Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Email Tisk PDF

 rektor Slezské univerzity v Opavě

Vědecké zaměření:

dějiny českého středověku a raného novověku, dějiny česko-polských vztahů

E-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefon:

 553 684 498, 622

Pracoviště:

Ústav historických věd

Životopis:

1966 - 1971

Filosofická fakulta UP v Olomouci, historie - ruština

1991

(FF UP Olomouc)

1999

Doc. (FF UP Olomouc)

1971 - 1989

Okresní vlastivědné muzeum Frýdek-Místek - odborný pracovník

1989 - 1992

Slezský ústav ČSAV (AV ČR)

1989 - 1991

vědecký pracovník

1991 - 1992

Slezský ústav ČSAV (AV ČR) - ředitel ústavu

1993 - dosud

Slezský ústav Slezského zemského muzea

1993 - 2000

Slezský ústav Slezského zemského muzea - ředitel ústavu, statutární zástupce ředitele muzea.

2007

Slezský ústav Slezského zemského muzea - vědecký pracovník

1991 - 2000

Slezská univerzita v Opavě, Ústav historie a muzeologie (vedlejší úvazek), externě v některých letech přednášky na FF UP v Olomouci, FF Ostravské univerzity v Ostravě

2000 - dosud

Slezská univerzita v Opavě

od března 2001

prorektor pro studijní a sociální záležitosti

2007

rektor SU

Účast v odborných a vědeckých grémiích:

 • Dozorčí rada Grantové agentury České republiky - 1993 - 2001
 • Komise na posuzování projektů zaměřených na uchování a prezentaci movitého kulturního bohatství regionů ČR u Ministerstva kultury České republiky - od 2000
 • Konference rektorů slezských univerzit
 • Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě - od 2001
 • Vědecká rada FPF SU Opava - od 1999 - 2007
 • Vědecká rada Slezského zemského muzea v Opavě - od 1993
 • Oborová rada doktorského studia historie FPF SU - od 1999
 • Vědecká rada Muzea Novojičínska - od 2000
 • Komise pro akvizice sbírkových fondů Muzea Těšínska v Českém Těšíně - od 1990
 • Slezský sborník (vedoucí redaktor)
 • Těšínsko (výkonný redaktor)
 • Časopis Slezského zemského muzea (člen redakční rady)
 • Studia Śląskie /Polsko/ (člen redakční rady)
 • Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady)
 • Středisko pro vydávání historických pramenů v Opavě (člen redakční rady)
 • Další aktivity: Členství v komisi při habilitačním řízení na FFUP v Olomouci, oponentury doktorských prací na FFUP v Olomouci a Univerzitě v Opolí (Polsko), oponentura při řízení k udělení titulu DrSc. u Historického ústavu SAV Bratislava etc.

Z publikační činnosti:

