Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Email Tisk PDF

Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Vědecké zaměření: dějiny umění

E-mail: jaromir.olsovsky (at) fpf.slu.cz

Telefon: + 420 684 475

Pracoviště: Ústav historických věd

 

Vzdělání:

1984 – 1989 VŠB Ostrava (Ing.)

1990 – 1997 FF MU v Brně (Mgr.)

2007 FF MU v Brně (Ph. D.)

2009 FPF SU v Opavě (PhDr.)

 

ŽIVOTOPIS

 • Narozen 1966 v Ostravě
 • 1980 – 1984 gymnázium v Ostravě-Porubě
 • 1984 – 1989 Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta hutnická, metalurgie neželezných kovů (Ing.)
 • 1990 – 1997 Masarykova univerzita v Brně; dějiny umění – odborná historie (Mgr.), diplomová práce Univerzitní teze Martina Antonína Lublinského
 • 1994 půlroční studijní pobyt na Aristotelově univerzitě v Thessaloniki (Řecko), katedra dějin umění a klasické archeologie
 • 1994 – 1995 studium na The Central European University in Prague, Department of History and Philosophy of Art and Architecture
 • Od července 1995 Slezské zemské muzeum v Opavě, historik umění, odb. kurátor sbírky uměleckohistorického řemesla
 • Postgraduální doktorské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studijní obor Teorie a dějiny umění, květen 2007 Ph. D., dizertační práce Barokní sochařství v Rakouském Slezsku (1650 – 1800)
 • Od února 2009 odborný asistent Ústavu historických věd FPF SU
 • Červen 2009 státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních věd a společenských věd na FPF SU v Opavě  – PhDr., rigorózní práce Umění a společnost 19. století v Rakouském Slezsku na příkladu sochařské tvorby

 

Specializace: Barokní sochařství a sochařství 19. století ve Slezsku, dějiny kultury ve Slezsku, dějiny sběratelství, dějiny hmotné kultury, ikonografie a ikonologie barokního umění ve Slezsku

Pracoviště: Slezské zemské muzeum, uměleckohistorické oddělení, kurátor sbírky uměleckohistorického řemesla, červenec 1995 – únor 2009, od března 2009 částečný úvazek; Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, odborný asistent, od března 2009 dosud

 

BIBLIOGRAFIE

1. Monografie:

1. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava 2001, 274 str.

(s Marií Schenkovou)

2. Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska. Opava 2004, 265 str.

(s Marií Schenkovou)

3. Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska. Opava 2008, 226 str.

(s Marií Schenkovou)

 

2. Studie odborných časopisech, sbornících, odborných katalozích, kapitoly v knihách ad.

4. K uměleckohistorickému vývoji kostela sv. Vojtěcha v Opavě. Časopis Slezského zemského muzea–B, XLVI, 1997, s. 138–158.

5. „Templum honoris“ Martina Antonína Lublinského. K ikonografickému programu neznámé doktorské univerzitní teze Františka Eusebia hraběte Khuena. Střední Morava IV, 1998, č. 6, s. 60–68 (s Karlem Müllerem).

6. Septem artes liberales v olomoucké knize emblémů. Knihy a dějiny V, 1998, č. 1–2, s. 14–41.

7. Kaliopi Chamonikola (ed.), Od gotiky k renesanci.Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. IV. Opava. Brno 1999 [kat. stejnojmenné výstavy pořádané v Brně, Olomouci a Opavě] (kat. heslo Soubor nátisků hracích karet)

8. K dílu Johanna Georga Lehnera: nové připsání a jeho ikonografické aspekty. Časopis Slezského zemského muzea–B, LII, 2003, s. 256–262.

9. Kazimir Malevich's Black Square and Robert Fludd. A Coincidental Resemblance? Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis VI, 2003, s. 282–286.

10. The Seven Liberal Arts into Emblems, in Olomouc, 1597. In: Karl A. E. Enenkel – Arnoud S. Q. Visser (eds.), Mundus Emblematicus. Studies in Neo–Latin Emblem Books, Studies Vol. 4, Turnhout 2003, s. 235–266 (s Lubomírem Konečným)

11. Manufaktura na fajáns v Proskově, 1764-1790; Dietrichsteinská manufaktura na fajáns v Hranicích na Moravě, 1784-1797; 9 katalogových hesel. In: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů 1670-1790. Morava v době baroka. Somogyéditionsd'art 2003.

