Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Email Tisk PDF

proděkanka pro studium a organizaci FPF Slezské univerzity v Opavě

Vědecké zaměření: pomocné vědy historické, dějiny raného novověku

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracoviště:             Ústav historických věd

ŽIVOTOPIS

o narozena 1963 v Ostravě

o 1982-1986 studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Archivnictví

o 1988 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Pomocné vědy historické

o od 1988 Slezský ústav ČSAV, resp. Slezské zemské muzeum v Opavě (vědecká aspirantka, odborná a vědecká pracovnice)

o od 1993 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě (odborná asistentka, docentka)

o 1997 Dr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor české a československé dějiny

o 1999-2000 členka Akademického senátu FPF

o od 2000 proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci FPF

o 2005 docent, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor historické vědy se zaměřením na české a československé dějin

o 2010 profesorka, Slezská univerzita v Opavě, obor Historie  se zaměřením na české a československé dějiny

o 2014 zástupce vedoucího Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy FPF SU v Opavě

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vědecké monografie

KORBELÁŘOVÁ, I.: Důlní díla v OKR. Historické dolování na katastrálním území Slezské Ostravy (do roku 1914). Interní zpráva. Památkový ústav v Ostravě, Ostrava 1992, 260 s.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Poddanská města Opavského a Krnovského knížectví v letech 1648-1740. Ekonomické a sociální aspekty vývoje měst. Slezský ústav SZMO, Opava  1999, 150 s.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Města na Těšínsku v 18. století. Studie o Těšínsku 18, Muzeum Těšínska, Český Těšín 2005, 344 s.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Žena ve slezské měšťanské společnosti barokní doby. Východiska, rámce, zjištění, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2012, 202 s.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Zamilované strašidlo a milovaná šípková růže. Svatby na slezských knížecích dvorech období raného baroka. Slezská univerzita v Opavě 2014, 238 s.

Podíly na vědeckých monografiích:

MATĚJ, M. - KORBELÁŘOVÁ, I. - LEVÁ, P.: Nové Vítkovice. 1876-1914. Ostrava 1992, 56 s. (50% podíl).

ŠMERDA, M. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století (s edicí poddanských stížností). Slezský ústav SZMO, Opava 1998, 305 s. (50% podíl).

JIRÁSEK, Z . - KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Historie a současnost podnikání na Opavsku. Městské knihy  s. r. o, Žehušice 2002, 97 288 s. (30% podíl).

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŠMERDA, M. - ŽÁČEK, R.: Slezská společnost v období  pozdního baroka a nástupu osvícenství (na příkladu Těšínska). Slezský ústav SZMO, Opava 2002, 292 s. (30% podíl).

MATĚJ, M. - KLÁT, J. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, Ostrava 2008, 196 s. (25% podíl).

MATĚJ, M. - KLÁT, J. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, Ostrava 2009, 224 s.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R: Těšínsko - země Koruny české/Ducatus Tessinensis - terra Coronae Regni Bohemiae. (K dějinám knížectví od počátků do 18. století). Muzeum Těšínska, Český Těšín 2008, 314 s. (70% podíl).

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R: „De illustibus feminis Silesiae“. O znamenitýchn ženách Slezska 15. – 18. století, Matice slezská, Opava 2013, 298 s. (80% podíl).

KORBELÁŘOVÁ, I.: Právní předpoklady hornického pojištění v letech 1918-1939 a Rozhodčí soud bratrské pokladny. In: Revírní bratrská pokladna v Moravské Ostravě. Nástin vývoje. Ostrava 1992, s. 16-24, 38-40.

