Slezsku. Regionální výzkum, a jeho využití v praxi, pořadatel: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 26. – 27. září 2000, Rokycany.

Stará Praha – tři projekty její prezentace. Mezinárodní sympozium „Komunikace a izolace v české kultuře 19. století“, pořadatelé: Ústav české literatury AV ČR – Filozofická fakulta UK, 13. – 16. května 2001, Plzeň.

Kouzlo domova. K jednomu fenoménu v české kultuře kolem roku 1900. Odborný seminář „sbírkové předměty v muzeích v přírodě“, věnovaný 70. výročí narození PhDr. Jaroslava Štiky, CSc., 17. – 18. května 2001, Rožnov pod Radhoštěm.

Leopold Peřich – pokus o portrét. Devátá celostátní archivní konference, pořadatelé: Česká archivní společnost v Praze – Zemský archiv v Opavě, 23. – 25. května, Opava.

Slezsko Vladimíra Neuwirtha. Česko-polská konference „Česká a polská emigrační literatura“, pořadatelé: Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU Opava – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego – Obec spisovatelů, krajská pobočka Ostrava, 14. – 15. listopad 2001, Opava.

Edmund Wilhelm Braun a sochařství českého baroka. Pracovní kolokvium „Barokní umění v severozápadních Čechách“, pořadatel: Památkový ústav severních Čech, 24. – 26. května 2001, Ústí nad Labem.

Opavská architektura doby kolem roku 1900 po stu letech. Sympozium „Devastace architektury 19. století“, pořadatelé: Ústav dějin umění Akademie věd ČR – Uměleckohistorická společnost ČR, 1. listopad 2001, Praha.

Františkáni a barokní kultura města Opavy. „Wklad kościolow i zakonu franciszkanów w kulturze Katowic. Katowice w 137 rocznice uzysnakia prav miejskich“, pořadatelé: Instytut Gornoślaski – Muzeum Historii Katowic, 5. – 6. března 2002, Katowice.

Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900. 25. mezioborové sympozium v Plzni „Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství v české kultuře 19. století“, pořadatel: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filozofická fakulta UK Praha, 24. – 26. února 2005, Plzeň.

Mezi civilizací a kulturou – Camillo Sitte na Ostravsku. mezinárodní konference „Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany“, pořadatel: Národní památkový ústav v Ostravě, 7. – 8. září 2005, Ostrava.

Die mährischen Enklaven in den kunstgeschichtlichen Beziehungen. Die mährischen Enklaven in der Geschichte, pořadatelé: Sudetendeutsches Akademie der Wissenschaft und Künste München – Ústav historických věd FPF SU, 29. – 30. listopadu 2005, Opava.

Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na Moravě a ve Slezsku. 26. mezioborové plzeňské sympozium „Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století“, pořadatelé: Ústav dějin umění AV ČR a UK Praha, 23. – 25. května 2006, Plzeň.

Meze možností – dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 až 1938. Druhý sjezd českých historiků umění, pořadatel: Uměleckohistorická společnost v českých zemích – Ústav pro dějiny umění Filozofická fakulta UK – Uměleckoprůmyslové muzeum, 21. – 22. září 2006, Praha.

Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách. konference „Památky ve Slezsku“, květen 2007, SU Opava – Národní památkový ústav Ostrava, Opava.

Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 – pohled dějin architektury. „Górny Ślask dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym untglednieniem ziem dawnych ksiestv cieszyńskiego i opawskiego“, pořadatelé: Ślaski Uniwersytet medyczny v Katowicach – Bilioteka Glówna 12. – 13. září 2007, Katowice.

– Téma paměti: Josef Maria Olbrich v Opavě, konference „Mladí mistři“, NPÚ Ostrava – SU Opava, 27. května 2008, Opava.

– Historiografická reflexe středověkého umění českého Slezska, konference Gotické umění Slezska, NPÚ Ostrava – Městský úřad Krnov, 22. – 23. října 2009, Krnov.

Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 08:27  

hledat