 •  Příspěvek k historii frýdecké pilníkárny. Těšínsko l973, č. 2, str. 8-10.
 • K dosavadnímu výzkumu Štandlu. Pobeskydí 1973, č. 1, str. 12-14.
 • Stávkové hnutí na území okresu Frýdek- Místek v období předmnichovské republiky. Pobeskydí 1973, č. 1, str. 8-13
 • Beskydy a Pobeskydí. Stručný vlastivědný průvodce okresem Frýdek-Místek. Frýdek-Místek l973, 37 str. (s K. Bogarem a A. Hájkovou)
 • Válcovny plechu ve Frýdku-Místku (Lískovci) v letech l937-l939. Těšínsko l974, č. 2, str. 4-5.
 • Dosavadní výsledky archeologického výzkumu na hradě Hukvaldy. Těšínsko l974, č. 3, str. l9-22.
 • K metodice kulturně historického místopisu okresu Frýdek-Místek. Těšínsko l974, č. 3, str. 11-12. (s J. Veselskou)
 • Publikační činnost Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku. Těšínsko 1974, č. 3, str. 11-12. (s J. Veselskou)
 • Odbojová činnost na okrese Frýdek - Místek. Pobeskydí 1975, č. 1, str. 24-38.
 • Okres Frýdek-Místek v letech 1945-1975. Frýdek-Místek 1976, 159 str. (s J. Kalusem)
 • Frýdek - Místek. Metodický list k návštěvě okresního města. OKS Frýdek-Místek l978, 40 str.
 • Hukvaldy. Metodický list k návštěvě hradu. OKS Frýdek-Místek 1978, 34 str.
 • Celnice v Dobré v letech 1938-1939. Pobeskydí 1978, č. 2, str. 46-49.
 • Socialistický tisk o Frýdlantě n. O. na konci 19. a na počátku 20. století. Těšínsko 1978, č. 3, str. 24-25.
 • Národnostní otázka, dělníci a český tisk v Místku. Těšínsko 1978, č. 4, str. 2-5.
 • Znak města Frýdku-Místku. Pobeskydí 1978, č. 2, str. 26-27.
 • Výstřižkový archiv jako součást dokumentace současnosti ve Vlastivědném ústavu - muzeu ve Frýdku-Místku. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji 1978, č. l, str. 10-12.
 • Mostárna VŽKG v období průmyslové krize. Těšínsko 1978, č. 3, str. 35-37.
 • Městské znaky Frýdku a Místku v minulosti a současnosti. Těšínsko 1979, č. 2, str. 26-27.
 • Poddanské nepokoje na hukvaldském panství v letech 1766-1775. Těšínsko 1979, č. 4, str. 14-18.
 • K počátkům železářské výroby ve Frenštátě p. R. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 24, 1979, str. 22-32.
 • Zpráva o plnění výzkumného úkolu Dějiny železářství na hukvaldském panství do konce 16. století. Pobeskydí 1979, č. 2. str. 6-9.
 • Památky na revoluční rok 1848 ve sbírkách OVM ve Frýdku-Místku. Těšínsko 1979, č. 3, str. 23. (s J. Veselskou)
 • Hukvaldy. Historie hradu a obce. Frýdek-Místek l98, 32 str.
 • K historii hutní výroby ve Frýdlantě n. O. a na Čeladné. Pobeskydí 1980, č. 2, str. 4-13.
 • Hutnické tradice v Pobeskydí. In: Člověk a kov. Frýdek-Místek 1980, str. 6-13.
 • K počátkům železářské výroby na Čeladné. Těšínsko 1980, č. 4, str. 36-37.
 • Národopisné sdružení Sedlišťanů. In: Studie o Těšínsku 8, 1980, str. 191-203. (s J. Ulrychovou)
 • Přehled dějin protifeudálního odboje na Frýdecko-Místecku. Frýdek-Místek 1980.
 • K některým právním aspektům archeologických výzkumů a ochrany archeologických památek. Pobeskydí 1981, č. 2, str. 47-50.
 • Sociální podmínky v Karlově huti v letech 1833-1948. In: Studie o Těšínsku 9, 1981, str. 157-179.
 • Nález středověkých nádob na hradě Hukvaldy. Těšínsko 1981, č. 3, str. 12-15. (s P. Kouřilem)
 • Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě. Archeologia historica 6, 1981, str. 253-271. (s P. Kouřilem)
 • K některým problémům vývoje železářství na Ostravsku v l6. a l7. století. In: Z dějin hutnictví l0, Praha l98l, str. 46-57.
 • Přehled historických sbírek v muzeích SM kraje. II. část. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji l982, č. 6, str. 7O-7l.
 • Okresní vlastivědné muzeum ve Frýdku-Místku. Pobeskydí l982, č. 2, str. 74-83. (s F. Petříkem a J. Veselskou)
 • Středověký hrádek v Závadě (okr. Opava). Vlastivědný věstník moravský 35, l983, str. 342-345. (s P. Kouřilem)