KORBELÁŘOVÁ, I. - STIBOR, J.: Předchůdci Havířova. In: Havířov. Uspořádali V. Tomolová a R. Žáček, Havířov 1995, s. 6-69.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Územně správní vývoj. In: Gawrecki, D. a kol.: Dějiny českého Slezska 1740-2000, 1, Opava 2003, s. 67-74, 180-184.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Opava za třicetileté války a v pobělohorském období. In: Opava. Historie/Kultura/Lidé. Řada Dějiny slezských měst. Ved. aut. kol.  K. Műller, R. Žáček, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2006, s. 165-206.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezsko a Evropa v letech 1648-1740. Poznámky k mezinárodní dimenzi slezských dějin za absolutismu.  In: Jirásek, Z. a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, s. 75-80.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R: Opava. In: Historický atlas měst České republiky. Sv. č. 20 – Opava. Red.: Eva Semotanová. Nakladatelství Historický ústav, Praha 2009, Opava, s. 1-8.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R: Raně novověký Hradec: město, anebo rustikální lokalita s městskými právy? In: Zdeněk JIRÁSEK a kol., Hradec v dějinách, Hradec nad Moravicí 2010, s. 44-86.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R: III. Od baroka k osvícenství. In: Fukala, R. - Korbelářová, I. - Olšovský, J. - Uhlíř, D. - Žáček, R.: Slezsko v dějinách českého státu, II, 1490-1763, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 135-301, 416-472.

Edice písemných pramenů

1. Opavský listinář. Litterae fundationum, dotationum, erectionum, confirmationum, praesentationum, collationum, resignationum altarium Oppaviae. 5. díl. Zpracoval. F. Šigut, k vydání připravili Irena Korbelářová a Rudolf Žáček. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 1996, 64 s.

2. KORBELÁŘOVÁ, I.-MEDKOVÁ, M.-MŰLLER, K.-ŽÁČEK, K. (edd.): Opava. Městská privilegia. Opava 1995.

3. KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. (edd.): Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. sto­letí. Zvl. otisk Časopisu Slezského zemského muzea, 44-45, 1995-96, 246 s.

4. KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. (edd.):  Statistický přehled Těšínského kraje ze 40. let 19. století. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2002, 188 s.

5. KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. (edd.):  Slezsko v I. vojenském (tzv. josefském) mapování. Edice komentáře. Středisko pro vydávání historických pramen, Opava 2005, 60 s.

6. KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. (edd.): Slezsko v pruském statistickém výkazu z let 1743-1746. Výběrová edice. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 32 s.

7. KORBELÁŘOVÁ, I. (ed.): Karolinský katastr slezský. Soupis. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 36 s.  

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. (edd.): Obyvatelstvo Rakouského Slezska na sklonku osvícenství. Výběrová edice, Slezské zemské muzeum, Opava 2012, 80 s.

HEINRICH, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Trhová registra města Opavy (1640-1647). Regestář – příspěvek ke studiu kulturních dějin a privátních a veřejných strategií měšťanské společnosti, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2013, 102 s.

MICHL-BERNARD, A. – KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Přijímání k měšťanskému právu v Krnově (1522-1742). Katalog nově přijatých měšťanů – příspěvek k výzkumu sociálních strategií a mobilit. Slezská univerzita v Opavě 2014, 122 s.

Edice ikonografických pramenů

1. KORBELÁŘOVÁ, I. - WAWRECZKA, H. - WLUDYKA, Z. - ŽÁČEK, R. (edd.): Ostrava 1880-1939. Nakladatelství WART  Třinec 2000, 180 s.

2. KORBELÁŘOVÁ, I. - PETER, V. -  WAWRECZKA, H. - ŽÁČEK, R. (edd.): Beskydy a Pobeskydí 1895-1939. Nakladatelství WART, Třinec 2001, 182 s.

3. KOCIERZOVÁ, L. - KORBELÁŘOVÁ, I. - WAWRECZKA, H. - ŽÁČEK, R. (edd.): Vítkovice. Nakladatelství WART pro Statutární město Ostrava – Městský obvod Vítkovice, Třinec 2002, 93 s.

 

Studie a články publikované v mezinárodně uznávaných nebo recenzovaných periodicích

KORBELÁŘOVÁ, I.: Městské soudnictví v Moravské Ostravě ve světle rychtářských knih (1692-1787). Ostrava. Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska. Ostrava 1991, s. 338-350.