12. Katalogová hesla II. 3. 45 (Jakub Manlich, Holba), II. 3. 46 (Jakub Manlich, Holba), II. 3. 47 (Jakub Manlich, Číše), II. 3. 48 (Martin Rudolf, Ozdobná miska), II. 3. 49 (Martin Rudolf, Holba), II. 3. 50 (Martin Rudolf, Ozdobná miska), s. 231-132; III. 3. 46 (Johann Georg Lehner, Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Sienské), III. 3. 47 (Johann Georg Lehner, Anton Ernst Beyer, Model hlavního oltáře pro kostel Nanebevzetí P. Marie v Opavě, spolus s M. Schenkovou), III. 3. 48 (Opavský zlatník, před 1700, Vítací ananasový pohár), III. 3. 49 (Josef Vincenz Baumgarten, po 1768, Vítací ananasový pohár), III. 3. 50 (Andreas Schweigl, Návrh hlavního oltáře pro farní kostel Nejsvětější trojice v Javorníku), s. 399-401; Boigramy: Josef Vincenz Baumgarten (Baumgartner), s. 485; Johann Georg Lehner, s. 492; Jakub Manlich, s. 493; Martin Rudolf, s. 497; Andreas Schweigl, s. 498. In: Andrzej Niedzelenko - Vít Vlnas (ed.), Slezsko - perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha. Národní galerie v Praze 2006.

13. Sochařství v sakrálním prostoru. K problematice ochrany plastických artefaktů v sakrálních interiérech českého Slezska 18. – 19. století. Časopis Slezského zemského muzea–B, LVII, 2008, s. 114 – 120.

14. Giovanni Ambrogio and Giovanni Pietro de Donati (?), Martino di Castello Caspano, The Mystical Conversationof St. Peter Martyr with three Saint Women (St. Agnes, St. Catherina of Alexandria and St. Lucia), Relief from the Ancona of St. Peter Martyr (1497), Relief from the Ancona of St. Peter Martyr, originally Como, church San Giovanni Pedemonte (1497); The Prayer of St. Peter Martyr, Relief from the Ancona of St. Peter Martyr, originally Como, church San Giovanni Pedemonte (1497). In: Giovanni Ambrogio e Giovanni Pietro de Donati. Scultori e imprenditori delle gnonella Lombardia del Rinascimento, Rassegna di Studi e di Notizie, Vol. XXXII - Anno XXXVI, Castello Sforzesco, Milano, 2009, s. 21-26.

15. Emblematické tisky olomouckých jezuitů. In: Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města (eds. Martin Elbel - Ondřej Jakubec), olomouc 2010, 41-44 (s Lubomírem Konečným)

16. Franz Zachariáš Schwabe von Schwabenheim, Salomon Steinhofer, Antonio Stanetti a další sochařské osobnosti v kontextu objednavatelských vztahů. K dějinám barokního sochařství na území Těšínského knížectví. Acta historicaUniversitatisSilesianaeOpaviensis, č. 4, 2011, s. 93-105.

17. Památky doby baroka (1648-1773); Památky doby osvícenství, klasicismu a romantismu (spolu s Martinem Pelcem), s. 78-81, 166-168; 51 katalogových hesel. In: Pavel Šopák a kol., Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, Slezské zemské muzeum, Opava 2011.

18. Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století. In: Petr Kozák - Dalibor Prix - Machal Zezula, Kostel sv. Martina v Bohušově, Národní památkový ústav v Ostravě, Ostrava, obec Bohušov, 2011, s. 420-434.

19. Domácí oltářík v Javorníku (zamyšlení nad otázkou jeho typu a funkce). Časopis Slezského zemského muzea, B-61, 2012, s. 253-262.

20. Muzejník mezi mozeologíí, dějinami hmotné kultury a dějinami umění; Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Parze; Galerie a muzea umění. In: Jiří Knapík - Jaromír Olšovský - Pavel Šopák - David Vahala, Vademecum muzeologie, Opava, Slezská univerzita 2012, s. 30-35, s. 36-48, s. 117-129.

21. Výtvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní renesance a baroka. In: Radek Fukala - Irena Korbelářová - Jaromír Olšovský - Dušan Uhlíř - Rudolf Žáček, Slezsko v dějinách českého státu 1490-1763, II. svazek, 2012, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 305-362.