 • Středověký hrádek na katastru obce Lubina. Časopis Slezského muzea, série B, 32, l983, str. 259-283. (s P. Kouřilem)
 • Frýdek-Místek. Frýdek-Místek l983, 64 str. (s K. Bogarem, J. Urbancem a J. Veselskou)
 • K problematice současného vztahu podnikových muzeí v Severomoravském kraji. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji l983, č. 5, str. 43-45.
 • K počátkům hutní výroby ve Frýdlantě n. O. In: Práce a studie OVM Frýdek-Místek č. 5, l984, str. 5-2l.
 • K historii a dokumentaci dřevozpracujících řemesel ve Frýdku-Místku za feudalismu. Těšínsko l984, č. 4, str. 3l-33. (s J. Veselskou)
 • Kováři, zámečníci a nožíři ve Frýdku a v Místku v l6. - l8. století. In: Práce a studie OVM Frýdek-Místek 5, l984, str. 23-35. (s J. Veselskou)
 • Z dějin muzejnictví na Frýdecko-Místecku a Jablunkovsku. Těšínsko l984, č. 2, str. 8-l3. (s J. Kalusem)
 • Středověký hrádek v Janovicích. Těšínsko l984, č. 4, str. 23-24. (s P. Kouřilem)
 • Povstání poddaných na hukvaldském panství v roce l643. Těšínsko l985, č. 4, str. 25-26.
 • Pobeskydí od husitství do Bílé Hory. Frýdek-Místek l986, l24 str.
 • Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikace. Časopis Slezského muzea, série B, 35, l986, str. 97-l38. (s P. Kouřilem)
 • Brušperk. Edice - Průvodce - Malá řada. Frýdek-Místek 1986. 4 s.
 • Karlova huť. Frýdek-Místek 1987, 28 str., obrazové přílohy.
 • Kalendárium významných výročí, událostí a osob v okrese Frýdek-Místek pro léta l987-l99l. Pobeskydí l987, č. 2, str. l-3l.
 • K výrobě potaše v Beskydech v l8. století. Těšínsko l987, č. 2, str. 3O.
 • Smlouvy o výrobě cihel na panství Hukvaldy z poloviny l7. století a z poloviny l8. století. Těšínsko l987, č. 2, str. 3O.
 • Z brušperských pamětí na třicetiletou válku. Těšínsko l987, č. 2, str. l6-l7.
 • Drobné středověké opevnění ve Stonavě. Těšínsko l987, č. 2, str. 6-9. (s P. Kouřilem)
 • Kapitoly z historie sociálních a politických poměrů dělnictva v Karlově huti. Studie o Těšínsku 13, 1987, str. 48-68.
 • Nově objevené středověké fortifikace na kat. území obcí Karpentná a Myslík (o. Frýdek-Místek). Přehled výzkumů 1984. Brno, Archeologický ústav ČSAV 1987. str. 46.
 • Cena za život. Těšínsko l988, č. 2, str. 26.
 • Vznik a vývoj muzejnictví na Frýdecku, Místecku a Jablunkovsku v letech l908-l945. Časopis Slezského muzea, série B, 37, l988, str. l58-l79. (s J. Kalusem)
 • Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický význam. Archeologia historica l2, l988, str. 375-383. (s P. Kouřilem)
 • Ochrana Těšínska proti moru. Těšínsko l988, č. 2, str. 26-27.
 • K evakuaci Novojičínska před nacistickou okupací v říjnu l938. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 42, l988, str. 4-l0.
 • Zábor Těšínska v říjnu l938. Časopis Slezského muzea, série B, 37, l988, str. 2O9-225.
 • Dokument z Těšínska ve fondech frýdeckého muzea. Těšínsko l989, č. l, str. 23.
 • Příprava hradu Hukvaldy k obraně v roce l576. Těšínsko l989, č. 2, str. 28-29.
 • Stavba šance v poslední čtvrtině l7. století. Těšínsko l989, č. 3, str. 22.
 • Z historie hukvaldské obory. Těšínsko l989, č. l, str. 27.
 • Akce proti banderovcům v Moravskoslezských Beskydech v létě a na podzim l947. Časopis Slezského muzea, série B, 38, l989, str. ll6-l32. (s J: Kalusem)
 • Vývoj muzejnictví na Frýdecku, Místecku a Jablunkovsku v letech l945-l963. Časopis Slezského muzea, série B, 38, l989, str. 29-44. (s J. Kalusem)
 • Středověké opevnění v Moravskoslezských Beskydech. Castellogica Bohemica l, Praha l989, str. 27l-275. (s P. Kouřilem)
 • Zpráva o posádce na jablunkovských šancích v roce l647. Těšínsko l989, č. 4, str. l6.
 • Výroba, mzdy a ceny v železárnách na hukvaldském panství na konci l7. a na počátku l8. století. In: Z dějin hutnictví l7, Praha l989, str. 48-57.