KORBELÁŘOVÁ, I.: K velikosti měst Opavského knížectví v 1. polovině 18. století. Slezský sborník, 90, 1992, s. 164-175.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Lací list z Těšínska z roku 1629. Těšínsko, 1992, č. 2, s. 16-17.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Małe miasta lenne na Śląsku Opawskim i Karniowskim w pierwszej połowie XVIII w.  (Pryzcyznek do historii Baborowa, Krzanowic, Nowej Cerekwi i Opawice.) Studia Śląskie, LI, 1992, s. 11-29.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Věkové složení osedlých na hradeckém panství v první polovině 18. století. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 41, 1992, s. 23-31.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezské poddanské městečko v první polovině 18. století. (Příspěvek k vývoji obytné zástavby a držby nemovi­tostí ve Vítkově). Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 23-40.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Ze života jablunkovských měšťanů na počátku 18. století. Těšínsko, 3, 1993, s. 1-3.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Města Opavského knížectví v době rozdělení Slez­ska. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 117-123.

KORBELÁŘOVÁ, I. - MATĚJ, M.: Sociální a stavební program Vítkovických železáren. Z dějin hutnictví 21, Rozpravy Národního technického muzea 127, 1993, s. 40-44.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Vodovod v Hradci nad Moravicí v 18. století. Časopis Slezského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 280-281.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Ke společenskému původu členů městské správy a představitelů cechů v Hlučíně v první polovině 18. století. I. Městská správa a její personální obsazení. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 277-280. II. Řemeslná výroba, cechy a cechmistři. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 43, 1994, s. 86 - 92. III. Protokol zpráv purkmistrovských města Hlučína z let 1714-1762. (Renovace městských rad a rychtářských úřadů a dále cechmistrů, špitálních a sadních.) Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 177-189.

KORBELÁŘOVÁ, I.: K postavení poddanských měst na Opavsku a Krnov­sku po třicetileté válce. Slezský sborník, 93, 1995, s. 272 - 292.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Przyczynek do dziejów kosciola katolickiego w pruskośląskiej częsci diecezji olomunieckiej w la­tach siedemdziesiatych w XVI w. Studia Śląskie, LIV, 1995, s. 189-220.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. sto­letí. I. Úvod. Časopis Slezského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 19-28. II. Obce slezské části olomoucké diecéze (arcidiecéze). 1. část. Časopis Slezského zemského muzea,  sér. B, 44, 1995, s. 29-63; 2. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 134-176; 3. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 198-223; 4. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 45, 1996, s. 16-54; 5. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 45, 1996, s. 113-153; 6. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 45, 1996, s. 214-257.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Veřejné komunikace a mýto na Krnov­sku v 17. a 18. století. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B,46, 1995, s. 190-192.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: K hraničním problémům moravsko - slovenským po rozdělení Československa (na příkladu rekreační osady Na Kasárni v blízkosti Velkých Karlovic). Slezský sborník, 94, 1996, s. 221-228.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Nový pramen k dějinám Těšínska. Tě­šínsko,  1996, č. 4, s. 4-7.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Řemeslná výroba v poddanských městech na Opavsku a Krnovsku v letech 1648-1740. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 4, 1997, s. 120-137.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Produkce piva ve městech Opavského knížectví ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století. Slezský sborník, 96, 1998, s. 241-249.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Hlučínský vězeň z Kunčic pod Ondřejníkem. Těšínsko, č. 3, 1998, s. 30-31.

KORBELÁŘOVÁ, I.: První katastrální šetření ve městech na Těšínsku. Těšínsko, 1999, č. 3, s. 1-6, č. 4, s. 8-17.

KORBELÁŘOVÁ, I.:  Město Těšín po požáru roku 1720. Těšínsko,  2000, č. 2,  s. 1-9.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Panoramatický pohled na Těšín z roku 1720. Těšínsko, 2000, č. 2, s. 30-31.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Urbář raduňského panství  ze druhé poloviny 17. století. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 50, 2001, s. 218-233.