22. 4 katalogová hesla. In: Pavel Šopák akol., Znamení vertikál. Duchovní a náboženský život českého Slezska od středověku do začátku první světové války, Slezské zemské muzeum, Opava 2013, s. 266-267, s. 268-269, s. 394, s. 398.

23. 6 katalogových hesel. In: Ilona Matejko-Paterka a kol., Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Opava: Slezské zemské muzeum, 2014, s. 181, s. 187-189, s. 323, s. 328-329, s. 330-331.

24. Art and Borders. Regarding the issue of the works of painters, sculptors and carvers on bothsides of the Prussian-Austrian border from the mid-18th century to the end of the 19th century. In: Karla Vymětalová - Jiří Knapík (eds.), Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 177-208.

25. 2 katalogová hesla. In: Pavel Šopák a kol., Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu '89. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, s. 608-611, s. 702-705.

 

3. Lexikografické práce

26. Biografický slovník Slezska a severní Moravy (BSSSM) 11. Ostrava 1998 (Jan Jiří Lehner); BSSSM – nová řada (NŘ) 1 (13) (Andreas Schweigl)

27. Jiří Svoboda – Lumír Dokoupil (eds.), Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, sv. I [A–M], sv. II [N–Ž]. Ostrava 2005 (biograf. hesla Balarino Jiří; Becher Karel; Böhm Václav Jan; Gallaš František; Gogolčík Šimon; Hartmann Jindřich; Heinisch Václav; Heinz Johann Georg Anton; Hirnle František Ondřej; Kammereit Johann st.; Kappler Sebald; Keller Christian st.; Koschatzky Andreas; Lehner Johann Georg; Linke Vavřinec; Nitsche Johann; Pracker Josef; Proske František Jan Augustin; Sattler Filip; Schubert Johann; Schweigl Andreas; Stegmüller Bernard; Strauss Amandus; Sturmer Jan Václav; Tischler Severin; Zahner Andreas; encykloped. heslo Sochařství barokní)

 

4. Studie ve sbornících z konferencí, ročenkách a v jubilejních sbornících

28. Kostel sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě a svatovojtěšská tradice tohoto místa. In: Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Opava 1999, s. 176–180.

29. Bůh Otec Michaela Ignáce Klahra ml. K otázce doznívání klahrovské a schubertovské tradice v barokním sochařství v západní části rakouského Slezska. In: Jiří Kroupa (ed.), Ars Naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka, Brno 2003, s. 51–65.

30. Barokní sochy z Petrovic (okres Bruntál). In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2003, s. 76–80.

31. Johann Nitsche, zapomenutý sochař z Opavy a jeho tvorba na Hoře Svaté Anny. In: Joanna Lubos–Kozieł – Jerzy Gorzelik – Joanna Filipczyk – Albert Lipnicki (eds.) Pielgrzymowanie i sztuka. Góra świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Wrocław 2005, s. 91–102.

32. Několik poznámek ke kulturním dějinám opavského a těšínského Slezska (Opava, Šenov, Těšín a Frýdek). Příspěvek k dějinám mecenášských a objednavatelských strategií v letech 1730-1800. In: Veronika Čapská – Martin Čapský (eds.), Confinia Silesiae. Sborník příspěvků věnovaných Rudolfu Žáčkovi. Opava 2008, s. 401 –  424.

 

5. Recenze

33. Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. Acta Comeniana XLI, 2004, č. 17, s. 337–342.

34. Pavel Šopák, Klasicistní architektura Opavy let 1780–1850. Opava 2003, 248 str. Časopis Slezského zemského muzea–B, LV, 2006, s. 92–95.

35. Andrzej Niedzelenko – Vít Vlnas (ed.), Slezsko – perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha, Národní galerie v Praze 2006, 553 [7] s., čb. a bar. obr., biogramy umělců, bibliogr. místní rejstřík; Mateusz Kapustka – Jan Klipa – Andrzej Kozieł et al. (ed.), Slezsko – perla v české koruně. Historie – kultura – umění. Praha, Národní galerie v Praze 2007, 403 s., čb. a bar. obr., bibliogr.,místní rejstřík. Umění, LVI, 2008, s. 254 – 257.