 • Místek - 14. březen 1939. Frýdek-Místek 1989.
 • Středověký hrádek na katastru obce Bílá. Pobeskydí 1/1989, str. 22-28.
 • Čtení o Čeladné. Vlastivědný průvodce obcí a okolím. Frýdek-Místek 1989. nestr. ((s K. Bogarem aj. Kovářem)
 • Počátky hutnictví v Pobeskydí. In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 8, Ostrava l99O, str. 45-6l.
 • Těšínsko a československo-polská konfederace. Těšínsko, l99O, č. 4, str. l7-l8.
 • Střetnutí s banderovci v Morávce. Těšínsko l99O, č. l, str. l7-2O. (s J. Kalusem)
 • Frýdecký zámek. Vlastivědné listy 16, 1990, č. 2, str. 25-27.
 • Z počátků hutnictví na Frýdecku. Těšínsko 1991, č. 3, str. 23-24.
 • Těšínská otázka v jednáních o konfederaci československo - polskou v letech 1939-1943. In: Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947, Opava 1991, str. 38-49.
 • Pomocné technické prapory jako forma zneužití branného zákona k organizování masových politických represí. In: Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954, Opava 1991, str. 55-63.
 • Příprava masových represí v ČSR roku 1949. Akce T 43. Dějiny a současnost 13, 1991, č. 4, str. 48-51. (s Z. Jiráskem)
 • Plánování československé ekonomiky v letech 1956-1960. Slezský sborník 89, 1991, č. 3-4, str. 243-254. (s Z. Jiráskem)
 • Hospodářský vývoj průmyslových oblastí na Moravě a ve Slezsku v letech 1954-1955. ČSM-B 40, 1991, str. 60-71. (s Z. Jiráskem)
 • Zpráva o vojácích na Frýdecko-Místecku v roce 1639. Těšínsko č. 3, 1991, str. 23-24.
 • Pobeskydí v letech 1618-1848. Frýdek-Místek 1992, 155 str.
 • Těšínsko od roku 1450 do vymření Piastovců. In: Nástin dějin Těšínska, Ostrava-Praha 1992, str. 31-44.
 • PTP jako forma zneužití branného zákona k mimosoudním persekucím. In: Internačné formy politickej perzekúcie, Košice 1992, str. 42-53.
 • Male miasta lenne na Slasku Opawskim i Karnowskim w pierwszej polowie XIII. w. Studie Slaskie, LI, 1992, s. 11-29. (s I. Korbelářovou)
 • Příprava třetí pětiletky v druhé polovině 50. let. SlSb 90, 1992, č. 2, str 132-142. (s Z. Jiráskem)
 • Věkové složení osedlých na hradeckém panství v první polovině 18. století, ČSM-B 41, 1992, str. 22-31. (s I. Korbelářovou)
 • K životnímu jubileu do. PhDr. Andělína Grobelného. Těšínsko č. 3, 1992, str. 31-32.
 • Hrad Hukvaldy za třicetileté války. Těšínsko č. 4, 1992, str. 7-9
 • Ukradené vesnice. Musí Češi platit za osm slovenských obcí? Český Těšín 1993. Muzeum Těšínska v nakladatelství Sfinga. 32 str., 2 map. příl. (s M. Borákem)
 • Brušperk. Městská privilegia. Brušperk 1993, nestr. (s K. Mullerem)
 • Kartografické zobrazení Pobeskydí ze 17. století, ČSM-B, 42, 1993, č. 1, str. 17-22.
 • K edici urbáře fryštátského panství z roku 1571, ČSM-B 42, 1993, č. 3., str. 193-207.
 • K historii pověsti o zázračné Panně Marii frýdecké. Těšínsko 1993, č. 2, str. 18-19.
 • Bohumínské panství v roce 1629. Těšínsko 1993, č. 4, str. 4-7.
 • Slezsko a problém budoucí československo - polské hranice v období druhé světové války. Sborník Vojenské akademi v Brně, řada C, 1993, mimořádné číslo, str. 225-230.
 • Posádka na Hukvaldech v polovině 18. století. Těšínsko 1993, č. 2, str. 18.
 • Vybavení salaše v roce 1667. Těšínsko 1993, č. 2, str. 18.
 • Možnosti regionální vědy dnes. In. Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Frýdek - Místek 1993, str. 101-104.
 • Vodovod v Hradci nad Moravicí v 18. století. ČSM-B, 42, 1993, str. 85-86. (s I. Korbelářovou)
 • Rýmařov. Městská privilegia. Rýmařov 1994, nestr. (s K. Mullerem)
 • Vybavení hukvaldského hradu ve 30. letech 18. století. Těšínsko 1994, č. 4. str. 11-13.
 • K formování postojů české a slovenské emigrace k federalizačním plánům střední Evropy v letech 1939-1941. In: Sborník vojenské akademi v Brně, mimořádné číslo, řada C, 1994 (vyšlo 1995) str. 135-138