KORBELÁŘOVÁ, I.: K územně správnímu členění Slezska před rokem 1740. Slezský sborník, 100, 2002, s. 61-81.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Židé na Těšínsku v popisu obyvatel podle povolání z doby okolo r. 1780. Těšínsko, 2003, č. 1 s. 7-10.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Slezsko v učebnici korunního prince Josefa. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 52, 2003, s. 235-251.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy v čele měšťanských domácností na Těšínsku ve 20. letech 18. století. Těšínsko, 2004, č. 1, s. 1-5.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Několik poznámek k vývoji nižších územně správních celků (vikpild, krajů) se zřetelem k Hornímu Slezsku. Studia Śląskie, LXIII, 2004, s. 135-148.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Věno, obvěnění a dědické vypořádání manželů ve městech na Těšínsku v 18. století. Sondy do každodennosti slezské měšťanské společnosti. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 53, 2004, s. 82-97.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Městský palác Bruntálských z Vrbna v Opavě v pozůstalostním soupisu z roku 1688. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 54, 2005, s. 211-221.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Obraz Těšínska v církevní topografii „Silesia in Conmpendio“. Těšínko, 2006, č. 1, s. 19-25.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Statistické prameny k dějinám Slezska církevní provenience. Slezský sborník, 104, 2006, s. 81-89.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: K bernímu zatížení Slezska v závěrečné fázi jeho příslušnosti k zemím Koruny české. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 55, 2006, s. 112-116

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: K daňové zátěži Opolska-Ratibořska v poslední čtvrtině 17. století. Studia Śląskie, LXV, 2006, s. 77-95.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Dějiny středověku a raného novověku na stránkách „Těšínska“. Těšínsko 2007, č. 3, s. 7-11.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Kavalírská cesta Ferdinanda Jana z Lichtenštejna. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 57, 2008, s. 220-227.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Stručně o silesiakálních výzkumech ve Slezském ústavu v Opavě. Slezský sborník, 107, 2009, s. 116-123.

KORBELÁŘOVÁ, I.: „Buď Bohu chvála a čest, že jest dáti ráčil, z cizích zemí domů v dobrým zdraví se navrátiti...“ Cesty Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště ve světle jeho Knihy pamětí. Acta historica Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis, 3/2010, s. 33-52.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Dominačtí z Karlsbrunnu. K osudům a životnímu stylu slezských erbovních měšťanů barokní doby. Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis, 4/2011, s. 51-75.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Viktuálie a personálie v kuchyňských účtech břežské knížecí komory z roku 1660. Ediční příspěvek k výzkumu barokních dvorských slavností. ČSZM, sér. B, 61, 2012, s. 77-88.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.:... i přisedl vévoda do vozu ke knížecí nevěstě...“. Příspěvek k poznání dvorských ceremoniálů posledních Piastovců, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 5, 2012, s. 175-197.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Godefridus Boem, Trutnoviensis“. Příspěvek k mobilitám intelektuálních elit na příkladu opavského lékařství v raném novověku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 7, 2014, s. ….

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. – DLUHOŠOVÁ, R.: "… tělesně krásná a s tváří jemnou a půvabnou…" Funerální portrét Anny Lucemburské, urozené chráněnky knížete Přemka I. Těšínského na cestě do Anglie. Těšínsko, č. 2, 2014, s. 1-12.

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících

KORBELÁŘOVÁ, I. - MATĚJ, M.: Nové Vítkovice. Architekt, XXXVIII, č. 16, 1992, s. 4-5

KLÁT, J. - MATĚJ, M. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Registr památek a pamětihodností. IV. aktuální problémy dolování. In: Sborník příspěvků z konference. Ostrava 1994, s.63-65.

BRIX, V. - KORBELÁŘOVÁ, I. - MATĚJ, M: Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích. Příspěvek  k výzkumu průmyslové architektury a technických památek v ostravské aglomeraci. Zprávy památkové péče, LV, 1995/2, s. 43-54.