 

6. Podíl na katalozích výstavních projektů

36. Kaliopi Chamonikola (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550. IV. Opava. Brno 1999 [kat. stejnojmenné výstavy pořádané v Brně, Olomouci a Opavě] (kat. heslo Soubor nátisků hracích karet)

37. Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů 1670–1790. Morava v době baroka. Somogy éditions d'art 2003 [kat. stejnojmenné výstavy pořádané ve francouzském Rennes] (kat. hesla Manufaktura na fajáns v Proskově, 1764–1790; Dietrichsteinská manufaktura na fajáns v Hranicích na Moravě, 1784–1797; 9 kat. hesel exponátů uměleckohistorického řemesla)

38. Andrzej Niedzelenko – Vít Vlnas (ed.), Slezsko – perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha, Národní galerie v Praze 2006 [kat. stejnojmenné výstavy pořádané v Praze a v Legnici] (kat. hesla II. 3. 45 Jakob Manlich, Holba; II. 3. 46 Jakob Manlich, Holba; II. 3. 47 Jakob Manlich, Číše; II. 3. 48 Martin Rudolf, Ozdobná miska; II. 3. 49 Martin Rudolf, Holba; II. 3. 50 Martin Rudolf, Ozdobná miska; III. 3. 46 Johann Georg Lehner, Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Sienské; III. 3. 47 Johann Georg Lehner, Anton Ernst Beyer, Model hlavního oltáře pro kostel Nanebevzetí P. Marie v Opavě, spolu s M. Schenkovou; III. 3. 48 Opavský zlatník, před 1700, Vítací ananasový pohár; III. 3. 49 Josef Vincenz Baumgarten, po 1768, Vítací ananasový pohár; III. 3. 50 Andreas Schweigl, Návrh hlavního oltáře pro farní kostel Nejsvětější Trojice v Javorníku; biogramy: Josef Vincenz Baumgarten (Baumgartner); Johann Georg Lehner, Jakob Manlich; Martin Rudolf; Andreas Schweigl)

 

7. Články v odborném tisku, popularizační texty a jubilea

39. Zajímavý přírůstek do sbírky porcelánu Slezskho zemského muzea v Opavě, Vlastivědné listy XXIII, 1997, č. 1, s. 40-41.

40. Baroko na Moravě – V zrcadle stínů. Rennes, Musée des Beax-Arts, 6. 11. 2002 – 5. 2. 2003, Ateliér 2003, č. 9, s. 9, 16.

41. Pro Marii Schenkovou, Bulletin Uměleckohistorické společnosti 2008, č. 2, s. 30-31.

 

8. Spolupráce na grantových projektech (spoluřešitel)

42. Slezské sochařství 19. století – I. část. Slezská sochařská rodina Kutzerů (1997–1999, grant MK ČR, projekt KZ97P01OMG077, nositel projektu Slezské zemské muzeum, Opava, řešitelka PhDr. Marie Schenková, CSc.)

43. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska (1999–2001, grant GA ČR, projekt GA 408/99/1230, nositel projektu Slezské zemské muzeum, Opava, řešitelka PhDr. Marie Schenková, CSc.)

44. Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska (2002–2004, grant GA ČR, projekt GA 408/02/1472, nositel projektu Slezské zemské muzeum, Opava, řešitelka PhDr. Marie Schenková, CSc.)

45. Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska ( 2006 – 2008, grant GA ČR, projekt GA 408/06/0474, nositel projektu Slezské zemské muzeum, Opava, řešitelka PhDr. Marie Schenková, CSc.)

 

9. Výstavy

46. Sv. Vojtěch – první český Evropan (Slezské zemské muzeum, Opava, 1997)

47. Šaty dělají člověka (Slezské zemské muzeum, Opava, říjen 1998 – leden 1999)

48. Historismus ve sbírkách Slezského zemského muzea (Slezské zemské muzeum, Opava, únor – září 2007)

49. V zrcadle stínů 1670-1790. Morava v době baroka, Rennes (Francie), 2003 (autor výstavy Jiří Kroupa)

50. Slezsko - perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů, Praha, Národní galerie a Legnica, Muzeum miedzi, 2006 (autorský tým vedený Andrzejem Niedzelenko a Vítem Vlnasem)

51. Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, Slezské zemské muzeum, Opava 2011 (autorský tým vedený Pavlem Šopákem)

52. Znamení vertikál. Duchovní a náboženský život českého Slezska od středověku do začátku první světové války, Slezské zemské muzeum, Opava 2013 (autorský tým vedený Pavlem Šopákem)

53. Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Slezské zemské muzeum, Opava 2014 (autorský tým vedený Ilonou Matejko-Peterka)

Aktualizováno Pondělí, 01 Únor 2016 12:19  

hledat