 • K transformaci Slezského ústavu v Opavě. Regionální revue 1994, str. 92-95.
 • Urbář panství frýdeckého z roku 1571. Těšínsko č. 1, 1994, str. 1-2.
 • K systému řízení hospodářství slezského feudálního velkostatku v polovině 18. století. ČSZM-B 43/1994, str. 284-288.
 • Opava. Městská privilegia. Opava 1995. nestr. (s I. Korbelářovou, M. Medkovou a K. Mullerem)
 • Havířov 1995, 189 str. (s V. Tomolovou a kol.)
 • Z historii regionalizmu i separytzmu morawskiego. In: Regionalizm a separatyzm - historia i wspólczesnosc. Slask na tle innych obszarow. Katowice, Uniwersytet Slaski, 1995, str. 149-157.
 • K úloze těšínských vévodů u dvora Karla IV. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, ř. C, 2/1995, Opava 1995, str. 72-78.
 • K činnosti Národní rady československé, odboru pro Ostravsko a Těšínsko ve Slezské Ostravě ve 20. letech. Těšínsko č. 1, 1995, str. 17-19. (s M. Noskovou)
 • Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z. pol. 18. století. 4. část, ČSM-B, r. 44, 1995, str. 19-63. 2. část, ČSM-B 44, 1995, str. 134-176, 3. část, ČSM-B 44, 1995, str. 198-233,. (s I Korbelářovou)
 • Urbář panství frýdeckého z roku 1636. Těšínsko č. 3, 1995, str. 1-4.
 • Příborsko a Příbor v 17. a 18. století. Sborník příspěvků z odborného sympozia 300. let piaristického gymnázia v Příboře konaného 1.-3. června 1994. Nový Jčín 1995, str. 13-30.
 • Przyczynek do dziejów kosciola katolickiego w pruskośląskiej części diecezji olomunieckiej w latach siedemdziesątych XVIII. w. Studia Šląskie, LIV., 1995, s. 189-220. (s I. Korbelářovou)
 • Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z. pol. 18. století. 4. část, ČSM-B, r. 45, 1996, str. 16-54, 5. část, ČSM-B, r. 45, 1996, str. 113-153. (s I. Korbelářovou)
 • Šigut, František: Opavský listinář. V. díl. Litterae Fundationum, dotationum, Erectionum, confirmationum, praesentationum, collationum, resignationum altarium Oppaviae. K vydání připravili Irena Korbelářová a Rudolf Žáček. Středisko pro vydávání historických pramenů Opava 1996, 62 str.
 • K cenám na Frýdecku koncem 17. a počátkem 18. století, Těšínsko 1996, č. 1, str. 6-12.
 • K hraničním problémům moravsko-slovenským po rozdělení Československa (na příkladu rekreační osady Na Kasárni v blízkosti Velkých Karlovic). SlSb 94/1996, str. 221-228. (s I. Korbelářovou)
 • Dějiny. In: Těšínsko. Díl I. (Přírodní prostředí. Dějiny. Obyvatelstvo. Nářečí. Zaměstnání.) Ostrava 1997, str. 41-72.
 • K počátkům politické kariéry vévody Přemysla I. Těšínského. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, ř. C, 3/1997, Opava 1997, str. 44-53
 • Národnostní menšiny v českých zemích po druhé světové válce. Studia Slaskie LV., Opole 1997, str. 355-374.
 • Národnostní menšiny v českých zemích v historické retrospektivě. In: Právní nástroje k ochraně národnostních menšin . Postavení Národnostních menšin v České republice a jejich ochrana. Sborník z mezinárodního semináře. Vydala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy a Univerzita Karlova, Praha 1997, str. 9-24.
 • Těšínsko jako objekt mezinárodní politiky za 2. světové války. In: Górny Slask po podziale w 1922 roku. Bytom 1997, str. 278-302
 • Ostrava v proměnách času. Ostrava 1997, 64 str. (s I. Korbelářovou)
 • Zámek Hradec nad Moravicí. Opava 1998, 32 str. (spolu s J. Pavelčíkem, D. Kouřilovou a E. Kolářovou)
 • Ostrava na starých vedutách a vyobrazeních. Ostrava 1998, 32. str. (s I. Korbelářovou)
 • Registra opavského hrdelního soudu z let 1643-1670. Příspěvek k vývoji opavského soudnictví. I: Opava. Sborník k dějinám města, I, 1998, str. 63-70 (s I. Korbelářovou)
 • Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. stol. Zvl. otisk Časopisu Slezského zemského muzea, r. 44-45, 1995-1996, Opava 1998. ISBN 80-86224-09-0 (s I. Korbelářovou)