KORBELÁŘOVÁ, I.: K vymezení pojmu "měšťan" v pramenech k dějinám měst na Opavsku v 17. a 18. století. Acta historica et museologi­ca Universitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 2/1995, s. 94-97

KORBELÁŘOVÁ, I.: K hospodářským aspektům vývoje poddanských měst na Opavsku a Krnovsku v l. 1648-1740 a předpokladům jejich uplatnění po rozdělení Slezska. Acta historica et museologica Univer­sitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 3/1997, s. 115-123.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Registra opavského hrdelního soudu z let 1643-1670. Příspěvek k dějinám opavského hrdelního soudnictví. In: Opava. Sborník k dějinám města, 1, 1998, s. 63-70.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezsko v dějinách českého státu v letech 1335-1740 v české historiografii. In: Slezsko v dějinách českého státu. Red. M. Borák, Opava 1998, s. 109-121.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Několik poznámek k  dějinám obchodu v Opavě v raném novověku. Acta historica et museologica Univer­sitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 4, 1999, s. 28-35.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Výbava opavské měšťanské nevěsty  z počátku 18. století. Vlastivědné listy, 2000, č. 1, s. 7-9.

KORBELÁŘOVÁ, I.:  Urbář města Opavy z roku 1645. In: Opava. Sborník k dějinám města, 2, 2000, s. 39-41.

KORBELÁŘOVÁ, I. - STŘEŠTÍKOVÁ, M.: Muzea a muzejnictví v českých zemích po roce 1945. K výzkumnému programu Slezského zemského muzea v oblasti muzeologie. In: Sborník přednášek ze semináře Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili Muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky, Masarykovo muzeum v Hodoníně 21. -22. 6. 2001, s. 9-13.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Několik poznámek ke studiu sociální struktury společnosti na Těšínsku v 18. století. In: Studie k sociálním dějinám, 6, 2001, s. 81-92.

KORBELÁŘOVÁ, I. - STŘEŠTÍKOVÁ, M.: Razumovští z Vikštejna a jejich městský palác v Opavě. Vlastivědné listy, 2002, č. 1, s. 13-16.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Socioprofesní  struktura obyvatel Rakouského Slezska ve světle konskripce z konce 18. století. Acta historica et museologica Univer­sitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 7, 2003, s. 213-222.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Přínos statistických pramenů olomoucké diecéze z předjosefinského období pro historiografii Slezska. In: XXVII. Mikulovské sympozium 2002, Brno 2003, s. 311-315.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Euroregiony na pomezí České republiky a Polska a jejich perspektivy na příkladě euroregionů „Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“ a „Silesia“. In: Śląsk Opolski  i Opawski w kierunku standardów europiejskich. Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza. Sborník příspěvků z konference, Opava 2003, s. 111-119.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Poláci v soudních záznamech města Opavy ze 2. poloviny XVII. století. In: Polacy w Czechach. Czesi v Polsce X – XVIII wiek. Red. H. Gmiterek, W. Iwanczak, Wydawnictvo Iniwersytetu  Marii Curie. Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 209-216.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Postavení a perspektivy českého venkova na prahu evropské integrace. (na příkladu Moravskoslezského kraje). Pozycja i perspektywy czeskiej wsi na progu integracji europejskie (na przykładzie kraju moravsko-śląskiego). In: Colloquium Opole 2003. Przystępienie do Unii Europejskiej - szanse dla regionów. Red.  S. Senft, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2004, s. 92-113.

JIRÁSEK, Z. - KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: České muzejnictví pod vlivem politických změn po roce 1945. In: Sborník z konference Muzea v procesu transformace, FF MU Brno, 24. – 26. 11. 2003. Brno 2004, s. 33-41.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Přepychové paláce, anebo dřevěnice s kurloky? K bydlení měšťanských vrstev na Těšínsku v pozdně barokním období. In: Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník, 2, 2005, s. 155-173.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Úloha samosprávy v rozvoji pohraničí (na příkladu aktivity obecních samospráv v oblasti muzejnictví). In: Śląsk Opolski  i Opawski w kierunku standardów europiejskich. Regiony i procesy integraczne po wejściu do Unii Europiejskiej. (Zbiór referatów z konferencji)/Opolské a Opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Opava 2005, s. 84-87.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Nezaměstnanými navzdory vzdělání. Vzdělání neodpovídající potřebám trhu práce. (Situace v České republice s přihlédnutím k situaci v Moravskoslezském kraji). In: Colloquium Opole 2004. Kształcenie + wykształcenie = praca? Opole (Polsko). Red. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Opole 2005, s. 116-127.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Mezinárodní mobility vysokoškolských studentů (s akcentem na zkušenosti Slezské univerzity v Opavě) – cesta ke hledání  vyšší kvality vztahů mládeže v „nové“  Evropě. In:  Colloquium Opole 2005. W zjednoczonej Europie. Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Opole 2006, s. 23-27.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Opavské měšťanky pozdně barokního období - ženy na prahu emancipace? In: Opava, Sborník k dějinám města, 5, 2006, s. 9-12.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské měšťanské společnosti barokního období (několik poznámek na okraj probíhajícího výzkumu). In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Edd. K. Čadková, M. Lenderová, J. Stráníková, Pardubice 2006, s. 251-262.26. KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské vědě. K problému ženské vzdělanosti a odborné působnosti v Dolním Slezsku v období baroka. In: Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy załoźenia uniwersytetu w Legnicy, 12 października 2006 r. Legnica 2007. Red. S. Dąbrowski, Legnica 2007, s. 119-128.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Rola mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym i spolecznym. In: Colloquim Opole 2006.  Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu etc., Opole 2007, s. 43-48

KORBELÁŘOVÁ, I.: K velikosti měst ve Slezsku v poslední fázi jeho příslušnosti k české Koruně. Acta historica et museologica Univer­sitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 7, 2007, s. 153-170.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Zpřístupnění pramenů k dějinám Slezska v období absolutní monarchie.. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 64-70.

KORBELÁŘOVÁ, I.: K aktuálním potřebám výzkumu v oblasti starších dějin slezských měst a venkova. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 1389-141.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Funkcje muzeum na pograniczu z perspektywy pogranicza polsko-czeskiego. In: Muzeum i dziedzictwo kulturowe  pogranicza. Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie. Kudowa-Zdrój, 2008, s. 155-162.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Role jazyka v životě národnostních menšin v České republice. In: Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodwe i etniczne w Europie - edukacja i kultura. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu etc., Opole 2008, s. 68-75.

KORBELÁŘOVÁ, I.: K organizaci a působnosti celoslezských shromáždění sněmovního charakteru v období absolutismu. In: Confinia Silesiae. Acta historica Univer­sitatis Silesiae Opaviensis, 1, 2008, s. 119-140.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Glosy k periodizaci raněnovověkých dějin Slezska. In: K periodizaci dějin Slezska. Red. Z. Jirásek, Opava 2008, s. 115-121.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Slezská města pozdně barokního období – hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? In: Slezsko. Země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Red. H. Dáňová, J. Klípa, L. Stolárová, Národní galerie v Praze, 2008, s. 403-415.

KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezanky barokního období - ženy na prahu emancipace? In:  Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. (Genderová tematika ve výuce dějepisu). UJEP, Ústí nad Labem, 2011, s. 82-93.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Slezsko v elektronických encyklopediích na příkladu Wikipedie. In: Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach, Opole-Katowice 2011, s. 144-151.

KORBELÁŘOVÁ, I. – DLUHOŠOVÁ, R.: Family Strategies of Burgher Elites of Opava in the Period of Religious Transformation. Mesto a dejiny, 1. 2012, č. 1-2, s. 149-157.

KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Role politického vtipu a humoru v české společnosti, in: (Bibliotheca Etnologiae Europae Centralis, red. Serii Z. Kłodnicki, J. Langer, vol. IV), Polski i czeski humor zaangażowany – dovtip, anekdota i karykatura polityczna, red. H. Rusek, A. Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2013, s. 37-58.

 

Učební texty

1. KORBELÁŘOVÁ, I.: Územní vývoj českého státu. Scholaforum, Ostrava 1993, 25 s.

2. KORBELÁŘOVÁ, I.: Vývoj státní správy v českých zemích po roce 1848. Scholaforum, Ostrava 1993, 21 s.

3. Chrestomatie k dějinám Slezska. Prameny k dějinám Slezska, sv. 1. Ved. redaktor D. Gawrecki, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 1995 (podíl s. 38-77)

4. KORBELÁŘOVÁ, I.: Dějiny správy. Studijní opora pro studenty kombinované formy studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Veřejná správa a regionální politika FPF SU. Opava 2004, 2006, 2007, 2008.