 • Problematika historie Těšína. In: Stan potrzeby badań na dziejami Cieszyna. Cieszyn 1998, str. 62-65. (s M. Borákem)
 • Stav a perspektivy výzkumu dějin Českého Těšína. In: Stan potzeby badań nad dziejami Cieszyna, Cieszyn 1998, str. 66-68. (s M. Borákem)
 • K úloze slezských vévodů u lucemburského panovnického dvora. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník z mezinárodní konference. Opava 1998, str. 150-157.
 • K vědeckému výzkumu problematiky národnostních a etnických menšin. In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Opava-Praha 1998, str. 8-10.
 • K postoji českého a polského domácího odboje k projektu československo-polské konfederace v období 2. světové války. ČSM-B, č. 3., 1997 (vyšlo 1999), str. 249-271.
 • Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha 1999, str. 566-570. (s M. Borákem)
 • K počátkům jednání o československo-polskou konfederaci. ČSZM č. 3, 1998 (vyšlo 1999), str. 243- 266.
 • Národnostní menšiny v životě českého státu. In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě. Opava-Praha 1999, str. 12-15.
 • Československo - polské vztahy a smlouva se Sovětským svazem v roce 1943. ČSM-B, r. 48, 1999, str. 43-68.
 • Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století. I. ČSM-B, r. 48, 1999, str. 123-151. (s I. Korbelářovou)
 • Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století. II. ČSM-B, r. 48, 1999, str. 241-289. (s I. Korbelářovou)
 • Projekt československo-polské konfederace za druhé světové války (záměry a možnosti. Acta historica et museologica Universitatis Opaviensis 4, 1999 (vyšlo 2000), str.93-103.
 • Ostrava 1880-1939. WART, Třinec 2000, 180 str. ISBN 80-238-5949-8 (s I. Korbelářovou, H.Wawreczkou. a Z. Wludykou)
 • Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945. Studie o Těšínsku 16. Muzeum Těšínska, Český Těšín 2000, 120 str. ISBN 80-902355-6-5
 • K postoji českého domácího odboje k Polsku a polského k Československu za 2. světové války. Sborník k 70. narozeninám prof. J. Valenty. Praha 2000 str. …
 • Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století. III. ČSM-B, r. 49, 2000, str. 27-50. (s I. Korbelářovou)
 • Postoj českého domácího odboje k Polsku v roce 1944. In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19.-20. října 1999 v Praze. Historický ústav Armády ČR, Praha, 2001, str. 165-172.
 • Rola katowickiego radia w czechosłowacko-polskim sporze o ziemie kłodzką, głubczycką i raciborzską w 1945 r. Śląsk Opolski , r. IX, 2001, nr. 2 (44), str. 68-73.
 • Poláci v České republice v historické retrospektivě. In: Polacy na Zaolziu 1920-2000 Poláci na Těšínsku. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 13.-14. 10. 2000 v Českém Těšíně, Český Těšín 2002, str. 9-20. ISBN 80-238-8050-0
 • Otázky národní identity v historickém kontextu. In: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava 2001 (vyšlo 2002), str. 5-8. ISBN 80-86224-27-9
 • K vývoji živočišné výroby v Rakouském Slezsku v letech 1742-1847. In: Dissertationes historicae. 7/2002, Hradec Králové 2002, str. 407-417. ISSN 1211-8176
 • Vítkovice. WART Třinec 2002, 93 str. ISBN 80-238-8498-0  (s I. Korbelářovou, L. Kocierzovou a H. Wawreczkou)
 • Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století. Zvl. Otisk Časopisu Slezského zemského muzea v Opavě, série B, ročník 48-49, 1999-2000. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2002, 173 str. (s I. Korbelářovou)
 • Zur Frage der interethnischen Beziehungen im tschechischen Schlesien. In: Die Grenzen der Nationen. Identitätwandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 15. Verlag Herder-Institut Marburg 2002, str. 247-274. ISBN 3-87969-298-X  (s G. Sokolovou)
 • Pomocné technické prapory na Ostravsku. In: Internačné formy politickej perzekúcie II. Zborník referátov a utajovaných dokumentov. Košice 2002, str. 146-151 ISBN 80-901175-1
 •  Twierdze i zespoły fortyfikacji na terenie Śląska czeskiego. In: Zabytki architektury obronnej. Katowice 2002, str. 61-69. isbn 83-85871-30-6 (s J. Kalusem)
 • Přínos statistických pramenů olomoucké diecéze z předjosefinského období pro historiografii Slezska. In: XXVII. Mikulovské sympozium 2002, Brno 2003, str. 341-345. (s I. Korbelářovou)
 • K životnímu jubileu vedoucího Ústavu historie a muzeologie FPF SU v Opavě doc. PhDr. Dana Gawreckého, CSc. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, ř. C, 6/2003,  Opava 2003, str. 5-14
 • Dan Gawrecki šedesátiletý. Vlastivědné listy r. 29, 2/2003, str. 40.
 • Euroregiony na pomezí České republiky a Polska a jejich perspektivy na příkladě euroregionů Těšínské Slezsko - Slask Cieszyński a Silesia. In: Slask Opolski i Opawski w kierunku sztandardów europejskich. Aktywność spoleczna miszkańców popgranicza. Opava 2003, str. 111-119. (s I. Korbelářovou)
 • Dějiny Slezska v datech. Praha, Libri 2004, 546 str.
 • Poláci v soudních záznamech Opavy ze 2. Poloviny 17. století. In: Polacy v Czechach, Czesi w Polsce. Lublin 2004, str. 209-216.  ISBN 83-227-2217-6 (s I. Korbelářovou)
 • Slezsko v učebnici korunního prince Josefa (edice). ČSMB, B, 52, 2003, str. 235-251. (vyšlo 2004) ISSN 0323-0678 (s I. Korbelářovou)
 • Rozdzielone miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn, Historia i wizje przyszlości. In: Collquium Opole 2003. Przystapienie do nii Europiejskiej – szanse dla regionów. Opole 2004, str. 76-90.
 • Mnichovská dohoda – ústup nebo kapitulace? Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha 2005, str. 9-15.
 • Slezsko. Malé dějiny států. Librí Praha 2005, 214 str. ISBN 80-7277-245-7
 • Migrace a vzdělání na příkladě českého Slezska a severovýchodní Moravy (Moravskoslezského kraje. In: Colloquium Opole 2004. Ksztalcenie + wyksztalcenie = praca? PIN Institut Slaski w Opolu, Opole 2005, str. 65-82.
 • Slezsko v I. vojenském (tzv. josefském) mapování. Prameny k dějinám Slezska, sv. 6, Středisko pro vydávání historických pramen, Opava 2005, 40 s., ISBN80-86224-52-X (s I. Korbelářovou) 
 • Slezsko v pruském statistickém výkazu z let 1743-1746. Výběrová edice. Prameny k dějinám Slezska, sv. 8, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 32 s. ISBN 80-86224-55-4 (s I. Korbelářovou) 
 • Karolinský katastr slezský. Soupis. Prameny k dějinám Slezska, sv. 9, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 36 s., ISBN 80-86224-59-7 
 • K daňové zátěži Opolska-Ratibořska v poslední čtvrtině 17. století. Studia Śląskie, LXV, 2006, s. 77-95. (s I. Korbelářovou) 
 • Obraz Těšínska v církevní topografii „Silesia in Conmpendio“. Těšínko, č. 1, 2006, s. 19-25. (s I. Korbelářovou)
 • Statistické prameny k dějinám Slezska církevní provenience, Slezský sborník, 104, 2006, s. 81-89. (s I. Korbelářovou) 
 • K bernímu zatížení Slezska v závěrečné fázi jeho příslušnosti k zemím Koruny české. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 55, 2006, s. 112-116 (s I. Korbelářovou) 
 • Opava. Historie/Kultura/Lidé. Řada Dějiny slezských měst. Ved aut. kol.  K. Műller, R. Žáček, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2006, ISBN 80-7106-808-X. Vlastní podíl: Opava renesanční, s. 137-164. 
 • Slezsko jako součást zemí Koruny české. In: Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy załoźenia uniwersytetu w Legnicy, 12 października 2006 r. Legnica 2007. Red. S. Dąbrowski, Legnica 2007, s. 23-44, ISBN 978-83-89102-61-4.
 • Dějiny středověku a raného novověku na stránkách „Těšínska“, Těšínsko 2007, č. 3, s. 7-11. (s I. Korbelářovou) 
 • Nowożytność. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 56-63, ISBN 978-83-913944-9-6.