Katalogy výstav

1. KORBELÁŘOVÁ, I. a kol.: Rozkvět Vítkovic. Katalog k muzejní výstavě. Muzeum Vítkovic, a. s. , Vítkovice 1992, 12 s.

2. KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Ostrava v proměnách času.  Tilia pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz, Šenov u Ostravy  1997, 64 s.

3. KORBELÁŘOVÁ, I.- ŽÁČEK, R.: Ostrava na starých vedutách a vyobrazeních. Tilia pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz, Šenov u Ostravy 1998, 32 s.

4. KORBELÁŘOVÁ, I.- ŽÁČEK, R.:  Velká Ostrava. 75. výročí sloučení ostravských obcí. Tilia pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz, Šenov u Ostravy 1999, 64 s.

5. KORBELÁŘOVÁ, I.- ŽÁČEK, R.: Ostrava  métamorphoseé par temps. Tilia a Šenov u Ostravy pour la Mairie d’Ostrava 1999, 64 s.

Populárně-vědné publikace:

KORBELÁŘOVÁ, I.- ŽÁČEK, R.: Soukromá muze na severní Moravě a v Českém Slezsku. In: Muzea domowe. Poradnik metodyczny 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2013, s. 13-19.

BURDA, A. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Opavské Slezsko. Zde podáváme regionální pokrmy. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2014, 67 s.

Redakční  a ediční činnost:

1. KOUŘILOVÁ, M. (ed.): Poddanské supliky z Frýdecka z let 1766-1767. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů,  Opava 2006, 64. s.

2. Al SAHEB, J. - PINDUR, D. (edd.): Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Frýdecké arcikněžství. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 40 s .

3. Al SAHEB, J. - PINDUR, D. (edd.): Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Těšínské arcikněžství. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů. Opava 2008, 44 s.

4. JEŽ, R. (ed.): Odhady majetků měšťanů v Opolsko-Ratibořském knížectví z roku 1544. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2008, 52 s.

 

GRANTOVÉ PROJEKTY

1. Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století a státní ochrana poddaných v hab­sburské monarchii. GA ČR 404/97/1208, řešitel M. Šmerda, spoluřešitelka I. Korbelářová (1997-1998).

2. Dějiny českého Slezska 1740 – 2000. GA ČR 409/99/1375, GA 409/03/1150, řešitel D. Gawrecki, členka  zpracovatelského týmu I. Korbelářová, (1999-2002, 2003).

3. Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství. GA ČR 404/00/1016, řešitel M. Šmerda, spoluřešitelka I. Korbelářová (2000-2002).

4. Muzea a muzejnictví v České republice po roce 1945. Ministerstvo kultury ČR, řešitel Z. Jirásek, spoluřešitelka I. Korbelářová (2001-2003).

5. Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám Slezska. GA ČR 404/04/0540, řešitel R. Žáček, spoluřešitelka I. Korbelářová  (2004-2006).

6. Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. Výzkumný záměr MSM 4781305905 Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě, řešitel D. Gawrecki, od 2008 Z. Jirásek, členka řešitelského kolektivu I. Korbelářová (od 2007).

7. Historický atlas měst České republiky. GA ČR 404/06/1260, řešitel E. Semotanová, členka zpracovatelského týmu I. Korbelářová ( 2006-2009)

8. Žena ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období. GA ČR P405/10/0897, řešitelka I. Korbelářová (od 2010)

9. Transformation of Central Europian Cities in Historical Developmet (Košice, Miskolc, Opava and Kraków).  International Visegrad Fund, project no. 31110003, řešitel UPJŠ Košice ve spolupráci s Miskolci Egyetem, Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, I. Korbelářová koordinátor za SU v Opavě (2012-2014).

10. "Historizace střední Evropy" jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. Projekt OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/20.0031 (2012-2014), I. Korbelářová členka řešitelského kolektivu (2013-2014)

 

 

Přílohy:
Uložit tento soubor (www IK.pdf)Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - CV a publikační činnost[Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - CV a publikační činnost]2014/12/11 15:34
Aktualizováno Čtvrtek, 11 Prosinec 2014 15:33  

hledat