 

 • Scénáře expozic a výstav:
 • Člověk a kov. Výstava v muzeu ve Frýdku - Místku. Spolu s J. Veselskou. (1979)
 • Beskydské přehrady. Expozice v Národopisném památníku D. Domaslavice. Spolu s J. Veselskou, F. Petříkem, a A. Hájkovou. (1980)
 • Frýdek - Místek před sto lety. Výstava v muzeu ve Frýdku - Místku. Spolu s J. Veselskou. (1982)
 • Člověk a dřevo. Výstava v muzeu ve Frýdku - Místku. Spolu s J. Veselskou. (1984)
 • Frýdek - Místek v proměnách staletí. Výstava v muzeu ve Frýdku - Místku. Spolu s J. Veselskou. (1984)
 • Svět dětí. Výstava v muzeu ve Frýdku - Místku. Spolu s J. Veselskou. (1987)
 • Sami proti Říši. 8. pěší pluk Slezský, 14. březen 1939. Výstava v muzeu ve Frýdku - Místku (1989).
 • Spolupráce na scénáři expozice Muzea Beskyd Frýdek-Místek v Čeladné. (1993)
 • Stálá expozice Muzea Třineckých železáren a města Třince. Spolu s M. Borákem, D. Janákem a V. Tomolovou. (1994)
 • Historické plány a mapy Těšínska. Výstava v muzeu Těšínska v Českém Těšíně. Spolu s K. Müllerem. (1994)
 • Stará Opava. Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě. (Spolu s K. Müllerem a M. Schenkovou 1996)
Aktualizováno Úterý, 28 Červen 2011 14:25  

hledat